Hafta İçi : 09:00-18:00
·

6102 sayılı Türk ticaret Kanunu’nun(TTK) 547.maddesinde tasfiyesi tamamlanmış bir şirketin gerekli görüldüğünden ek tasfiye için geçici olarak ihyasına karar verilebileceği belirtilmiştir. Bu kurum ek tasfiye (geçici ihya) olarak adlandırılmaktadır. (Gerek resen ticaret sicil müdürlüğü tarafından gerekse de şirketin bizzat tasfiye memurları aracılığıyla tasfiyesi halinde)

 

Kanunun ilgili maddesi aşağıda ki gibidir;

MADDE 547- (1) Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri veya alacaklılar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, bu ek işlemler sonuçlandırılıncaya kadar, şirketin yeniden tescilini isteyebilirler.

(2) Mahkeme istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse, şirketin ek tasfiye için yeniden tesciline karar verir ve bu işlemlerini yapmaları için son tasfiye memurlarını veya yeni bir veya birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilan ettirir.

 

Burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus, şirketin daimi olarak ihyası değil, tasfiye sırasında eksik yapılmış yahut hiç yapılmamış bazı işlemlerin tedbiren yapılması durumudur.

Şirket üzerinde kayıtlı aracın,menkul ya da gayrimenkulün satılmamış olması, şirket borçlarının yapılandırılmamış yahut ödenmemiş olması vs. hallerinde işbu malvarlıklarının satılması, borçların ödenmesi vs. işlemlerin tamamlanması için şirket geçici olarak ihya edilir ya da ek tasfiye kararı alınabilir.

Ek tasfiyenin yapılabilmesi için tasfiye anında dağıtılmamış bazı aktifler var ise, malvarlığı dağıtımında yasal düzenlemeye uyulmamışsa, pay sahiplerinin haksız olarak aldığı paylar hakkında davalar açılacaksa,şirket yararına bir dava açılacaksa yahut aleyhine açılmış bir dava-icra takibinin olması gibi sebepler bunlardan birkaçıdır.

Ek tasfiye kararı verildikten sonra bu eksik yahut hiç yapılmamış işlemler yapıldıktan sonra şirket tekrar tasfiye edilmiş sayılacaktır. Yoksa şirketin başından beri hiç tasfiye edilmemiş gibi faaliyetlerine devam edemez.

 

Geçici ihya ya de teknik ifadesiyle “ek tasfiye” kararı verildiğinde sadece verilen karar çerçevesinde işlem yapılabileceğinden şirket organları bu gayeye dönük olarak yani ek tasfiyenin tamamlanması yönünde işlem yapmak zorunda olup, bunun dışında şirket faaliyetlerini yürütemezler.

Bir örnek vermek gerekirse şirket adına kayıtlı araç ya da gayrimenkulün satışı için ek tasfiye kararı alınmışsa tasfiye sürecinde yalnızca bu malvarlıkların satışı yapılabilir, yoksa bunun dışında şirket  ticari faaliyetlerine devam edemez, mal ve hizmet satamaz.

 

Tasfiye kararıyla şirketin hukuki statüsünde bir değişiklik olmayacağından şirket yine tasfiye şirketi sayılacaktır.Ancak yeniden tasfiye sürecine geçilmesine rağmen, önceki tasfiye prosedüründen farklı olarak bu sefer alacaklılara çağrı yapılmaz ve bloke yılı söz konusu değildir.

Öte yandan şirketin ek tasfiyesine karar verilmesini şirketin son tasfiye memurları, son yönetim kurulu üyeleri, şirket pay sahipleri ile şirket alacaklıları isteyebilirler.

Ek tasfiye davası şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde ikame edilebilir.

Son olarak belirtmek gerekir ki 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 547/2. Maddesi gereğince mahkemece, ihya ( yeniden tescil ) isteminin kabulüne karar verilmesi halinde, ek tasfiye işlemlerini yapması için son tasfiye memuru yahut memurlarının yahut da yeni bir veya birkaç kişinin tasfiye memuru olarak atanıp, keyfiyetin tescil ve ilanına karar vermesi gerekir. Bu hususlarda olumlu veya olumsuz karar verilmeksizin kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak sadece şirketin ihyasına karar verilmesiyle yetinilmesi yasaya aykırıdır.

 

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim