Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

icra takibi
Münfesih Şirket ve Başlatacağı İcra Takipleri İcra takibinin tarafları alacaklı ve borçludur. İcra takibinde taraf olabilmek için alacaklı ve borçlunun taraf ehliyetine sahip olmaları gerekir. Taraf ehliyeti İcra ve İflas kanununda düzenlenmemiş olup Türk Medeni Kanunu’na göre belirlenir.  Türk Medeni Kanunu’na göre hak ehliyetine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler aynı zamanda taraf ehliyetine de...
Daha Fazla Bilgi Al
İlamlı İcrada Takibin Aşamaları  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.2004.pdf 1-) TAKİP TALEBİ Elinde ilam veya ilam niteliğinde bir belge bulunan alacaklı, bu belgeyi icra dairesine vererek takip talebinde bulunur. Alacaklı bu takip talebini; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yapabilir. İlama dayanan takip, yapılan son işlemin üzerinden 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Ancak bazı ilamlar zamanaşımına uğramazlar. Örneğin taşınmaz üzerindeki...
Daha Fazla Bilgi Al
Aciz vesikası nedir, hangi şartlarda alacaklıya aciz vesikası verileceği gibi hususlar İcra İflas Kanunu’nun 143. maddesinde düzenlenmiştir. İİK.m.143/1: Alacaklı alacağının tamamını alamamış ve aciz vesikasının düzenlenmesi için gerekli şartlar yerine gelmişse, icra dairesi kalan miktar için hemen bir aciz vesikası, düzenleyip alacaklıya ve bir suretini de borçluya verir; bu belgeler hiçbir harç ve vergiye tâbi...
Daha Fazla Bilgi Al
Taahhüdü ihlal suçu  ya da kanundaki adıyla ödeme şartını ihlal 2004 sayılı İcra İflas Kanunu ile düzenlenmiş bir icra suçudur. Bilindiği üzere modern takip hukuku sonuçlarını borçlunun mal varlığı üzerinden gerçekleştirmektedir. Eski Çağ hukukunda olduğu gibi borç ödenmediği takdirde borçlunun hatta kimi durumlarda borçlunun aile bireylerinin özgürlüğünden vazgeçilmesi, borca karşılık bireylerin özgürlüğünün feda edilerek “borç...
Daha Fazla Bilgi Al
Bir borçlunun ödenemeyen borçlarına istinaden alacaklı tarafından icra daireleri aracılığıyla başlatılan icra takibinde temel olarak; alacaklının takip talebi, borçluya ödeme emrinin gönderilmesi, takibin kesinleşmesi, borçlunun mallarının haczedilmesi, hacizli malların satışı ve satıştan elde edilen paraların paylaştırılması aşamaları bulunur. 6352 sayılı 02.07.2012 tarihli değişiklikle beraber borçlunun mallarının haczedilmesi aşamasında önemli değişiklikler olmuştur. Öncelikle genel olarak haciz...
Daha Fazla Bilgi Al
Maaş haczi; hakkında icra takibi başlatılmış ve kesinleşmiş olan bir kişinin, kamu veya özel sektör fark etmeksizin çalıştığı takdirde, düzenli olarak çalışma karşılığı işyerinden almış olduğu ücretin belirli bir kısmına icra kanalı ile el konulmasıdır. Bu icrai işlemin temeli 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 83.maddesine dayanmaktadır. İcra İflas Kanunu 83.madde: (Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.)Maaşlar,...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim