Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi – Anataşınmazın Korunması, Onarımı Ve Bakımının, Kat Mülkiyeti Kanununun 35. Maddesinin (D) Bendi Uyarınca Yöneticinin Görevleri Arasında Olduğu, Yöneticinin Bu İşi Kat Maliklerinden Toplayacağı Avansla Yapacağı Dikkate Alınarak, Mahkemece Teras Onarım Giderinin Bilirkişiye Tespit Ettirilerek Bunun Kat Maliklerinden Avans Olarak, Kanunun 20/B Maddesi Uyarınca Arsa Payları Oranında Toplanması, Yapım Masraflarının Daha Fazla Olması Durumunda Kalanın Da Kat Maliklerinden Alınmak Suretiyle Gerekli Onarımın Yapılması Hususunda Öncelikle Yöneticiyi Görevlendirmesi, Yöneticinin Bu Görevi Yerine Getirmemesi Halinde Davacının Yetkili Kılınması Gerekir

T.C.

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/9141

K. 2016/10674

T. 26.9.2016

  • ESKİ HALE GETİRME İSTEMİ (Bozma İlamı Dışına Çıkılarak 634 S. K.’nun Md. 20/b Hükmü Uygulanmadan Bozmadan Sonra Alınan Ek Raporda Tespit Edilen Davalı Kat Maliklerinin Sorumlu Olduğu Miktarların Davalılardan Tahsil Edilerek Davacıya Verilmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
  • BOZMAYA UYMA (Bozma İlamı Doğrultusunda Bilirkişi Kuruluna Düzenlettirilen Rapora Göre Yönetici Tarafından Kat Maliklerinden Avans Niteliğinde 634 S. K.’nun Md. 20/b Hükmü Uyarınca Arsa Payları Oranında Avans Toplanması Gerektiği – Eski Hale Getirme İstemi)
  • KAT MÜLKİYETİ (Bilirkişi Kuruluna Düzenlettirilen Rapora Göre Yönetici Tarafından Kat Maliklerinden Avans Niteliğinde Arsa Payları Oranında Avans Toplanması Yapım Masraflarının Daha Fazla Olması Durumunda Kalanın da Kat Maliklerinden Alınarak Onarımın Yapılması Hususunda Öncelikle Yöneticiyi Görevlendirmesi Gerektiği)
  • ONARIM İÇİN YETKİ VE İZİN VERİLMESİ (Yöneticinin Onarım Yapılması Hususundaki Görevi Yerine Getirmemesi Halinde Davacının Yetkili Kılınması Gerekirken Davalıların Sorumlu Olduğu Miktarın Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği – Eski Hale Getirme)

634/m.20/b

ÖZET : Dava, eski hale getirme ve yetki ile izin verilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, dava konusu anataşınmazda kat maliklerinin tamamı davaya dahil edilmiş ise de, bozma ilamı dışına çıkılarak Kat Mülkiyeti Kanununun 20/b maddesi uygulanmadan bozmadan sonra alınan ek raporda tespit edilen davalı kat maliklerinin sorumlu olduğu miktarların davalılardan tahsil edilerek davacıya verilmesine karar verildiği anlaşıldığından; mahkemece, bozma ilamı doğrultusunda bilirkişi kuruluna düzenlettirilen rapora göre yönetici tarafından kat maliklerinden avans niteliğinde Kanunun 20/b maddesi uyarınca arsa payları oranında avans toplanması, yapım masraflarının daha fazla olması durumunda kalanın da kat maliklerinden alınmak suretiyle onarımın yapılması hususunda öncelikle yöneticiyi görevlendirmesi, yöneticinin bu görevi yerine getirmemesi halinde, davacının yetkili kılınması gerekirken, davalıların sorumlu olduğu miktarın sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Dava dilekçesinde, eski hale getirme ve yetki ile izin verilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılardan D. S. D. M. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Mahkemece bozma ilamına uyulmuş ise de gereği tam olarak yerine getirilmemiştir.

Şöyle ki;

1-Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının oturmakta olduğu apartmanın ortak alanlarından olan terası kapatıp kendi bağımsız bölümüne dahil ederek kullandığını, terastaki boruların patlaması sonucu müvekkilinin evinin büyük çapta zarar gördüğünü, durumun gerek davalıya gerekse apartman yönetimine bildirildiği halde herhangi bir sonuç alınamadığını, apartman yönetiminin ortak alana yapılan müdahaleye göz yumduğunu, müvekkilinin dairesinde oluşan tavanda rutubet, sıvalarda renk değişimi, kötü görünüm oluşturan suların bir üst kattaki davalıya ait 11 numaralı dairenin arızalı tesisatından kaynaklandığını, davalının buranın bakım ve onarımını kendisi yapmadığı gibi müvekkiline de izin vermediğini belirterek, davalı tarafın yaptığı müdahalenin men’i ile ortak alanın eski haline getirilmesi, tadilat borularının değiştirilmesi ve müvekkilinin mağduriyetinin giderilmesi için izin verilmesini istemiş; mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dairemizin 07.07.2014 tarihli 2014/8532 Esas 2014/11987 Karar sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19.maddesi gereğince tüm kat maliklerinin anataşınmazın ortak yerlerin bakım ve onarımından arsa payları oranında sorumlu olup, mahkemece verilecek karar diğer kat maliklerinin de hukukunu yakından ilgilendirdiğinden öncelikle kat maliklerinin tamamının davaya dahil edilerek taraf teşkilinin sağlanması, anataşınmazın korunması, onarımı ve bakımının, Kat Mülkiyeti Kanununun 35. maddesinin (d) bendi uyarınca yöneticinin görevleri arasında olduğu, yöneticinin bu işi kat maliklerinden toplayacağı avansla yapacağı dikkate alınarak, mahkemece teras onarım giderinin bilirkişiye tespit ettirilerek bunun kat maliklerinden avans olarak, Kanunun 20/b maddesi uyarınca arsa payları oranında toplanması, yapım masraflarının daha fazla olması durumunda kalanın da kat maliklerinden alınmak suretiyle gerekli onarımın yapılması hususunda öncelikle yöneticiyi görevlendirmesi, yöneticinin bu görevi yerine getirmemesi halinde davacının yetkili kılınması gerekirken, taraf teşkili de sağlanmadan yazılı şekilde hüküm kurulmasının doğru görülmediği gerekçesi ile Dairemizce bozulmuş; mahkemece, dava konusu anataşınmazda kat maliklerinin tamamı davaya dahil edilmiş ise de, bozma ilamı dışına çıkılarak Kat Mülkiyeti Kanununun 20/b maddesi uygulanmadan bozmadan sonra alınan ek raporda tespit edilen davalı kat maliklerinin sorumlu olduğu miktarların davalılardan tahsil edilerek davacıya verilmesine karar verildiği anlaşıldığından; yukarıda yapılan açıklamalarda dikkate alınarak, mahkemece, Dairemizin 07.07.2014 tarihli bozma ilamı doğrultusunda bilirkişi kuruluna düzenlettirilen rapora göre yönetici tarafından kat maliklerinden avans niteliğinde Kanunun 20/b maddesi uyarınca arsa payları oranında avans toplanması, yapım masraflarının daha fazla olması durumunda kalanın da kat maliklerinden alınmak suretiyle onarımın yapılması hususunda öncelikle yöneticiyi görevlendirmesi, yöneticinin bu görevi yerine getirmemesi halinde, davacının yetkili kılınması gerekirken, davalıların sorumlu olduğu miktarın sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, bozma ilamına uygun olmayacak şekilde karar verilmesi,

2-Davacı tarafça yapılan yargılama giderinin 2.050,8 TL olmasına rağmen hatalı hesaplama ile 1.647,65 TLnin davalılardan tahsiline hükmedilmesi,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.09.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim