MAKALELER

24 Ocak 2022

AYIPTAN SORUMLULUK

Satıcının satılan malda varlığını vaat ettiği vasıfların veya maldan beklenen lüzumlu vasıf ve özelliklerin bulunmaması halinde satılan mal ayıplıdır. Lüzumlu Vasıfların Bulunmaması Şeklindeki Ayıp: Alıcının dürüstlük […]
23 Ocak 2022

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA

TTK’da ortağın haklı sebeple şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması ve ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebeplerle şirketten çıkarılması önemli karar olarak kabul edilmiş ve TTK m. 621’deki […]
21 Ocak 2022

TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Genel Niteliği Temel hukuk kurallarının en önemlilerinden bir tanesi alacak haklarının nispiliği ilkesidir. Alacak hakkı, ancak hukuki ilişkinin tarafları arasında ileri sürülebilir. Kural olarak borç ilişkisinin […]
1 Ocak 2022

İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

İş Kanunu 2/6 maddesi: “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik […]
1 Ocak 2022

GEMİLER İÇİN TÜRK BAYRAĞI ÇEKME HAKKININ KAZANILMASI

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre: Her devlet, gemilere hangi şartlar ile tabiiyetini vereceğini, gemilerin kendi ülkesinde tescil şartlarını ve kendi bayrağını çekme hakkına sahip olmaları […]
6 Aralık 2021

ENFLASYON SEBEBİYLE KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI

Bu makalede artan enflasyon sebebiyle kira bedelinin uyarlanması davası açılabilmesi için gerekli koşulların ne olduğu incelenecektir. Kira sözleşmesinde yer alan kira bedeli, kural olarak her iki […]
6 Aralık 2021
ölüme bağlı tasarruflar

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

Ölüme bağlı tasarruflar, mirasbırakanın ölümünden sonra hüküm doğuracak emirlerini içeren hukuki işlemlerdir. Ölüme bağlı tasarruf, niteliği gereği malvarlığına değil terekeye ilişkindir ve yapıldığı anda hüküm doğurmaz. […]
10 Ağustos 2021

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI NEDİR?

Tasarrufun iptali davası icra takibi yoluyla alacağını tahsil edemeyen alacaklının, borçlunun son 5 yıl içerisinde menkul ve gayrimenkul mallarına ilişkin tasarruflarını, mal kaçırma saiki ile yaptığını iddia ederek iptalini […]
10 Ağustos 2021

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU

Hukukumuzda alacağı teminat altına almak adına birçok yol bulunmaktadır. Bu yollardan biri de rehindir. Rehin, taşınır ve taşınmaz rehni olarak iki kategori altında toplanmaktadır. Yine, taşınır rehni de teslimli ve teslimsiz olarak iki başlık […]
9 Ağustos 2021
malpraktis davaları

MALPRAKTİS DAVALARI NEDİR?

Malpraktis davaları, yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada giderek önem kazanan bir konudur. Bu kavram, tıp etiği, hukuk, ekonomi ve daha birçok disiplinin işin içine girmesiyle ve […]
4 Ağustos 2021
Çek iptali

ÇEK İPTALİ DAVASI NEDİR?

Çek iptali davası konusu ticari hayatın akışı itibariyle sıkça gündeme gelmektedir. Kambiyo senedi olarak düzenlenen çek, tıpkı bono ve poliçe gibi bir çeşit kıymetli evraktır. Kambiyo […]
1 Ağustos 2021

KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

1-) HUKUKİ NİTELİĞİ Ceza muhakemesi hukukunda nihai hedef, şüphelinin cezalandırılması değil maddi gerçeğe ulaşmak ve adil bir şekilde yargılama yapılmasını sağlamaktır. Yargılama sonunda verilecek kararın uygulanmasını […]