Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi – İster Kanun, İsterse Hakim Tarafından Tayin Edilmiş Olsun Kesin Süre İçerisinde Yerine Getirilmeyen Bir İşlemin Bu Süre Geçtikten Sonra Yerine Getirilmesi Mümkün Değildir

T.C.

YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ

E. 2019/4647

K. 2020/225

T. 20.1.2020

 

  • RÜCUEN TAZMİNAT ( Davalılar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunmadığı Vefat Eden Kat Malikinin Mirasçıları Açısından Mevcut Olup Bunların Davaya Dahil Edilmemesi Halinde Davanın Sadece Bu Davalı Açısından Husumetten Reddi ve Diğer Davalılar Açısından İşin Esasına Girerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )

 

  • KAT İRTİFAKI ( Anagayrimenkulün Sigorta Primlerine ve Bütün Ortak Yerlerin Bakım Koruma ve Onarım Giderleri İle Yönetici Aylığı Gibi Diğer Giderlere ve Ortak Tesislerin İşletme Giderlerine ve Giderler İçin Toplanacak Avansa Kendi Arsa Payı Oranında Katılmakla Yükümlü Olduğu – Davalılar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunmadığı )

 

  • ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Davalıların Davacının İddiasını Kanıtlaması Halinde Doğacak Sorumlulukları Arsa Payı Oranında Olup Bu Yönü İle Davalılar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunmadığı – Rücuen Tazminat )

 

  • KESİN SÜRE ( Ara Kararın Her Türlü Yanlış Anlaşılmayı Önleyecek Biçimde Açık ve Eksiksiz Yazılması Yapılacak İşlerin Teker Teker Belirtilmesi Verilen Sürenin Yeterli Emredilen İşlerin Gerekli ve Yapılabilir Nitelik Taşıması Ayrıca Hakimin Süreye Uyulmamanın Sonuçlarını Açıkça Anlatması Tarafları Uyarması Gerektiği )

 

  • BEKLETİCİ MESELE ( Davacı Tarafa Davalı Mirasçılarını Davaya Dahil Etmek Yahut Bunla İlgili Beyanda Bulunmak İçin Kesin Süre Verildiği Davacının Bu Süre İçinde Mirasçılık Belgesi Almak Üzere Mahkemeye Talep Dilekçesi Sunduğu ve Yetkilendirildiği – Davacının Davayı Uzatma Amacının Olduğu Kabul Edilemeyeceği/İşlemin Neticesinin Beklenilmesi Gerektiği )

 

634/m.19,20

6100/m.90,94

 

ÖZET : Dava işyeri sigortasından kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir. Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; dava konusu ana taşınmazın kat irtifaklı olduğu anlaşılmaktadır. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesinde, her kat malikinin anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Kat Mülkiyeti Kanununun 20/1-b maddesine göre ise “Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.” Her ne kadar davacı vekili dava dilekçesinde sigortalısına ödediği bedelin davalılardan taşınmazdaki hisseleri oranında müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiş ise de, davalıların davacının iddiasını kanıtlaması halinde doğacak sorumlulukları arsa payı oranında olup bu yönü ile davalılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmamaktadır. Zorunlu dava arkadaşlığı vefat eden kat malikinin mirasçıları açısından mevcut olup, bunların davaya dahil edilmemesi halinde davanın sadece bu davalı açısından husumetten reddi ve diğer davalılar açısından işin esasına girerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken tümden davanın husumet yokluğundan reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. Kaldı ki, dava açıldıktan sonra yargılama esnasında vefat eden davalı mirasçılarının davaya dahil edilmesi için davacı tarafa kesin mehil verilerek davanın husumet yokluğundan reddine karar verilmiş ise de verilen sürenin usulüne uygun olduğu söylenemez. İster kanun, isterse hakim tarafından tayin edilmiş olsun kesin süre içerisinde yerine getirilmeyen bir işlemin bu süre geçtikten sonra yerine getirilmesi mümkün değildir. Bu itibarla, geciken adaletinde bir adaletsizlik olduğu düşüncesinden hareketle, davaların yok yere uzamasını veya uzatılmak istenmesini engellemek üzere konan kesin süre kuralı, kanunun amacına uygun olarak kullanılmalı, davanın reddi için bir araç sayılmamalıdır. Öncelikle, kesin süreye ilişkin ara kararı her türlü yanlış anlaşılmayı önleyecek biçimde açık ve eksiksiz yazılmalı, yapılacak işler teker teker belirtilmelidir. Bunun yanında verilen süre yeterli, emredilen işler, gerekli ve yapılabilir nitelik taşımalı, ayrıca hakim süreye uyulmamanın sonuçlarını açıkça anlatmalı, tarafları uyarmalıdır. Somut olayda celsede davacı tarafa davalı mirasçılarını davaya dahil etmek yahut bunla ilgili beyanda bulunmak üzere kesin süre verilmiş davacı taraf ise bu süre içinde mirasçılık belgesi almak üzere mahkemeye talep dilekçesi sunmuş, mahkemece mirasçılık belgesi almak üzere ara karar ile yetkilendirilmiştir. Böylelikle davacının davayı uzatma amacının olduğu kabul edilemeyeceği gibi en azından işlemin neticesinin beklenilmesi gerekirken aksi düşünce ile yazılı olduğu şekilde karar verilmesi de bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Dava dilekçesinde, … adresinde bulunan sigortalı/ dava dışı … Mobilya Tekstil İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti’ye ait depo olarak kullanılan “… Mobilya” taşınmazın 09/01/2014-09/01/2015 tarihleri arasında müvekkili …de akişyeri paket sigorta poliçesi ile sigortalandığını, 01/10/2014 tarihinde …Dış Blokları B blokta binanın zemin katında bulunan elektrik panosundan yangın çıktığını, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye yangın raporuna göre yangının binanın zemin kat koridorunda bulunan elektrik panosunun alevli bir şekilde yandığı, bina içerisinde yoğun duman bulunduğu, bina sakinlerinin balkonlarda mahsur kaldığının belirtildiğini, yangın raporunda yangın sırasında yanan su tesisat borularından çıkan suyun yan tarafta bulunan müvekkilleri şirket sigortalısı … Ltd. Şti’ye ait … mobilya’ya ait iş yerine su sızması neticesinde iş yeri içerisinde bulunan bazı mobilyaların sudan dolayı zarar gördüğünün tespit edildiğini, müvekkilleri şirket tarafından sigortalı iş yerinde yaptırılan ekspertiz incelemesinde yangın nedeni ile meydana gelen hasar bedeli ilgili genel şart maddesi gereğince sigorta poliçesi teminatı dahilinde değerlendirilmesi kanaatine varılarak sigortalı işyerine müvekkili şirketin tarafından 19.475,00 TL davalı tarafların % 100 asli kusuru oranında ödenmesi nedeniyle, hasarın yangına dayalı olması ve yangının çıkış sebebi ile bina kat maliki davalıların kusuruna dayalı olması nedeniyle davalı tarafların hasar bedelinden sorumlu bulunduğundan, 19.475,00 TL rücuen tazminat alacağının davalı taraflardan müvekkili şirket’in ödeme tarihi olan 20/01/2015 tarihinden itibaren işlemiş banka reeskont faizi ile birlikte taşınmaz maliklerinden taşınmazdaki hisseleri oranında müştereken ve müteselsilen tahsili istenilmiştir.

Mahkemenin 02/10/2015 tarih 2015/597 E. – 2015/703 K. sayılı kararı ile mahkemenin görevsizliğine, dosyaya bakmaya Alanya Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevli olduğunun tespitine karar verildiği, davacı vekili tarafından görevsizlik kararına karşı itirazda bulunularak dosyanın Yargıtaya gönderildiği görülmüştür. Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 01/10/2015 gün ve 2015/10951 E. – 2015/10082 K. sayılı kararı ile bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

6100 Sayılı HMK’nın geçici 3. madde 1. fıkrasına göre; bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca Resmî Gazetede ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 Sayılı Kanun’un temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 2. fıkrasına göre; bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 Sayılı Kanun’un 26/9/2004 tarihli ve 5236 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu kararlara ilişkin dosyalar bölge adliye mahkemelerine gönderilemez. 3. fıkrasına göre; bu Kanunda bölge adliye mahkemelerine görev verilen hallerde bu mahkemelerin göreve başlama tarihine kadar 1086 Sayılı Kanun’un bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Aynı maddenin ( 2 ) fıkrası gereğince de; Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 Sayılı Kanun’un 26.09.2004 tarihli ve 5236 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacaktır ve 1086 Sayılı HUMK’nın 437. maddesinde sulh hukuk mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresi 8 gündür.

Dava dosyasının incelenmesinden; ilk derece mahkemesinin yargılamayı sonlandırdığı kısa kararda ve gerekçeli kararda kanun yoluna başvuru süresi ve merciinin 2 hafta içerisinde istinaf yasa yolu olarak belirtildiği, davalı vekilinin belirtilen bu süreye göre kanun yoluna başvuru dilekçesini sunduğu anlaşılmıştır.

Anayasa’nın 40. maddesinin ikinci fıkrasında devletin işlemlerinde ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda olduğu ifade edilmiştir. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 297. maddesinin “ç.” bendi uyarınca da hükümde, kanun yolları ve süresinin gösterilmesi bir zorunluluktur. Kanun koyucu, devlet organlarının tesis ettiği işlemlere karşı kanun yolları ve hangi mercilere başvuracağı ve başvuru süresi bakımından tarafların doğru bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, dağınık mevzuat karşısında hangi yola müracaat edeceğini bilmeyen yahut tereddüt eden bireylerin hak arama özgürlüğünü etkin ve sağlıklı bir şekilde kullanmalarını amaçlamıştır.

Anayasa Mahkemesi de birçok kararında başvurucuların gerekçeli kararda belirtilen süreye güvenerek hareket etmesinin makul görülebileceğini, mahkemenin kanun yolunu ve süresini taraflara doğru gösterme yükümlülüğü dikkate alındığında, temyiz süresinin mahkeme kararında farklı belirtilmiş olması karşısında, kanunda belirtilen süre olduğunu kabul ederek dilekçenin reddine karar veren değerlendirmelerin mevzuat hükümleri çerçevesinde ve öngörülebilirlik sınırları içinde olduğunun kabul edilemeyeceğini, yapılan yorumun başvurucuların temyiz hakkını kullanmayı imkânsız kılacak ölçüde ve aşırı şekilci bir yaklaşımla elde edildiğini ve bu açıdan kararın başvurucuların mahkemeye erişim hakkını zedelediği sonucuna ulaşarak, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alman adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. ( Anayasa Mahkemesi ‘nin 2014/819 başvuru numaralı ve 09.06.2016 tarihli ( 29757 Sayılı ve 29.06.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ) kararı ).

Somut olayda; ilk derece mahkemesince kısa kararda ve gerekçeli kararda yasa yolu süresi kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta olarak açıklanmıştır. Gerekçeli karar davacı vekiline 14/02/2019 tarihinde tebliğ edilmiş, davacı vekili ise 28.02.2019 tarihinde, kısa kararda ve gerekçeli kararda bildirilen 2 haftalık süre içinde harç ve giderlerini yatırarak karara karşı yasa yoluna başvurmuştur. Belirtilen sebeple adil yargılanma hakkı, adalete erişim hakkının zedelenmemesi gözönünde bulundurularak temyiz isteminin süresinde olduğunun kabulüyle işin esasına girilerek davacı tarafın temyiz sebepleri incelenmesine karar verilmiştir.

Dava işyeri sigortasından kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir.

Uyuşmazlığın çözümü için öncellikle mecburi dava ( takip ) arkadaşlığının açıklanması gerekmektedir.

Mecburi dava arkadaşlığı birden fazla kimsenin birlikte dava açması veya birden fazla kimseye karşı birlikte dava açılmasının zorunlu olduğu hâllerde söz konusu olan dava arkadaşlığıdır. Maddi hukuk sebeplerinden kaynaklanan dava arkadaşlığı maddi bakımından dava arkadaşlığı, usul hukukuna ilişkin sebeplerden kaynaklanan dava arkadaşlığı ise şekli bakımdan zorunlu dava arkadaşlığı olarak adlandırılabilir. Münhasıran davalılar bakımından işlerlik kazanan, gerçeğin tüm boyutları ile ortaya çıkarılmasını ve taraflar arasındaki uyuşmazlığı daha sağlıklı ve daha doğru bir biçimde karara bağlanmasını amaçlayan, kanunun açıkça öngördüğü hâllerde ortaya çıkan dava arkadaşlığı türüne şekli mecburi dava arkadaşlığı denir ( Tanrıver, S. Medeni Usul Hukuku, C 1, Ankara 2016, s. 542 ). Şekli bakımdan dava arkadaşlığına yol açan ihtilaflı bir hukuki ilişkiden kaynaklanan davaların ( takiplerin ) birden fazla kimseye karşı açılmasının zorunlu olup olmadığını, bu konuda bir kanun hükmü bulunup bulunmadığına göre belirlemek gerekir. Özel kanun hükümleri uyarınca birden fazla kişiye karşı birlikte dava açılması gereken hallerde dava davalıların hepsi aleyhinde açılmalıdır. Dava arkadaşlarında eksiklik bulunduğunda söz konusu davayı mevcut davalı tek başına yürütemez ve davalı taraftaki eksiklik giderilmeden mevcut davalı hakkında hüküm verilemez. Bu eksiklik dava takip yetkisi eksikliği olup dava usulden reddedilmelidir ( Pekcenıtez, H. /Özekes, M./Akkan, M. Korkmaz, H.T.: Medeni Usul Hukuku C 1, İstanbul 2017, s. 706-707 ).

Ancak dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; dava konusu ana taşınmazın kat irtifaklı olduğu anlaşılmaktadır.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesinde, her kat malikinin anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Kat Mülkiyeti Kanununun 20/1-b maddesine göre ise “Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.” Her ne kadar davacı vekili dava dilekçesinde sigortalısına ödediği bedelin davalılardan taşınmazdaki hisseleri oranında müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiş ise de, davalıların davacının iddiasını kanıtlaması halinde doğacak sorumlulukları arsa payı oranında olup bu yönü ile davalılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmamaktadır. Zorunlu dava arkadaşlığı vefat eden kat maliki …’ın mirasçıları açısından mevcut olup, bunların davaya dahil edilmemesi halinde davanın sadece bu davalı açısından husumetten reddi ve diğer davalılar açısından işin esasına girerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken tümden davanın husumet yokluğundan reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Kaldı ki dava açıldıktan sonra yargılama esnasında vefat eden davalı … mirasçılarının davaya dahil edilmesi için davacı tarafa kesin mehil verilerek davanın husumet yokluğundan reddine karar verilmiş ise de verilen sürenin usulüne uygun olduğu söylenemez. Davaların kısa zamanda sonuçlandırılması, adaletin bir an önce tecellisi için, taraflarca veya mahkemelerce yapılması gereken bir kısım adli işlemler sürelere bağlanmıştır. Bilindiği üzere bu sürelerin bazılarını kanun bizzat belirlerken, bir kısmını işin özelliğine, tarafların durumlarına göre belirlemesi için hakime bırakmıştır. Kanuni süreler açıkça belirtilen istisnalar dışında kesindir. Bu sebeple 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 90. maddesinde belirtildiği gibi kanunun tayin ettiği süreler hakim tarafından azaltıp çoğaltılamaz. Buna karşın, aynı Kanunun 94. maddesine göre hakimin belirlediği süreler ise kural olarak kesin değildir. Hakim tayin ettiği süreyi henüz dolmadan azaltıp çoğaltacağı gibi, süre geçtikten sonra da tarafın isteği üzerine yeni bir süre tanıma yoluna da gidebilir. Bu takdirde verilen ikinci süre kesindir. Ancak, hakim kendi belirlediği sürenin kesin olduğuna da karar verebilir. Kesin sürenin tayin edilmesi halinde, karşı taraf yararına usulü kazanılmış hak doğacağı da kuşkusuzdur. Hemen belirtmek gerekir ki, ister kanun, isterse hakim tarafından tayin edilmiş olsun kesin süre içerisinde yerine getirilmeyen bir işlemin bu süre geçtikten sonra yerine getirilmesi mümkün değildir. Böylece kesin sürenin kaçırılması; o delile veya hakka dayanamamak gibi ağır sonuçları birlikte getirmekte, bazan davanın kaybedilmesine dahi sebep olmaktadır. Bu itibarla geciken adaletinde bir adaletsizlik olduğu düşüncesinden hareketle, davaların yok yere uzamasını veya uzatılmak istenmesini engellemek üzere konan kesin süre kuralı, kanunun amacına uygun olarak kullanılmalı, davanın reddi için bir araç sayılmamalıdır. Öncelikle, kesin süreye ilişkin ara kararı her türlü yanlış anlaşılmayı önleyecek biçimde açık ve eksiksiz yazılmalı, yapılacak işler teker teker belirtilmelidir. Bunun yanında verilen süre yeterli, emredilen işler, gerekli ve yapılabilir nitelik taşımalı, ayrıca hakim süreye uyulmamanın sonuçlarını açıkça anlatmalı, tarafları uyarmalıdır. Somut olayda 11/04/2018 tarihli celsede davacı tarafa davalı … mirasçılarını davaya dahil etmek yahut bunla ilgili beyanda bulunmak üzere kesin süre verilmiş davacı taraf ise 24/04/2018 tarihinde mirasçılık belgesi almak üzere mahkemeye talep dilekçesi sunmuş, mahkemece mirasçılık belgesi almak üzere ara karar ile yetkilendirilmiştir. Böylelikle davacının davayı uzatma amacının olduğu kabul edilemeyeceği gibi en azından işlemin neticesinin beklenilmesi gerekirken aksi düşünce ile yazılı olduğu şekilde karar verilmesi de bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine, 20.01.2020 günü oy çokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY YAZISI

Sulh hukuk mahkemesi kararları 8 gün içinde temyiz edilebilmesine rağmen yerel mahkemece kısa kararda temyiz süresinin “iki hafta” olarak belirtilmiş olması nedeniyle davalı vekilinin kararın tebliğinden 14 gün sonra verdiği temyiz dilekçesinin süresinde kabul edilip edilmeyeceğinin yürürlükteki mevzuat hükümleri ve hukuki istikrar açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bir davanın açılmasıyla başlayan yargılama faaliyetinde, karara ulaşmak bakımından, mahkeme ve taraflarca yapılması gereken belirli işlemler vardır ve her işlemin belli bir zaman aralığında yapılması gerekmektedir. Usul hükümleri ile normatif bir değer kazanan bu zaman aralıklarına süre denilmektedir. Böylece usul işlemlerinin yapılması zamansal olarak tarafların ya da mahkemenin arzularına, inisiyatifine bırakılmamış olmaktadır.

Bir uyuşmazlık mahkemeye taşınmış olmakla, kamu alanına, toplumun da çıkarını ilgilendiren bir platforma aktarılmış olmaktadır. Bu nedenle bir davanın makul sürede sona erdirilmesinde en az taraflar kadar toplumun da yararı vardır.

Şu halde, süreye ilişkin normların kabulüyle medeni usul hukukunda gerçekleştirilmek istenen amaçlar; adaletin bir an önce sağlanması, keyfiliğin önlenmesi, mahkemenin aynı işle uzun süre meşgul olmasının, başka ifadeyle diğer dava ve işlere yeterince zaman ayıramaz duruma düşürülmesinin önlenmesi; uluslar üstü ve ulusal nitelikteki emredici normlar uyarınca davanın makul sürede sonuçlandırılmasının sağlanması, yargılamanın belli bir düzen ve kestirilebilir bir zamansallıkla yürütülmesi, başka bir anlatımla yargılamanın adil şekilde yapılmasının sağlanması olarak özetlenebilir.

Sürelerin önemli bir kısmı, taraflar için konulmuş sürelerdir. Taraflar, bu süreler içinde belli işlemleri yapabilirler veya yapmaları gerekir. Bu süre içinde yapılamayan işlemler, tekrar yapılamaz ve süreyi kaçıran taraf aleyhine sonuç doğurur. Taraflar için konulmuş süreler, kanunda belirtilen süreler ve hâkim tarafından belirtilen süreler olmak üzere ikiye ayrılır. Kanunda belirtilen süreler, kanun tarafından öngörülmüş sürelerdir. Cevap süresi, temyiz süresi gibi. Bu süreler kesindir ve bir işlemin kanuni süresi içinde yapılıp yapılmadığı, mahkemece re’sen gözetilir. Hâkimin tespit ettiği süreler ise, kural olarak kesin değildir. ( Kuru, Baki, Prof. Dr.; A., R., Prof. Dr.; Y., Ejder, Prof. Dr.; Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 6100 Sayılı HMK’na Göre Yeniden Yazılmış 22. Baskı, Ankara 2011, s.749 ).

Hâkim, kendi tayin etmiş olduğu süreyi, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ( HMK )’nun 90/2. maddesine göre iki tarafı dinledikten sonra haklı nedenlere dayanarak, azaltıp çoğaltabilir. Hâkim, tayin ettiği sürenin, kesin olduğuna da karar verebilir ( HMK m.94/2, HUMK m.163 ).

Yukarıda da belirtildiği üzere hakim tarafından da sürenin belirlenebildiği durumlar var olmakla birlikte kanunda belirlenen süreler üzerinde Hakimin tasarruf yetkisi bulunmamaktadır. Eş söyleyişle kanun öngördüğü bir süre hakim tarafından uzatılıp kısaltılamaz. Temyize ilişkin süreler de yasa tarafından düzenlenen kesin sürelerdir ve resen gözetilmesi gerekir.

6100 Sayılı HMK’nın geçici 3. maddesinin ( 1 ). fıkra hükmü; “Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 Sayılı Kanun’un temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.” şeklindedir.

1086 Sayılı HUMK’nın 437. maddesini yeniden düzenleyen 5236 Sayılı Kanun’un 16 madde öncesindeki hali “Sulh mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresi sekiz gündür. Bu süre ilamın usulen taraflardan herbirine tebliği ile işlemeye başlar….” şeklindedir.

Tüm bu nedenlerle kanunda belirtilen istisnai durumlar dışında, hakim kanundaki süreleri arttıramaz veya eksiltemez. Halen yürürlükte bulunan yasa hükümlerine göre sulh hukuk mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresi 8 gün olduğu halde hüküm sonucunda mahkeme hakimince hatalı şekilde kararın 2 hafta içinde temyiz edilebileceğinin belirtilmesi hükmü temyiz eden tarafa herhangi bir hak sağlamayacağından sayın çoğunluğun görüşüne katılamıyoruz.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim