Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

ihya
Şirket İhya Davası
Şirket ihya davası, tamamlanmamış tasfiyelerin tamamlanmasını sağlayan bir müessesedir. Şirketin tüzel kişiliği ticaret sicilinden terkin edilmesi ile sona erer. Tüzel kişiliğin sona ermesi için de, tasfiye işlemlerinin eksiksiz tamamlanması gerekir. Şayet, tasfiye işlemleri gerektiği gibi tamamlanmamış ve tasfiyesi gereken hususlar eksik bırakılmışsa, tüzel kişilik ticaret sicilinden terkin edilmiş olsa dahi, şirketinin ihyası sağlanarak, tüzel kişiliğin...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2019/1975 K. 2020/97 T. 15.1.2020 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı-birleşen dosya davalıları …, …, …,…,,…,…, vekili ile davalı-birleşen dosya davacısı … Besicilik İnş. Tur. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. yetkilisi ve birleşen dosya davalısı … vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2016/8629 K. 2017/6341 T. 20.11.2017 • ŞİRKETİN FAAL OLDUĞU HALDE MÜNFESİH DURUMDA SAYILMASI SEBEBİYLE İHYA DAVASI ( Ticaret Sicili Müdürlüğünün Usulüne Uygun Birşekilde İşlem Yapmadığı – İlgililere İhtar Gönderilmediği/İhya Edilen Şirket Yöneticisi Dışında Tasfiye Memuru Atanamayacağı – Ek Tasfiye Kararı/Tebliğat Yapılmamaması ) • TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN İLGİLİLERE İHTAR YAPMADIĞI (...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2019/2366 K. 2020/557 T. 20.1.2020 DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 27/02/2019 tarih ve 2018/1372-2019/216 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2017/27716 K. 2020/2640 T. 17.2.2020 DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan Tasfiye Halinde … Ekmek Gıda San. ve Tic. A.Ş. vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2017/1575 K. 2017/4857 T. 28.9.2017 DAVA : Taraflar arasında görülen davada … Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi’nce verilen 08/02/2017 tarih ve 2017/5-2017/24 Sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi tarafların vekilleri tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 26/09/2017 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davacı vekili Av. Mehmet Çimen...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2003/8626 K. 2004/3655 T. 6.4.2004 • ANONİM ŞİRKET ( Açılan Fesih Davası Sırasında Terkin Edilen Şirketin İhyası Davası Açması için Davacıya Süre Verilmesi-İhya Gerçekleştikten Sonra Şirketin Davaya Dahil Edilmesinin Gerekmesi ) • ŞİRKETİN FESHİ-TASFİYESİ-KAR PAYININ TESPİTİ ( Davalı Ortaklar Arasında Başlayan Uyuşmazlıklar Sonucu Zarar Görmesi Nedeniyle ) • ŞİRKET TÜZEL...
Daha Fazla Bilgi Al
Şirketlerin İhyası Ticaret şirketleri, tasfiye işlemlerinin tamamlanmasından sonra ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesi yoluyla ortadan kalkarlar ve bu noktadan sonra tüzel kişilerini kaybederler. Ancak tasfiyeye ve sicilden terkine ilişkin işlemler her zaman maddi gerçeğe uygun tespitlere dayanmamakta ya da usulüne uygun yapılmamaktadır. Ticaret sicilinden silinen bir şirketin tasfiye haline girmesi sonucunu doğuran sona erme nedeni iptal...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim