Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

ipotek
İpotek, doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borcun ödeneceğine dair güvence olarak, borç ödenince kaldırılmak kaydıyla, borçlunun belirlediği taşınmaz üzerinde alacaklı lehine tapu siciline işlenen kayıttır. Türk Medeni Kanunun 881. maddesinde ipotek düzenlenmiştir. Hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir. İpoteğin konulmasında...
Daha Fazla Bilgi Al
TMK’ ya göre taşınmaz üzerinde ipotek kurulması taşınmaz malikinin tasarruf yetkisini sınırlandırmaz. Bu nedenle taşınmazı üzerinde üzerinde rehin tesis edilen borçlu ya da üçüncü kişi, bu taşınmazı bir başka üçüncü kişiye devredebilecektir.  Bu devir için alacaklının rızası aranmaz. Yalnızca, tapu sicil müdürlüğü tarafından, ipotekli taşınmazın üçüncü kişiye devri hususu, ipotekli alacaklıya bildirilecektir. Taşınmazı devralan yeni...
Daha Fazla Bilgi Al
İpoteğin Kaldırılması Davası   İpotek, mevcut veya doğması muhtemel olan bir alacak ödenmediği takdirde hak sahibine rehin konusu taşınmazı sattırarak bedelinden alacağını elde etme yetkisi veren bir tür taşınmaz rehnidir. Bazı durumların varlığı halinde ipotek hükümsüz olacaktır veya ipoteği doğuran sebep son bulduğunda ipoteğin kaldırılması mümkün olabilecektir.   1- İpoteğin Kaldırılma Nedenleri: a- Yolsuz Tescil:...
Daha Fazla Bilgi Al
Sabit Dereceler Sistemi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda da belirtildiği üzere aynı taşınmaz üzerinde birden fazla sınırlı ayni hak kurulabilmesi mümkündür. Aynı taşınmaz üzerinde tesis edilmiş sınırlı ayni haklar arasındaki öncelik sonralık ilişkisi aynı haklar arasında sıra olarak belirlenmektedir. Kural olarak eski tarihli sınırlı ayni hak sonraki tarihli sınırlı ayni haktan daha öndedir. Taşınmaz rehni...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2011/907 K. 2011/3439 T. 18.3.2011 İPOTEĞİN TERKİNİ İSTEMİ ( Davacı Şirket İle Davalılar Arasındaki İpotek Akit Tablosunda Davacı Şirkete Öndeki Derecelerden Biri Boşalırsa İpoteğin Boşalan Dereceden Yararlanılacağına Dair Yetki Verilmediği – Davacının İpoteği Boşalma Olsa Dahi Kendiliğinden Bir Önceki Dereceye İlerleyemeyeceği ) İPOTEK AKİT TABLOSU ( Davacı Şirkete Öndeki...
Daha Fazla Bilgi Al
İpotekte eşin rızası aranır mı
İpotekte Eşin Rızası Aranır Mı? Alışılagelmiş tanım doğrultusunda ipotek; doğmuş yahut henüz doğmayan ama doğması kesin ya da muhtemel olan alacakların gayrimenkul bedeli üzerinden güvence altına alınmasını ifade eder. İpotekli gayrimenkul sayesinde alacaklı; alacağını alamadığı durumlarda gayrimenkulün satışını isteyebileceğinden borcunu teminat altına almış olmaktadır. Taşınmaz rehininin bir türü olarak ipotek 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim