Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararı – Sözleşme ile Mevsimlik İşçiler Lehine Yıllık Ücretli İzin Kararlaştırılabilir

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/17714

K. 2013/6283

T. 26.3.2013

  • MEVSİMLİK İŞÇİ ( Yıllık Ücretli İzin Kullanma veya Buna Dayanarak Ücret Alacağı İsteminde Bulunamayacağı – Bu Kuralın Nispi Emredici Olduğu ve İşçi Lehine Bireysel İş Sözleşmesi ya da Toplu İş Sözleşmesi İle Yıllık Ücretli İzne İlişkin Hükümler Düzenlenebileceği )
  • YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Davacının Davalı Asıl İşverenin Öğrenci Yurdunda Eğitim-Öğretim Döneminde Çalıştığı Yaz Tatili Döneminde İse Çalışmasına Ara Verdiği – Yıllık Ücretli İzin Alacağı Talebinin Reddi Gerektiği )
  • ÖĞRENCİ YURDUNDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( Eğitim-Öğretim Döneminde Çalıştığı Yaz Tatili Döneminde İse Çalışmasına Ara Verdiği – Yıllık Ücretli İzin Alacağı Talep Edemeyeceği )
  • YAZ TATİLİ DÖNEMİNDE ÇALIŞMAYA ARA VERME ( Davacının Davalı Asıl İşverenin Öğrenci Yurdunda Eğitim-Öğretim Döneminde Çalıştığı/Yaz Tatili Döneminde İse Çalışmasına Ara Verdiği – Yıllık Ücretli İzin Alacağı Talebinin Reddi Gerektiği )
  • NİSPİ EMREDİCİ KURAL ( Mevsimlik İşçinin Yıllık Ücretli İzin Kullanma ve Buna Dayanarak Ücret Alacağına İlişkin Düzenleme – İşçi Lehine Bireysel İş Sözleşmesi ya da Toplu İş Sözleşmesi İle Yıllık Ücretli İzne İlişkin Hükümler Düzenlenebileceği )

4857/m.53/3

ÖZET : Mevsimlik işçi, yıllık ücretli izin hükümlerine dayanarak, yıllık ücretli izin kullanma veya buna dayanarak ücret alacağı isteminde bulunamaz. Bu kural, nispi emredici kural olup, işçi lehine bireysel iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesi ile yıllık ücretli izne ilişkin hükümler düzenlenebilir. Alt işveren işçisi olan davacının, davalı asıl işverenin öğrenci yurdunda eğitim-öğretim döneminde çalıştığı, yaz tatili döneminde ise çalışmasına ara verdiği anlaşılmaktadır. Belirli dönemlerde çalışan davacının bu dönemler için yıllık ücretli izin alacağı talep etmesi mümkün değildir.

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Söylen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı iş sözleşmesinin emeklilik sebebiyle sona erdiğini, yıllık izinlerini kullandırılmadığını belirterek yıllık izin ücreti ve kıdem tazminatı alacağı talep etmiştir.

Davalılar, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı davalı Kurum vekili tarafından temyiz etmiştir.

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Taraflar arasında uyuşmazlık, davacı işçinin kullandırılmayan izin sürelerine ait ücretlere hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 53/3 maddesi uyarınca, mevsimlik işlerde yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümler uygulanmaz. Bir başka anlatımla, mevsimlik işçi, 4857 sayılı Kanun’un yıllık ücretli izin hükümlerine dayanarak, yıllık ücretli izin kullanma veya buna dayanarak ücret alacağı isteminde bulunamaz. Hemen belirtmek gerekir ki, 53/3. maddede ki kural, nispi emredici kural olup, işçi lehine bireysel iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesi ile yıllık ücretli izne ilişkin hükümler düzenlenebilir. Bu durumda sözleşmedeki izinle ilgili hükümler uygulanacaktır.

Toplanan deliller ve tüm dosya kapsamından alt işveren işçisi olan davacının, davalı asıl işverenin öğrenci yurdunda eğitim-öğretim döneminde çalıştığı, yaz tatili döneminde ise çalışmasına ara verdiği anlaşılmaktadır. Belirli dönemlerde çalışan davacının bu dönemler için yıllık ücretli izin alacağı talep etmesi mümkün değildir. Bu sebeple yıllık ücretli izin alacağı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim