Hafta İçi : 09:00-18:00
·
Uzman Kadro
Alanında uzman avukatlar
Güven
Hukukta güvenle adım atın!
İletişime Geçin

By

Yavuz Hukuk Bürosu
Kentsel Dönüşüm,afet riski olan bölgelerde, alanlarda, yahut bu bölge ve alanlarda  binaların/yapıların onarılması, güçledirilmesi yahut yıkılması/tasfiye edilmesidir. “Kentsel Dönüşüm Kanunu” olarakta bilinen 6306 sayılı bu kanun asıl olarak “Afet riski altında ki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”dur. Kanunun amacı afet riski taşıyan alanlar ile bu alanlarda yer alan bina ve yapıların iyileştirilmesi,yenilenmesi yahut tasfiye edilmesidir.  ...
Read More
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda kiraya veren ile kiracının kira bedeli konusunda anlaşamaması halinde kira bedelinin belirlenmesini sağlamak amacıyla açılan davadır.   Mahkemenin kira bedelinin tespiti amacıyla görülen kira tespit davasında esas aldığı kriterler ise TÜFE yani Tüketici Fiyat Endeksi, kiralananın mevcut durumu, emsal kira bedelleri ve diğer unsurlardır.   KİRA TESPİT DAVASI ŞARTLARI Kira...
Read More
Hacze İştirak borçlunun birden fazla alacaklısı olduğu durumda malvarlığının tüm borçlarını karşılayamayacak olması halinde alacaklıların başvuracağı hukuki bir yoldur.  Borçlusuna ait bir malı daha önce haczettiren bir alacaklının bu haczine, aynı borçlunun diğer alacaklılarının hangi koşullarla hacze iştirak edebilecekleri İcra ve İflâs Kanunu’nun 100 ve 101 ve 268. maddeleri ile 6183 s. Amme Alacaklarının Tahsili Usulü...
Read More
İkale sözleşmesi ile işçi ve işveren anlaşarak kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra işçiye makul miktarda ek ödeme ile iş sözleşmesini sonlandırabilirler. Ancak bu durumda işçi işsizlik maaşı alamaz. İşçi ve işveren uyuşmazlıklarının çözümünde ikale sözleşmesi son dönemde uygulamada sıklıkla karşılaştığımız  ve bir çok kişiyi ilgilendiren bir konudur. İkale(bozma) sözleşmesi, kısaca işçi ile işveren arasında iş...
Read More
ISRARLI TAKİP (STALKİNG) SUÇU TCK m. 123A Israrlı takip, sosyal medya kullanıcılarının aşina olduğu ve ingilizce karşılığıyla “stalking”, bir kişiyi rızası hilafına devamlı bir şekilde izlemek, gözetlemek anlamına gelmektedir. Israrlı takipte, çoğu zaman mağdurun dahi gözetlendiğinden haberi olmamakta ve bu şekilde mağdurun huzur ve sukünü ile hukuk güvenliği tehdit edilmektedir. Mağdurun özellikle psikolojik olarak zarar...
Read More
Tapu iptali ve tescil davaları, kanuna aykırı olarak düzenlenen tapu kayıtlarının hukuka uygun hale getirilmesi amacıyla açılmaktadır. Tapu iptal davaları mülkiyet hakkına ilişkin olduğu için ilgili mahkemece verilen hükümler kesinleşmeden icra edilemez. Bunun yanında tapu iptali ve tescili davaları ayni hakkı ihlal edilen kişilerin mülkiyet haklarını koruyan en önemli dava türlerindendir. Bu yüzden de Avrupa...
Read More
Abonelik sözleşmesi; Tüketicinin herhangi bir mal veya hizmeti sürekli veya sürekli olmayan şekilde, belirli aralıklarla edinmesini sağlayan bir sözleşmedir. Hukukumuzda abonelik sözleşmeleri için iki adet kaynak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan biri ASPAK (Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun) diğeri ise ASPAY (Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında...
Read More
Bir kıymetli evrak olması ve tedavül kabiliyeti bulunması sebebiyle konişmento, her el değiştirmesinde söz konusu konişmento her haklı hamil lehine akdedilmiş yeni bir sözleşme niteliğinde olacaktır. Bu nedenle yanlış konişmento tanzim etmesi durumunda taşıyanın sorumluluğu borçlar hukuka dayalı bir sorumluluk olan culpa in contrahendo sorumluluktur. Kısaca culpa in contrahendo sorumluluk sözleşme görüşmeleri esnasındaki kusurlu hareketten...
Read More
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 319.maddesi gereğince kiracı, kiralanan yerin gösterilmesi müşterilere gösterilmesi zorunludur. Ancak bu zorunluluk kiraya verenin belirlediği şartlarda(haftanın kaç günü veya hangi gün ve saatlerde) olamayacağı gibi kiracının belirlediği şartlarda da olmak zorunda değildir. “MADDE 319/2- Kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun belirlediği...
Read More
Mirasçılıktan çıkarma müessesesiyle belirli şartların varlığı halinde mirasçı, miras payından mahrum bırakılmaktadır. Mirastan çıkarma durumunda Mirasçılıktan çıkarılan kimse, mirastan pay alamayacağı gibi; tenkis davası da açamaz. Buna göre, şartların gerçekleşmesiyle birlikte mirastan çıkarılan gibi yasal miras payını alamayacağı gibi, saklı payını da alamayacak ve buna ilişkin tenkis davasını da açamayacaktır. TMK Madde 506 Saklı pay...
Read More
1 2 3 39