Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

ttk
Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrının Açıklanması Suçu TCK Madde 239 (1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikayet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası...
Read More
Ticari Defterde Yer Almayan Senedin Delil Niteliği   HMK MADDE 222 (1) Mahkeme, ticari davalarda tarafların ticari defterlerinin ibrazına kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi üzerine karar verebilir. (2) Ticari defterlerin, ticari davalarda delil olarak kabul edilebilmesi için, kanuna göre eksiksiz ve usulüne uygun olarak tutulmuş, açılış ve kapanış onayları yaptırılmış ve defter kayıtlarının birbirini doğrulamış...
Read More
Kambiyo Senetlerinde Bedelsizlik İddiası   İcra İflas Kanunu’nun 72. Maddesi uyarınca borçlu icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu olmadığının tespiti için menfi tespit davası açabilecektir. Aynı kural İİK 170/b maddesinin yollamasıyla kambiyo senetleri hakkında da uygulama alanı bulmaktadır. Buna göre borçlu kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte de aleyhine başlatılmış icra takibinden önce...
Read More
Deniz Ticaret Hukukunda Çatma   TTK MADDE 1286 (1) Bu Bölüm hükümleri, iki veya daha çok geminin çarpışması “çatma” sonucu gemilere ve gemilerde bulunan insanlara veya eşyaya verilen zararın tazmini hakkında uygulanır. (2) Geminin, bir manevrayı yapmak veya yapmamak yahut seyir kurallarına uymamak suretiyle başka bir gemiye veya gemide bulunan insanlara veya eşyaya çatma olmaksızın...
Read More
İflasa Tabi Olan Kişiler TTK ve ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE İFLASA TABİ OLAN KİŞİLER   Türk Ticaret Kanunu’na göre, sadece tacirlerin iflasa tabi olacağı kabul edilmiştir. Ancak bu kuralın bazı istisnaları söz konusudur. İflasa tabi kişiler üçe ayrılarak değerlendirilir. Ticaret Kanununa göre tacir sayılanlar. Tacir olmadıkları halde iflasa tabi olanlar. Tacir olmamalarına rağmen özel kanun...
Read More
Ticaret unvanı ve bu unvanın korunması konusunda İki farklı kanun himayesinden bahsedeceğiz. Biri TTK(Türk Ticaret Kanunu) diğeri ise SMK(Sınai Mülkiyet Kanunu) kapsamında ikili bir ayrım yapacağız. Konuyu TTK kapsamında inceleyecek olursak tescil edilmiş bir ticaret unvanının TTK’nın 50. maddesi çerçevesinde usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilmiş olması durumunda ticaret unvanı sahibine tekel imkanı tanınmaktadır....
Read More
T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2018/3189 K. 2020/411 T. 12.2.2020   AYIPLI MALLAR NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davanın Açılış Tarihi ve Makinaların Değiştirilerek İkinci Teslim Tarihleri Gözetildiğinde 6098 Sayılı TBK’nın 231/1 Maddesinde Öngörülen 2 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu – Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddi Gerekirken Yanılgılı Gerekçelerle Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )  ...
Read More
whatsappdestek iletişim