Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı – Mevsimlik İşte Askıya Alma İşlemi Fesih Niteliğinde Olmadığı

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/15549

K. 2006/19346

T. 3.7.2006

• ASKIYA ALMA İŞLEMİ ( Sözleşme Konusu Edilen Mevsimlik Çalışma ve Askıya Alma Nedeni İle Askıya Alma İşlemi İçin Feshin Geçersizliği İstenemeyeceği – Mevsimlik İşte Askıya Alma İşlemi Fesih Niteliğinde Olmadığı )

• MEVSİMLİK ÇALIŞMA ( Sözleşme Konusu Edilen Mevsimlik Çalışma ve Askıya Alma Nedeni İle Askıya Alma İşlemi İçin Feshin Geçersizliğinin İstenmesi Olanağı Olmadığı – Mevsimlik İşte Askıya Alma İşlemi Fesih Niteliğinde Olmadığı )

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( Sözleşme Konusu Edilen Mevsimlik Çalışma ve Askıya Alma Nedeni İle Askıya Alma İşlemi İçin Feshin Geçersizliği İstenemeyeceği – Mevsimlik İşte Askıya Alma İşlemi Fesih Niteliğinde Olmadığı )

4857/m. 11, 19, 20

ÖZET : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Uygulama ve sözleşme konusu edilen mevsimlik çalışma ve askıya alma nedeni ile, 22.12.2004 tarihinde askıya alma işlemi için feshin geçersizliğinin istenmesi olanağı yoktur. Zira bu tarihte bir fesih işleminde söz edilemez. Mevsimlik işte askıya alma işlemi fesih niteliğinde değildir. Bu tür çalışmada, mevsimlik işin başladığı dönemde işçinin işe çağrılmaması halinde iş sözleşmesinin feshi gerçekleşir. Dava tarihinde böyle bir işlem yoktur.

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı işveren vekili, davacının mevsimlik işçi olduğunu, iş sözleşmesinin askıya alındığını belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davacının sürekli işte çalıştığı, iş sözleşmesinin belirsiz süreli hale geldiği, askıya alındığı belirtilmesine rağmen ve askıda olan işçiler her yıl Mayıs ayında işe çağırılırken, davacının işe çağrılmadığı, zımnen iş sözleşmesinin feshedildiği, davacının görev yerinin değiştirilerek, bu fesih işleminin gerçekleştirildiği gerekçesi ile istemin kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriğine göre davacının davalı işyerinde Yangın Hareket Merkezi Bölümünde Telsiz Operatörü olarak çalıştığı ve davacının her yıl Yangın sezonlarında çalıştırıldığı, yıllık en çok çalışmasının 230 gün olduğu, her yıl iş sözleşmesinin belirli dönem askıya alındığı, davacının üyesi olduğu sendika ile davalı işveren arasında imzalanan Toplu iş Sözleşmesinde mevsimlik çalışma kabul edildiği ve bu konuda düzenlemeler yapıldığı, davalı işveren tarafından da davacının iş sözleşmesinin en son 22.12.2004 tarihinde askıya alındığı anlaşılmaktadır. Uygulama ve sözleşme konusu edilen mevsimlik çalışma ve askıya alma nedeni ile, 22.12.2004 tarihinde askıya alma işlemi için feshin geçersizliğinin istenmesi olanağı yoktur. Zira bu tarihte bir fesih işleminden söz edilemez. Mevsimlik işte askıya alma işlemi fesih niteliğinde değildir. Bu tür çalışmada, mevsimlik işin başladığı dönemde işçinin işe çağrılmaması halinde iş sözleşmesinin feshi gerçekleşir. Dava tarihinde böyle bir işlem yoktur.

Diğer taraftan davacının bir an için mevsimlik çalışmadığı kabul edildiği takdirde, iş sözleşmesinin askıya alındığı 22.12.2004 tarihine ve davanın 24.01.2005 tarihinde açılmış olmasına göre, davanın bir aylık hak düşürücü içerisinde de açıldığından söz edilemez.

Mahkemece davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır.

4857 sayılı iş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

SONUÇ : Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2. Davanın REDDİNE,

3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4. Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı … YTL. yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre … YTL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6. Peşin alman temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak, 03.07.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim