Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi – Taahhüt Edilen Teknik Özelliklerden Farklı Mal Satılması Halinde Aliud İfanın Kabulü Gerekir.

T.C.

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/10775

K. 2016/2651

T. 22.2.2016

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul,kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Davacı vekili, dava dışı ..i’nin koriger boru ve parçaları alım işi ihalesini alan müvekkilinin, mal alımı için davalı firma ile 105.000,00 TL fiyatta anlaşarak şirket çeklerini davalıya gönderdiğini, belediyenin, yaptırdığı test sonucu malın sözleşmede öngörülen SN8 değerini ihtiva etmediğinin tespit edildiği gerekçesiyle malı iade ettiğini ve ihaleyi iptal edeceğini bildirdiğini, müvekkilinin malı iade aldığını ve 8.732,00 TL nakliye ücreti ödediğini, ihalenin iptal edilmemesi için dava dışı Pilsa firmasından 152.384,64 TL ödeme yaparak mal satın aldığını, dolayısıyla davalı ile anlaşmış olduğu aynı kalite mal için 47.384,64 TL fark ödemek zorunda kaldığını, bu süreçte müvekkilinin prestij kaybına da uğradığını, ayrıca malın geç teslimi sebebiyle idarece müvekkiline geç ödeme yapıldığını ileri sürerek fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 54.116,64 TL maddi ve 10.000,00 TL manevi tazminatın zarar tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili 5.10.2012 havale tarihli dilekçesi ile, maddi tazminat taleplerini 61.275,67 TL olarak ıslah ettiklerini belirterek ıslah edilen tutar üzerinden karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, öncelikle yetki itirazında bulunduklarını, müvekkilinin ikametgahının Gaziantep olması sebebiyle Gaziantep mahkemelerinin yetkili olduğunu, yapmış oldukları araştırmalar sonucunda belediye ile davacının ihale konusu malın ”Pilsa” marka olması hususunda anlaşmış olmalarına rağmen davacının bunun yerine farklı marka ürün teslim etmesi sebebiyle bu sorunların yaşandığını öğrendiklerini, müvekkilinin ihale şartnamesinde belirtilen hususlardan dolayı sorumlu olmadığını, taraflar arasında sadece belirli miktarda ürün alım-satımı hususunda anlaşma sağlandığını, ayrıca müvekkilinin ürünlerinin TSE belgeli olduğunu, davacının tamamen kusurlu olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece toplanan delillere göre; davacı şirketin belediyeye teslim ettiği boru ve parçalarının yeterli özellikte olduğunu hiç araştırmadan yeni mal temini yoluna gitmiş olması, ayrıca test yaptırmamış olması nedeniyle, davalı şirketin de sattığı boruların SN8 özelliğinde olduğunu ispata çalışmadan malları geri alıp üçüncü kişilere satmış olması sebebiyle yarı oranında kusurlu oldukları, zararın belirlenmesine dair birden çok rapor bulunmakta ise de kar hesaplamasına KDV’nin eklenmemesi gerektiği ve zarara nakliye masraflarının da dahil olması gerektiği yönündeki rapor ve ek raporun hükme esas alındığı, buna göre zarar miktarının 20.192,76 TL olduğu, davacı şirkete sözleşme gereği SN8 kalitesinde boru ve parçaları teslim etmeyerek aradaki sözleşmeye aykırı davranan davalı şirketin meydana gelen zarardan kusuru oranında sorumlu olduğu, bunun yanında manevi tazminat şartlarının oluşmadığı, zira sözleşme şartlarının gereği gibi yerine getirilmemesinin ticari hayatta olağanüstü bir durum olmadığı gerekçesiyle

davanın maddi tazminat talebinin kısmen kabulüne, 20.192,76 TL tazminatın zararın vuku bulduğu 17.2.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya dair istemin reddine, manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-)Davacının, davalıdan satın alıp dava dışı belediyeye teslim ettiği malların SN 8 değerinde olması gerektiği, bu özellikte olmayan malların davalı tarafından iade alındığı ve üçüncü şahsa satıldığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Somut olayda taahhüt edilen teknik özelliklerden farklı özellikte mal satıldığının, dolayısıyla aliud ifanın söz konusu olduğunun kabulü gerekir. Davacı, dava dışı belediyeye taahhüdünü yerine getiremediğinden piyasadan mal tedarik ederek belediyeye teslim etmesinde kusurlu kabul edilemez. Zira, zararın artmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bu kapsamda, davacının kusurlu olduğunu kabul eden ve hükme esas alınan bilirkişi raporu doğru değerlendirmeyi ihtiva etmemektedir. Mahkemece davacı yönünden kusur kabul edilerek tazminat miktarında indirim yapılması doğru olmamıştır.

SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan sebeplerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istenmesi halinde iadesine, 22.2.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim