Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

aile konutu
Tahliye taahhütnamesi kiracının kiralananın tesliminden sonra, belirli bir tarihte kiralananı boşaltacağını beyan ettiği taahhütnamedir. Türk Borçlar Kanunu 352. maddesi konu başlığı gereği tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesinin kiracıdan kaynaklanan sebeplerle sona erdirilmesi halidir. Tahliye taahhüdü konusunda karşımızı sıkça çıkan konulardan bir tanesi de eşin rızasının gerekli olup olmadığı hususudur.  Bu yazımızda kısaca bu konuyu ele alacağız. Tahliye Taahhütnamesinde Eşin...
Read More
BOŞANMA NEDENİYLE AİLE KONUTUNUN TAHLİYESİ  Aile konutu, evlilik birliğinin devamı boyunca eşlerin ve varsa çocukların bir arada yaşadığı ve ailenin yaşam merkezi olan konuttur. Türk Medeni Kanunu aile konutunu ortak hayatın kurulması ve aile müessesesinin kültürümüzdeki önemi nedeniyle özel olarak düzenlemiştir. TMK m. 194 ile eşlerden birinin aile konutu üzerinde yapacağı tasarruflar diğer eşin rızasına...
Read More
İpotek, doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borcun ödeneceğine dair güvence olarak, borç ödenince kaldırılmak kaydıyla, borçlunun belirlediği taşınmaz üzerinde alacaklı lehine tapu siciline işlenen kayıttır. Türk Medeni Kanunun 881. maddesinde ipotek düzenlenmiştir. Hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir. İpoteğin konulmasında...
Read More
İpotekte eşin rızası aranır mı
İpotekte Eşin Rızası Aranır Mı? Alışılagelmiş tanım doğrultusunda ipotek; doğmuş yahut henüz doğmayan ama doğması kesin ya da muhtemel olan alacakların gayrimenkul bedeli üzerinden güvence altına alınmasını ifade eder. İpotekli gayrimenkul sayesinde alacaklı; alacağını alamadığı durumlarda gayrimenkulün satışını isteyebileceğinden borcunu teminat altına almış olmaktadır. Taşınmaz rehininin bir türü olarak ipotek 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun...
Read More
  Aile Konutu Şerhi ve Eşlerin Aile Konutu Üzerinde ki Tasarruf Hakkı 1.) Aile Konutu Nedir? Aile Konutu kavramına TMK’nun 194. Maddesinin gerekçesinde yer verilmiştir. Madde metninin gerekçesinde aile konutu ‘ eşlerin bütün yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirdiği yaşantısını buna göre şekillendirdiği, kötü ve iyi günlerini evin içerisinde yaşadığı, anı ve paylaşımlarla dolu bir alan olarak tanımlamıştır....
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim