Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı – Yıllık Ücretli İznin Talep Edilen Zamanda Kullandırılmaması İşçiye Haklı Nedenle Fesih Hakkı Vermez

T.C.

YARGITAY

9.HUKUK DAİRESİ

E.1997/18437

K.1997/22430

T.24.12.1997

  • ZAM İSTEĞİ KABUL EDİLMEYEN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ FESHİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
  • İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Zam İsteği Kabul Edilmeyen İşçinin İş Akdini Feshi )
  • ÜCRETE ZAM İSTEĞİ KABUL EDİLMEYEN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ FESHİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
  • YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKININ KULLANDIRILMAMASI ( İşçiye Bildirimsiz Fesih Hakkı Vermemesi )

1475/m.16

ÖZET : İşçinin farklı ücret uygulaması yapıldığı iddiası bulunmadığı gibi, işverenin de zam taahhüdü yoktur. Bu durumda işçinin zam isteğinin işverence kabul edilmemiş olması, işçiye iş akdini iş kanununun 16/2. Maddesi uyarınca fesih hakkı vermez.

DAVA : Davacı, ihbar, kıdem tazminatıyla ücret ve izin alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuulup düşünüldü:

KARAR : 1 – Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2 – Davacı hizmet akdinin haklı neden bulunmadığı halde davalı işveren tarafından feshedildiğini davalı ise, ustabaşı tarafından uyarılması üzerine davacının 28.9.1995 tarihinden sonra devamsızlık yaptığını, işyerine dönmediğini, devamsızlık sebebiyle iş akdinin haklı olarak feshedildiini savunmuştur. Mahkeme ise tarafların iddia ve savunmaları dışında hizmet akdinin ücret zam isteğinin karşılanmaması, ücretli izinlerin kullandırılmaması nedenleriyle işçi tarafından haklı olarak feshedildiğini kabul ederek kıdem tazminatı isteğini hüküm altına almıştır. Davacı farklı ücret uygulaması yapıldığını iddia etmiş değildir. İşverenin daha önce ücrete zam taahhüdü de yoktur. Bu durumda işçinin ücrete zam isteğinin işverence kabul edilmemesi davacı işçiye 1475 sayılı İş Yasası’nın 16/2. maddesi gereğince fesih hakkı vermez. İşyerinde ücretli izinlerin kullandırılması da bir plan dahilinde işverenin yetkisinde olup yönetim hakkına ilişkindir. Davacı daha önce ücretli izin talebinde bulunmuş ve işverence haklı bir neden bulunmadığı halde bu istek reddedilmiş değildir. Hizmet akdi devam ettiği sürece zamanaşımı işlemeyeceğinden davacının her zaman kullanmadığı ücretli izinlerin işverence yapılacak plana göre kullanılması mümkündür. Bu nedenle olayımızda mahkemenin kabul ettiği gibi ücretli izinlerinin verilmemiş olması davacıya haklı fesih hakkı vermez. Bu nedenlerle davacının kıdem tazminat isteğinin de reddedilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 24.12.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim