Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararı – Davası Devam Eden Şirketin Terkini Sonucu Kurulan Hükmün İhya ile Birlikte Yeniden Yargılama Yoluyla İptali

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/9502

K. 2020/746

T. 6.2.2020

DAVA : Taraflar arasındaki yargılamanın yenilenmesi davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Davacılar vekili, davalı şirketin daha önce müvekkilleri aleyhine aynı mahkemede alacak davası açtıklarını ve müvekkilinin 28.12.2007 tarihli ve 2005/22 Esas, 2007/625 Karar sayılı hükmüyle davayı kısmen kabul ettiğini, ancak bu kararın tüzel kişiliği bulunmayan tasfiye edilmiş ve ticaret sicil kaydından terkin edilmiş bir şirket lehine verildiğini, hukuki işlem ehliyeti bulunmadığını, tüzel kişilik hakkında karar verilemeyeceğini, davalı şirketin ticaret sicilinden terkin tarihinin 26.09.2006 olduğunu, oysa mahkeme kararının 28.12.2007 tarihinde verildiğini ileri sürerek HUMK’nın 447. maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davaya cevap vermeyip, yargılamaya da katılmamıştır.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda; yargılamanın yenilenmesi talebine konu aynı mahkemenin 2005/22 Esas, 2007/625 Karar sayılı dosyada davacı olan eldeki davanın davalısı Simtaş Sönmez A.Ş’nin 26.09.2006 tarihinde sicilden terkin edildiği ve karar tarihi olan 28.12.2007 itibari ile şirketin tüzel kişiliği olmadığı, şirketin ihyasına ilişkin olarak açılan davada 30.01.2012 tarihli hükümle şirketin ihyasına karar verilip, kararın kesinleştiği, dava tarihi itibariyle yürürlükte olan HUMK’nın 445/1. maddesinde belirtilen yargılamanın yenilenmesi şartlarından hiçbirisinin somut olayda mevcut olmadığı gibi HUMK’nın 445/8. maddesinin varlığının kabul edilmesi halinde dahi dava hakkının davalı şirkete ait olduğu, davacıların dava ve talep hakkı olmadığı gibi halen davalı Simtaş Sönmez A.Ş’nin ihya sureti ile tüzel kişiliğinin devam ettiği gerekçesi ile karar tarihinde yürürlükte bulunan HMK’nın 379/c maddesi uyarınca davanın reddine dair verilen kararın davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 2014/2870 Esas, 2014/7018 Karar sayılı ilamı ile 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 445/8. maddesi (6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 375/c) uyarınca, vekil veya mümessil olmayan kimseler huzuruyla görülen davalarda yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulacağı hükmüne haiz olduğu,

somut olayda, Simtaş A.Ş. 26.09.2006 tarihinde ticaret sicilinden terkin edilmiş olup, bu tarih itibari ile vekilliği sona eren vekil tarafından takip edilen Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2005/22 Esas, 2007/625 Karar sayılı dava 28.12.2007 tarihinde kısmen kabul edildiği, yapılan temyiz itirazları sonucu onandığı daha sonra Simtaş Sönmez A.Ş’nin 30.01.2012 tarihinde ihyasına karar verildiği, yargılamanın yenilenmesi talebi şartlarının oluştuğu gözetilerek sonuca varılması gerektiği belirtilerek bozulmuştur. Bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucu 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 445/8. maddesi (6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 375/c) uyarınca 2005/22 Esas 2007/625 Karar sayılı ilamının HMK’nın 380/1 maddesi uyarınca iptali ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 06.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Related Posts

whatsappdestek iletişim