Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

tahliye
Hâsılat kirası, bir mal veya hakkın kullanım ve işletim hakkının bedel karşılığında kiracıya devredildiği bir sözleşme türüdür. Borçlar Kanunu MADDE 357– “Ürün kirası kiraya verenin, kiracıya, ürün veren bir şeyin veya hakkın kullanılmasını ve ürünlerin devşirilmesini bedel karşılığında bırakmayı üstlendiği sözleşmedir. Ürüne katılmalı kira, kira bedelinin devşirilecek ürünün belli bir oranı olarak kararlaştırıldığı ürün kirasıdır. Bu...
Daha Fazla Bilgi Al
TBK MADDE-352/3 ”Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.” -İlk olarak bu kanun maddesi konut olarak kiralanan taşınmazlar için geçerli olup işyeri kiraları için bu...
Daha Fazla Bilgi Al
Kira ilişkisinin tesis edilmiş olduğu durumlarda, kiracının vadesi gelmiş olan kira bedelini ödememesi halinde, kiraya veren tarafından, Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde icra takibi başlatılabilir. Kiracı, söz konusu kira bedelini ifa etmemişse kiraya veren, yalnızca ödenmemiş olan kira alacağını tahsil etmek amacıyla genel haciz yoluna başvurabilir. Ödenmemiş kira bedeli ile birlikte kiraya verenin kiracının...
Daha Fazla Bilgi Al
Tahliye taahhütnamesi kiracının kiralananın tesliminden sonra, belirli bir tarihte kiralananı boşaltacağını beyan ettiği taahhütnamedir. Türk Borçlar Kanunu 352. maddesi konu başlığı gereği tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesinin kiracıdan kaynaklanan sebeplerle sona erdirilmesi halidir. Tahliye taahhüdü konusunda karşımızı sıkça çıkan konulardan bir tanesi de eşin rızasının gerekli olup olmadığı hususudur.  Bu yazımızda kısaca bu konuyu ele alacağız. Tahliye Taahhütnamesinde Eşin...
Daha Fazla Bilgi Al
Kira Kanunu’nun 7/b ve (c) maddelerine göre, konut veya işyeri ihtiyacı nedeniyle malik veya kiracı tarafından açılacak tahliye davası, 7/d maddesi ile yeni malike de tanınmıştır. Üstelik, dava süresi konusunda farklı bir düzenleme yapılarak yeni malike ayrıcalık sağlanmıştır. Belirtmek gerekir ki yeni malik, önceki malik tarafından kiracıyla yapılan kira sözleşmesinin şartlarına uymakla yükümlüdür. Ancak kira...
Daha Fazla Bilgi Al
Kiralanan taşınmazın (mecur) kiracının ödemekle yükümlü olduğu kira bedellerini ödememesi sonucunda tahliye edilebilmesi usulü 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. İİK.m.269 uyarınca kira alacaklısı (kiraye veren) kira alacağını tahsil amacıyla takip talebi düzenleyerek ilgili İcra Müdürlüğü’ne başvuracaktır. Eğer kira alacaklısı kira alacaklarının tahsilini istemekle birlikte kira borçlusunun (kiracı) kiralanan taşınmazın tahliyesi  ni de istiyorsa...
Daha Fazla Bilgi Al
  Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle İlamsız İcra Yoluyla Tahliye   Kira sözleşmelerinde kiracının en temel yükümlülüklerinin başına kira bedelini ödeme yükümlülüğü gelmektedir. Ancak günlük hayatta kira bedellerinin ödenmediği durumlarla pek sık karşılaşılmaktadır. Bu durum karşısında kiraya veren tarafından kiralanan taşınmazın tahliyesi ve ödenmeyen kira bedellerinin tahsili için hukuki yollara başvurmak zaruri hale gelmektedir. Uygulamada söz konusu...
Daha Fazla Bilgi Al
Türk Borçlar Kanunu’nun 299.maddesinde tüm kira türlerini kapsayacak şekilde kira sözleşmesi “kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme” olarak tanımlanmıştır. Kiraya veren kiracının menfaatlerini gözeterek, kiralananda sözleşmenin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek yenilik ve değişiklikler yapabilir. Bu durumda kiracının kira...
Daha Fazla Bilgi Al
İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın Feshi Haklı Bir Nedene Dayansa Dahi İhbar Tazminatına Hak Kazanmasının Mümkün Olamayacağı – Uyuşmazlıkta İş Sözleşmesinin Devamsızlık Nedeni ile İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshi/İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2015/7075 K. 2017/51 T. 16.1.2017 • İŞÇİYE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA VERİLEN EĞİTİM ( İşçiye...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim