Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Kategori

YÜKSEK MAHKEME KARARLARI
Özet: Eski Medeni Kanun zamanında elde edilmiş kıdem tazminatı kişisel mal kapsamına girerken, yeni Medeni Kanun zamanında elde edilmiş olan kıdem tazminatı edinilmiş mal olarak kabul edilecektir. Dolayısıyla kıdem tazminatının karşılığı olarak alınmış mallarda kıdem tazminatının kazanıldığı döneme göre kişisel mal veya edinilmiş mal olacaktır. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2015/19493 E. , 2017/12522 K. “İçtihat...
Read More
Kira tespit davasında ıslah mümkün değildir. Yargıtay’ın istikrarlı içtihatlarına göre, kira bedelinin tespitine ilişkin talep bölünemez ve kira bedeli davacı tarafından bir seferde açık ve net olarak istenilmesi gerekir. Bu sebeple kira tespit davasında ıslah yapılamadığından fazlaya ilişkin haklar saklı tutulamaz ve saklı tutulan bu hakla ilgili olarak ıslah talebinde bulunulamaz. Yargıtay HGK., E. 2017/2792...
Read More
Bıçakla boyuna ve başa yönelen yaralama eyleminde, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama arasındaki farklara ilişkin Yargıtay CGK kurulu kararıdır. Ceza Genel Kurulu         2023/177 E.  ,  2024/6 K. “İçtihat Metni” YARGITAY DAİRESİ : 1. Ceza Dairesi MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SAYISI : 1964-114 I. HUKUKÎ SÜREÇ Sanık … hakkında teşebbüs aşamasında kalan kasten öldürme suçundan açılan...
Read More
Emekli kredi sözleşmesini kullanırken, emekli maaşı hesabından virman suretiyle kesinti yapılmasına muvafakat vermiş ise bu anlaşma geçerlidir. Bu şekilde yapılan ödemeler emekli maaşının haczedilemezliği kapsamında sayılmayacaktır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu  2023/52 E. , 2024/29 K MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi SAYISI : 2022/1213 E., 2022/1641 K. KARAR : Davanın kabulüne ÖZEL...
Read More
Hukuk Genel Kurulu 2006/3-532 E.  ,  2006/555 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ümraniye 1. Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 16/11/2005 NUMARASI : 2005/1012-1681 Taraflar arasındaki kira tespiti davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ümraniye 1. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 3.12.2003 gün ve 2002/1473-2003/1062 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 22.4.2004 gün ve 2004/4181-4084 sayılı ilamı ile,...
Read More
Tebligat Kanunu madde 32/2’ye göre, usulsüz tebliğ durumunda, muhatabın tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarih esas alınır. Muhatabın beyan ettiği öğrenme tarihinin aksi karşı tarafça tanıkla ispat edilemeyip, sadece yazılı belge ile ispatlanabilir. 12. Hukuk Dairesi       2015/8686 E.  2015/10934 K. İHALENİN FESHİ SATIŞ İLANININ BORÇLUYA USULSÜZ TEBLİĞİ İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 127...
Read More
Limit ipoteği tescil edilirken, borca sebep olan hukuki ilişkinin de belirtilmesi gerekir. Hukuk Genel Kurulu          2017/606 E.  2017/532 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki “menfi tespit ve istirdat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Konya Tüketici Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 01.11.2012 gün ve 2011/503 E., 2012/485 K.sayılı kararın temyiz incelemesinin davalı vekilince...
Read More
20. Hukuk Dairesi          2015/6341 E.    2017/2930 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; müvekkili bankanın...
Read More
9. Hukuk Dairesi 2007/27565 E., 2008/5286 K. FESİH HAKLI NEDEN İŞ SÖZLEŞMESİ YÖNETİM HAKKI 4857 S. İŞ KANUNU [ Madde 19 ] 4857 S. İŞ KANUNU [ Madde 22 ] 4857 S. İŞ KANUNU [ Madde 25 ] “İçtihat Metni” Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir....
Read More
  KİRA İLİŞKİSİNİN VARLIĞINI VE AYLIK KİRA BEDELİNİN NE KADAR OLDUĞUNU İSPAT KÜLFETİ DAVACIYA, DAVALI TARAFINDAN KABUL EDİLEN KİRA BEDELİNİN ÖDENDİĞİNİN İSPAT KÜLFETİ İSE DAVALIYA DÜŞER.   3. Hukuk Dairesi      2017/9219 E. 2019/6130 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki kira bedelinin ve kiracılık sıfatının tespiti davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda,...
Read More
1 2 3 15
whatsappdestek iletişim iletişim