Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi – Davacı Tarafından Anataşınmaza Ait Onaylı Mimari Projesine Ve Tekniğine Uygun Olarak Yapılan Herhangi Bir Tadilat Olup Olmadığı Bilirkişi Marifetiyle Belirlendikten Sonra Yalnızca Bunların Bedeli Tesbit Edilip Hesaplanarak Bu Bedele Hükmedilmesi Gerekir

T.C.

YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ

E. 2019/4681

K. 2020/37

T. 13.1.2020

  • ORTAK GİDER ALACAĞI İSTEMİ ( Davacı Tarafından Anataşınmaza Ait Onaylı Mimari Projesine ve Tekniğine Uygun Olarak Yapılan Herhangi Bir Tadilat Olup Olmadığı Bilirkişi Marifetiyle Belirlendikten Sonra Yalnızca Bunların Bedeli Tespit Edilip Hesaplanarak Bu Bedele Hükmedilmesi Gerekirken Eksik İnceleme İle Davanın Tümden Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
  • ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( Tek Parsel Üzerine Kurulu Kat İrtifaklı Olan Anataşınmazda Davacı Tarafından Mimari Projeye Uygun Yapılan Giderlerden Tüm Kat Maliklerinin Arsa Payı Oranında Sorumlu Olacağı Düşünülmeksizin Yapılan Harcamanın Bir Kısım Kat Maliki Sayısına Bölünerek Davalıların Bu Miktardan Sorumlu Tutulmasının Doğru Görülmediği – Ortak Gider Alacağı İstemi )
  • EKSİK İNCELEME ( Davacı Tarafından Anataşınmaza Ait Onaylı Mimari Projesine ve Tekniğine Uygun Olarak Yapılan Herhangi Bir Tadilat Olup Olmadığı Bilirkişi Marifetiyle Belirlendikten Sonra Yalnızca Bunların Bedeli Tespit Edilip Hesaplanarak Bu Bedele Hükmedilmesi Gerektiği – Ortak Gider Alacağı İstemi )

634/m.20

ÖZET : Dava, ortak gider alacağı istemine ilişkindir.

Davacı tarafından anataşınmaza ait onaylı mimari projesine ve tekniğine uygun olarak ( zemine şap dökülmesi, izolasyon yapılması v.s. ) yapılan herhangi bir tadilat olup olmadığı bilirkişi marifetiyle belirlendikten sonra yalnızca bunların bedeli tesbit edilip hesaplanarak bu bedele hükmedilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın tümden kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Kabule göre de, tek parsel üzerine kurulu kat irtifaklı olan anataşınmazda davacı tarafından mimari projeye uygun yapılan giderlerden tüm kat maliklerinin arsa payı oranında sorumlu olacağı düşünülmeksizin, yapılan harcamanın bir kısım kat maliki sayısına bölünerek davalıların bu miktardan sorumlu tutulması doğru görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı … vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Dava dilekçesinde davalıların apartmanın çatısının bulunmaması nedeniyle çatının yaptırılmasına ve giderlere katılmasına ilişkin davacının şifai taleplerine olumsuz cevap verdiğini bu nedenle… Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2014/6 Değişik İş sayılı Tespit Dosyasında delil tespiti yapıldığını, delil tespiti dosyasında inşaat bilirkişisi eşliğinde keşif yapıldığını, tespitten sonra davacının … İnşaat Harfiyat firmasına 16.05.2014 tarihinde çatıyı yaptırarak 11.000,00.-TL bedel + KDV ile toplam 12.980,00.-TL’lik masraf yaptığını bu nedenle davalılara denk gelen çatı bedeli olan 8.653,00.-TL’nin ortak ve zorunlu gider olarak davalılardan alınarak davacıya verilmesi istenilmiştir.

Mahkemece 21/10/2015 tarihinde 634 Sayılı KMK gereğince kat maliklerinin ana taşınmazda yapılan ve yapılması gereken işlerden olan çatı yapımına hisseleri oranında iştirak etmeleri gerektiği anlaşıldığından davanın kabulüne dair verilen kararın davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 2017/4627 E. – 2017/7368 K. sayılı ilamıyla ”… adına 2, 4 ve 6 numaralı bağımsız bölümlerin bulunduğu, dava konusu taşınmazın 6 bağımsız bölümden oluştuğu, …’in hukukî yararı bulunmakla bu kat malikinin de davaya dahil edilip öncelikle taraf teşkili sağlandıktan sonra mahkemece taşınmazın tapu kaydı, mimari projesi ve yönetim planı celp edilerek, taşınmazın mimari projesinde çatı olup olmadığı, var ise çatının mimari projesine göre yapılıp yapılmadığı, yeni çatı yapılması halinde ise gayrimenkule ait proje değişikliği gerektiğinden tüm kat maliklerinin muvafakatinin bulunup bulunmadığı, çatıda su sızdırması söz konusu ise bunun önlenmesi için projeye uygun olarak yapılması gerekli onarım ve bedelinin tespit edilerek yöneticiye yetki verilip verilmediği ve diğer hususlarda inceleme yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm tesis edilmesi, ayrıca ön incelemede davayı kabul eden … yönünden yargılama giderlerinin hesaplanmasında bu durumun gözönünde bulundurulmamasının usûl ve kanuna aykırı olduğu” gereğine değinilerek hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde davanın kabulü ile, … ilçesi, … mahallesi 476 ada 13 parsel sayılı taşınmazda bulunan taşınmazın çatı yapımı nedeni ile davacı tarafından ödenen 12.980,00.-TL’lik masrafın davalı …’e düşen 4.326,67.-TL’sinin davalı …’den tahsiline, davalı …’ya düşen 4.326,67.-TL’sinin davalı …’dan tahsiline, tahsil edilen kısmın davacıya verilmesine, … hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, hüküm davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava ortak gider alacağı istemine ilişkindir.

Mahkemece bozma ilamına uyulmuş ise de gereği tam olarak yerine getirilmemiştir.

Şöyle ki:

1- ) Dosya arasında bulunan tüm bilgi ve belgeler ve özellikle anataşınmaza ait onaylı mimari proje mahalline uygulanarak yapılan keşif sonucu dosya arasına alınan bilirkişi raporu incelendiğinde, anataşınmaza ait projede anataşınmaza ait çatının tek parça kırma çatı olduğu halde fiiliyatta ayrı ayrı iki adet kırma çatı yapıldığının tesbit edildiği anlaşılmıştır. Her ne kadar anataşınmazın iki ayrı blok şeklinde kullanıldığı ileri sürülse dahi dava konusu anataşınmaz tek parsel ve kat irtifaklı olup mimari projesindeki tek kırma çatının tadilat projesi yapılmaksızın iki ayrı kırma çatı şeklinde yapılmış olması anataşınmaza ait mimari projeye aykırılık teşkil etmektedir. Bu halde davacı tarafından anataşınmaza ait onaylı mimari projesine ve tekniğine uygun olarak ( zemine şap dökülmesi, izolasyon yapılması v.s. ) yapılan herhangi bir tadilat olup olmadığı bilirkişi marifetiyle belirlendikten sonra yalnızca bunların bedeli tesbit edilip hesaplanarak bu bedele hükmedilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın tümden kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

2- ) Kabule göre de yukarıda bahsedildiği üzere tek parsel üzerine kurulu kat irtifaklı olan anataşınmazda davacı tarafından mimari projeye uygun yapılan giderlerden tüm kat maliklerinin arsa payı oranında sorumlu olacağı düşünülmeksizin, yapılan harcamanın bir kısım kat maliki sayısına bölünerek davalıların bu miktardan sorumlu tutulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalının temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 13.01.2020 günü oybirliği ile karar verildi.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim