Hafta İçi : 09:00-18:00
·

İşçilik Alacağı Talebi – Yıllık İzinin İhbar Önelinden Önce Kullandırılmasının Asıl Olduğu/Kullanılan Süre Düşülmeden Yapılan Hesaplamaya İtibarla Fazla Yıllık İzin Alacağına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu

 

T.C.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/17771
K. 2016/17890
T. 31.10.2016

• İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEBİ ( İşveren Tarafından İş Sözleşmesinin Feshedilmesi Halinde Belirtilen Bildirim Süresiyle İşçiye Verilmesi Zorunlu Yeni İş Arama İzinleri Yıllık Ücretli İzin Süreleri İle İç İçe Giremeyeceği/Yıllık İzinin İhbar Önelinden Önce Kullandırılmasının Asıl Olduğu – Davalının İhbar Önelinin Son İki Haftalık Kısmında Yıllık İzin Kullandırması Sebebiyle İhbar Önelinin Bölünmezliği İlkesi İhlal Edildiğinden İhbar Tazminatı Talebinin Kabulü Gerektiği/Yıllık İzin Hesabında Kullanılan Süre Düşülmeden Yapılan Hesaplamaya İtibarla Fazla Yıllık İzin Alacağına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )

• İŞÇİYE VERİLMESİ ZORUNLU YENİ İŞ ARAMA İZİNLERİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ İLE İÇ İÇE GİREMEYECEĞİ ( İşçilik Alacağı Talebi/Yıllık İzinin İhbar Önelinden Önce Kullandırılmasının Asıl Olduğu – Davalının İhbar Önelinin Son İki Haftalık Kısmında Yıllık İzin Kullandırması Sebebiyle İhbar Önelinin Bölünmezliği İlkesi İhlal Edildiğinden İhbar Tazminatı Talebinin Kabulü Gerektiği/Yıllık İzin Hesabında Kullanılan Süre Düşülmeden Yapılan Hesaplamaya İtibarla Fazla Yıllık İzin Alacağına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )

• İHBAR ÖNELİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ ( İşçilik Alacağı Talebi/Yıllık İzinin İhbar Önelinden Önce Kullandırılmasının Asıl Olduğu – Davalının İhbar Önelinin Son İki Haftalık Kısmında Yıllık İzin Kullandırması Sebebiyle İhbar Tazminatı Talebinin Kabulü Gerektiği/Yıllık İzin Hesabında Kullanılan Süre Düşülmeden Yapılan Hesaplamaya İtibarla Fazla Yıllık İzin Alacağına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )

• YILLIK İZİN ALACAĞININ HESAPLANMASI ( İşçilik Alacağı Talebi – Yıllık İzinin İhbar Önelinden Önce Kullandırılmasının Asıl Olduğu/Kullanılan Süre Düşülmeden Yapılan Hesaplamaya İtibarla Fazla Yıllık İzin Alacağına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
4857/m.17, 27, 59

ÖZET : Dava, işçilik alacakları istemine ilişkindir. İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde belirtilen bildirim süresiyle işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.

Yıllık izin ile ihbar öneli iç içe geçemeyeceğinden yıllık izinin ihbar önelinden önce kullandırılması asıl olup hiçbir şekilde ihbar öneli ile yıllık izin iç içe girmemelidir. Davalının ihbar önelinin son iki haftalık kısmında yıllık izin kullandırması sebebiyle ihbar önelinin bölünmezliği ilkesi ihlal edildiğinden ihbar tazminatı talebinin kabulü gerekir. Yıllık izin hesabında kullanılan süre düşülmeden yapılan hesaplamaya itibarla fazla yıllık izin alacağına hükmedilmesi hatalıdır.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı ve davalı vekillerince istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine.

2-)Davacı, 01/03/2007 – 30/10/2009, 01/09/2010 – 23/02/2011, 06/09/2011 – 30/11/2013 tarihleri arasında davalı yanında çalıştığını, 2012 yılının mart ayı ile 2013 yılının ocak, şubat, mart ayları haricinde haftanın 6 günü sabah 07:30’dan akşam 21:30’a kadar mesai yaptığını, ancak kendisine fazla mesai olarak bir ödeme yapılmadığını, yıllık izinlerini kullanmadığı halde davalının kendisinden yıllık izinlerini kullanmış gibi imza alarak bu haklarından yoksun bırakılmaya çalışıldığını, 2010-2011 yılları arasında çalıştığı dönemde şubat ayı maaşının yatırılmadığını, 2011 yılında aldığı net maaşın 1.900,00 TL olduğunu, 31/11/2013 tarihinde işten çıkışının yapıldığı gün kendisine kıdem tazminatı ve kısmi ihbar tazminatı ödenerek ibraname imzalatıldığını ve karşılığında …bank 28/02/2014 keşide tarihli 11.319,50-TL bedelli çek verildiğini iddia ederek ihbar tazminatı, ücret, yıllık izin, fazla mesai ücretleri alacağını istemiştir.

Davalı, davacının iş akdinin müvekkili şirketçe bildirimli olarak feshedildiğini, kıdem tazminatının ödendiğini ve davacının ibraname imzaladığını beyanla davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunun 59.maddesinin 2.fıkrasına göre işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17. maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27. madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.

Davacıya işverence 19/09/2013 tarihinde ihbar öneli verilerek sözleşmesinin 30/11/2013 tarihinde sona ereceği bildirilmiştir. Ancak işveren diğer taraftan davacıya ihbar önelinin son kısmına denk gelecek şekilde 15/11/2013-30/11/2013 tarihleri arasında yıllık izin kullandırmıştır. Yıllık izin ile ihbar öneli iç içe geçemeyeceğinden yıllık izinin ihbar önelinden önce kullandırılması asıl olup hiçbir şekilde ihbar öneli ile yıllık izin iç içe girmemelidir. Davalının ihbar önelinin son iki haftalık kısmında yıllık izin kullandırması sebebiyle ihbar önelinin bölünmezliği ilkesi ihlal edildiğinden ihbar tazminatı talebinin kabulü yerindedir. Ancak bilirkişi ihbar öneli ve yıllık izin içiçe geçemeyeceğinden 14 günlük yıllık izin süresini kullanılmamış sayarak hesaplamaya dahil etmiştir. Yıllık izin ile ihbar önelinin iç içe girmesi yıllık izini değil ihbar önelini geçersiz kılar. Yıllık izin hesabında 15/11/2013-30/11/2013 tarihleri arasında kullanılan süre düşülmeden yapılan hesaplamaya itibarla fazla yıllık izin alacağına hükmedilmesi hatalı olup kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda açıklanan sebeple BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde davacıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davalıya yükletilmesine, 31.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim