YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

4 Haziran 2023

Usulsüz Tebliğ Durumunda Yazılı Belge İspatı

Tebligat Kanunu madde 32/2’ye göre, usulsüz tebliğ durumunda, muhatabın tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarih esas alınır. Muhatabın beyan ettiği öğrenme tarihinin aksi karşı tarafça tanıkla ispat […]
25 Mayıs 2023

Limit İpoteği Tescili

Limit ipoteği tescil edilirken, borca sebep olan hukuki ilişkinin de belirtilmesi gerekir. Hukuk Genel Kurulu          2017/606 E.  2017/532 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi Taraflar […]
25 Mayıs 2023

ÜST SINIR İPOTEĞİ HER TÜRLÜ ALACAK İÇİN KURULABİLİR

20. Hukuk Dairesi          2015/6341 E.    2017/2930 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı […]
18 Mayıs 2023

İşçinin İşe Geç Gelmesinin Hukuki Sonuçları

9. Hukuk Dairesi 2007/27565 E., 2008/5286 K. FESİH HAKLI NEDEN İŞ SÖZLEŞMESİ YÖNETİM HAKKI 4857 S. İŞ KANUNU [ Madde 19 ] 4857 S. İŞ KANUNU […]
11 Mayıs 2023

KİRA İLİŞKİSİNİN VARLIĞINI VE AYLIK KİRA BEDELİNİN NE KADAR OLDUĞUNU İSPAT KÜLFETİ

  KİRA İLİŞKİSİNİN VARLIĞINI VE AYLIK KİRA BEDELİNİN NE KADAR OLDUĞUNU İSPAT KÜLFETİ DAVACIYA, DAVALI TARAFINDAN KABUL EDİLEN KİRA BEDELİNİN ÖDENDİĞİNİN İSPAT KÜLFETİ İSE DAVALIYA DÜŞER. […]
10 Mayıs 2023

İdare aleyhine çıkan yargılama giderlerinin talebi için serbest meslek makbuzu gerekli midir?

“… idare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar (2577 sayılı İYUK 28/1) kesinleşmeden takibe konulamaz. Bunun dışındaki idare mahkemesinden verilen […]
26 Nisan 2023

Tarafların Ve Avukatlarının Birlikte İmzaladığı Arabuluculuk Tutanağı

9. Hukuk Dairesi  2022/12111 E. 2022/11575 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :… Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İTİRAZIN İPTALİ Taraflar arasında, İlk Derece Mahkemesinde görülen itirazın iptali davasında […]
18 Nisan 2023

Proforma Fatura Hukuki Niteliği

Hukuk Genel Kurulu   2018/4 E. 2018/80 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesince […]
7 Nisan 2023

Kira Tespit Davası Yargıtay Kararı

–Kira tespit davasında, yeni kira dönemi başlangıcından en geç otuz gün önce ihtarname tebliğ edilmemiş ise, dava dilekçesinin en geç otuz gün önce tebliği gerekir. Aksi […]
7 Nisan 2023

Kira Tespit Davası Harca Esas Değer

-Kira tespit davasında harca esas değer yıllık değil aylık kira farkıdır.   2017/15454 E. 2017/18281 K. 26.12.2017 T. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki […]
31 Mart 2023

Haklı Nedenle Feshedilen İş Sözleşmesinde İhbar Tazminatı

9. Hukuk Dairesi         2023/576 E.     2023/1265 K. “İçtihat Metni” İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ :… Mahkemesi SAYISI : 2020/792 E., 2022/298 K. DAVA TARİHİ : […]
23 Mart 2023

Sigortalılık Başlangıcının Tespiti Davası Kime Yönelik Açılır?

Hukuk Dairesi         2017/3905 E.  ,  2017/6978 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :İş Mahkemesi Dava sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, bozmaya uyularak ilâmında belirtildiği şekilde davanın kısmen kabulüne karar […]