Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Category

YÜKSEK MAHKEME KARARLARI
Hukuk Genel Kurulu 2006/3-532 E.  ,  2006/555 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ümraniye 1. Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 16/11/2005 NUMARASI : 2005/1012-1681 Taraflar arasındaki kira tespiti davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ümraniye 1. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 3.12.2003 gün ve 2002/1473-2003/1062 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 22.4.2004 gün ve 2004/4181-4084 sayılı ilamı ile,...
Read More
Tebligat Kanunu madde 32/2’ye göre, usulsüz tebliğ durumunda, muhatabın tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarih esas alınır. Muhatabın beyan ettiği öğrenme tarihinin aksi karşı tarafça tanıkla ispat edilemeyip, sadece yazılı belge ile ispatlanabilir. 12. Hukuk Dairesi       2015/8686 E.  2015/10934 K. İHALENİN FESHİ SATIŞ İLANININ BORÇLUYA USULSÜZ TEBLİĞİ İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 127...
Read More
Limit ipoteği tescil edilirken, borca sebep olan hukuki ilişkinin de belirtilmesi gerekir. Hukuk Genel Kurulu          2017/606 E.  2017/532 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki “menfi tespit ve istirdat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Konya Tüketici Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 01.11.2012 gün ve 2011/503 E., 2012/485 K.sayılı kararın temyiz incelemesinin davalı vekilince...
Read More
20. Hukuk Dairesi          2015/6341 E.    2017/2930 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; müvekkili bankanın...
Read More
9. Hukuk Dairesi 2007/27565 E., 2008/5286 K. FESİH HAKLI NEDEN İŞ SÖZLEŞMESİ YÖNETİM HAKKI 4857 S. İŞ KANUNU [ Madde 19 ] 4857 S. İŞ KANUNU [ Madde 22 ] 4857 S. İŞ KANUNU [ Madde 25 ] “İçtihat Metni” Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir....
Read More
  KİRA İLİŞKİSİNİN VARLIĞINI VE AYLIK KİRA BEDELİNİN NE KADAR OLDUĞUNU İSPAT KÜLFETİ DAVACIYA, DAVALI TARAFINDAN KABUL EDİLEN KİRA BEDELİNİN ÖDENDİĞİNİN İSPAT KÜLFETİ İSE DAVALIYA DÜŞER.   3. Hukuk Dairesi      2017/9219 E. 2019/6130 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki kira bedelinin ve kiracılık sıfatının tespiti davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda,...
Read More
“… idare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar (2577 sayılı İYUK 28/1) kesinleşmeden takibe konulamaz. Bunun dışındaki idare mahkemesinden verilen ilamların kesinleşmeden takibe konulamayacağına ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığından yargılama gideri ve vekalet ücretinin takibe konulması için ilamın kesinleşmesi gerekmediğinden…”  8. Hukuk Dairesi     2015/8021 E.  2017/9173 K. “İçtihat...
Read More
9. Hukuk Dairesi  2022/12111 E. 2022/11575 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :… Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İTİRAZIN İPTALİ Taraflar arasında, İlk Derece Mahkemesinde görülen itirazın iptali davasında davanın reddine karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesince kesin olarak verilen kararın kanun yararına temyizen incelenmesi Adalet Bakanlığı tarafından istenilmiş olmakla; dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü: I. DAVA Davacı vekili...
Read More
Hukuk Genel Kurulu   2018/4 E. 2018/80 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 29.06.2012 gün ve 2010/436 E., 2012/335 K. sayılı karar, davalı … Tekstil İth. İhr. Paz. San. ve Tic. AŞ. vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 19. Hukuk...
Read More
–Kira tespit davasında, yeni kira dönemi başlangıcından en geç otuz gün önce ihtarname tebliğ edilmemiş ise, dava dilekçesinin en geç otuz gün önce tebliği gerekir. Aksi takdirde kira bedeli bir sonraki yıl için tespit edilir.   Hukuk Dairesi          2017/5586 E.  2019/435 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki kira bedelinin tespiti davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda,...
Read More
1 2 3 15