Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Kategori

YÜKSEK MAHKEME KARARLARI
Bıçakla boyuna ve başa yönelen yaralama eyleminde, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama arasındaki farklara ilişkin Yargıtay CGK kurulu kararıdır. Ceza Genel Kurulu         2023/177 E.  ,  2024/6 K. “İçtihat Metni” YARGITAY DAİRESİ : 1. Ceza Dairesi MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SAYISI : 1964-114 I. HUKUKÎ SÜREÇ Sanık … hakkında teşebbüs aşamasında kalan kasten öldürme suçundan açılan...
Daha Fazla Bilgi Al
EMEKLİ MAAŞI HACZEDİLEBİLİR Mİ Banka emekli maaşını haczedebilir mi? Emekli kredi sözleşmesini kullanırken hacze muvafakat vermiş ise bu durumda banka emekli maaşını haczedebilecektir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu  2023/52 E. , 2024/29 K MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi SAYISI : 2022/1213 E., 2022/1641 K. KARAR : Davanın kabulüne ÖZEL DAİRE KARARI :...
Daha Fazla Bilgi Al
Hukuk Genel Kurulu 2006/3-532 E.  ,  2006/555 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ümraniye 1. Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 16/11/2005 NUMARASI : 2005/1012-1681 Taraflar arasındaki kira tespiti davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ümraniye 1. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 3.12.2003 gün ve 2002/1473-2003/1062 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 22.4.2004 gün ve 2004/4181-4084 sayılı ilamı ile,...
Daha Fazla Bilgi Al
Tebligat Kanunu madde 32/2’ye göre, usulsüz tebliğ durumunda, muhatabın tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarih esas alınır. Muhatabın beyan ettiği öğrenme tarihinin aksi karşı tarafça tanıkla ispat edilemeyip, sadece yazılı belge ile ispatlanabilir. 12. Hukuk Dairesi       2015/8686 E.  2015/10934 K. İHALENİN FESHİ SATIŞ İLANININ BORÇLUYA USULSÜZ TEBLİĞİ İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 127...
Daha Fazla Bilgi Al
Limit ipoteği tescil edilirken, borca sebep olan hukuki ilişkinin de belirtilmesi gerekir. Hukuk Genel Kurulu          2017/606 E.  2017/532 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki “menfi tespit ve istirdat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Konya Tüketici Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 01.11.2012 gün ve 2011/503 E., 2012/485 K.sayılı kararın temyiz incelemesinin davalı vekilince...
Daha Fazla Bilgi Al
20. Hukuk Dairesi          2015/6341 E.    2017/2930 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; müvekkili bankanın...
Daha Fazla Bilgi Al
9. Hukuk Dairesi 2007/27565 E., 2008/5286 K. FESİH HAKLI NEDEN İŞ SÖZLEŞMESİ YÖNETİM HAKKI 4857 S. İŞ KANUNU [ Madde 19 ] 4857 S. İŞ KANUNU [ Madde 22 ] 4857 S. İŞ KANUNU [ Madde 25 ] “İçtihat Metni” Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir....
Daha Fazla Bilgi Al
  KİRA İLİŞKİSİNİN VARLIĞINI VE AYLIK KİRA BEDELİNİN NE KADAR OLDUĞUNU İSPAT KÜLFETİ DAVACIYA, DAVALI TARAFINDAN KABUL EDİLEN KİRA BEDELİNİN ÖDENDİĞİNİN İSPAT KÜLFETİ İSE DAVALIYA DÜŞER.   3. Hukuk Dairesi      2017/9219 E. 2019/6130 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki kira bedelinin ve kiracılık sıfatının tespiti davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda,...
Daha Fazla Bilgi Al
“… idare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar (2577 sayılı İYUK 28/1) kesinleşmeden takibe konulamaz. Bunun dışındaki idare mahkemesinden verilen ilamların kesinleşmeden takibe konulamayacağına ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığından yargılama gideri ve vekalet ücretinin takibe konulması için ilamın kesinleşmesi gerekmediğinden…”  8. Hukuk Dairesi     2015/8021 E.  2017/9173 K. “İçtihat...
Daha Fazla Bilgi Al
9. Hukuk Dairesi  2022/12111 E. 2022/11575 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :… Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İTİRAZIN İPTALİ Taraflar arasında, İlk Derece Mahkemesinde görülen itirazın iptali davasında davanın reddine karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesince kesin olarak verilen kararın kanun yararına temyizen incelenmesi Adalet Bakanlığı tarafından istenilmiş olmakla; dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü: I. DAVA Davacı vekili...
Daha Fazla Bilgi Al
1 2 3 15
whatsappdestek iletişim iletişim