Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

hmk
Ses Veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu  TCK Madde 286 Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.   Adliyeye karşı suçlar bölümünde düzenleme altına alınan ses veya görüntülerin kayda alınması suçu sadece ceza hukuku bakımından değil HMK kapsamında gerçekleştirilen duruşmalar açısından...
Daha Fazla Bilgi Al
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması   HMK MADDE 166 (1) Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir. Birleştirme kararı, ikinci davanın açıldığı mahkemece verilir ve bu karar, diğer mahkemeyi bağlar.  (2) Davalar, ayrı yargı...
Daha Fazla Bilgi Al
Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu   HMK MADDE 201 Senede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler 6.640,00 Türk Lirasından az bir miktara ait olsa bile tanıkla ispat olunamaz. Kanuna göre senede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm...
Daha Fazla Bilgi Al
Mecburi Dava Arkadaşlığı   HMK MADDE 59 Maddi hukuka göre, bir hakkın birden fazla kimse tarafından birlikte kullanılması veya birden fazla kimseye karşı birlikte ileri sürülmesi ve tamamı hakkında tek hüküm verilmesi gereken hâllerde, mecburi dava arkadaşlığı vardır.   HMK MADDE 60  Mecburi dava arkadaşları, ancak birlikte dava açabilir veya aleyhlerine de birlikte dava açılabilir....
Daha Fazla Bilgi Al
İhtiyari Dava Arkadaşlığı   HMK MADDE 57 Birden çok kişi, aşağıdaki hâllerde birlikte dava açabilecekleri gibi aleyhlerine de birlikte dava açılabilir: a) Davacılar veya davalılar arasında dava konusu olan hak veya borcun, elbirliği ile mülkiyet dışındaki bir sebeple ortak olması. b) Ortak bir işlemle hepsinin yararına bir hak doğmuş olması veya kendilerinin bu şekilde yükümlülük...
Daha Fazla Bilgi Al
İhtiyati Tedbir ile İhtiyati Haczin Farkları  Ortak Prensipler Her iki hukuki kurumda geçici hukuki koruma amacına hizmet etmektedir. Hem ihtiyati haciz karan hem de ihtiyati tedbir karan duruşma yapılmaksızın verilebilir. Her iki halde de haklılığın tam olarak ispatı aranmaz. Haklılığın gerçeğe yakın şekilde/yaklaşık ispatı yeterlidir. Buna gerçeğe yakınlık karinesi denir. Alınan ihtiyati haciz ve ihtiyati...
Daha Fazla Bilgi Al
İhtiyati Tedbir 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “geçici hukuki korumalar” başlıklı 10. kısmının birinci bölümünde (md. 389-399) düzenlenmiştir. Madde başlığından hareket ederek ihtiyati tedbire ilişkin açıklamalara geçmeden önce geçici hukuki koruma kavramını tanımlamak konuyu daha anlaşılır kılacaktır. Yargılama öğretisinde, normal bir davanın sonunda mahkemenin uyuşmazlığı esastan çözen kararına kesin hukuki koruma denildiği dikkate alınarak; dava sırasında...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim