Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararı – Garajdan Çalınan Aracın Kasko Sigortasına Dayalı Rücuan Tazminat

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/894

K. 2007/1729

T. 21.5.2007

• GARAJDAN ÇALINAN ARAÇ ( Şirket Çalışanının Araç Anahtarını Araç Üzerinde Bırakmak Suretiyle Aracın Çalınmasında Gereken Tedbiri Almadığı – Davacı Sigorta Şirketinin Sorumlulara Rücu Edebileceği )

• KASKO SİGORTASINA DAYALI RÜCUAN TAZMİNAT ( Şirket Çalışanının Araç Anahtarını Araç Üzerinde Bırakmak Suretiyle Aracın Çalınmasında Gereken Tedbiri Almadığı – Davacı Sigorta Şirketinin Sorumlulara Rücu Edebileceği )

• YARGILAMA GİDERLERİNDEN SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU ( Poliçe Limiti İle Sınırlı Olarak Sorumlu Olan Davalı Sigorta Şirketinin Yargılama Giderlerinden Poliçe Limitinin Tazminata Oranı Dahilinde Sorumlu Tutulması Gerektiği )

2918/m. 104

6762/m. 1301

818/m. 55

ÖZET : Davacı tarafın, kasko sigortalı aracının davalı şirketin işlettiği garajdan çalındığı iddiasına dayalı tazminat istemine ilişkin davada; şirket çalışanının araç anahtarını araç üzerinde bırakmak suretiyle aracın çalınmasında gereken tedbiri almamış bulunmasına ve olayın gerçekleşme biçimine göre, davacı sigorta şirketinin sorumlulara rücu etmesine engel bir durum bulunmamaktadır.

Poliçe limiti ile sınırlı olarak sorumlu olan davalı sigorta şirketinin, yargılama giderlerinden poliçe limitinin tazminata oram dahilinde sorumlu tutulması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki rücuen tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili şirkete kasko sigortalı 34 … 5025 plakalı aracın, davalının işlettiği garajdan çalındığını belirterek, 175.000.00 YTL tazminatın 27.05.2005 ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davalı A.T. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili, müvekkilinin işleticisi olduğu garajda her türlü güvenlik önlemlerinin alındığını, kusurları olmadığını, işyerinin davalı İ. Sigorta A.Ş.’ye hırsızlık eylemlerine karşı sigortalı olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı İ. Sigorta A.Ş. vekili, davanın yetkili Kadıköy Asliye Ticaret Mahkemesinde görülmesi gerektiğini, tazminatın poliçe kapsamı dışında kaldığını, faiz başlangıcının yasal olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller, benimsenen bilirkişi raporu gereğince davanın kısmen kabulü ile 165.795.00 YTL tazminatın 27.05.2005 ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline, davalı İ. Sigorta A.Ş.’nin 1.000.00 YTL poliçe teminatıyla sınırlı olarak sorumluluğuna, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

1- Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen tazminata ilişkin hesaplamanın usul ve yasaya uygun bulunmasına, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 104-107. ve Borçlar Kanunu’nun 55. maddesi uyarınca aracı onarım ve bakım için teslim alan kurum veya kişinin motorlu aracı teslim edene amacına uygun biçimde aynen iade etmekle yükümlü bulunmasına, keza Borçlar Kanunu’nun 55. maddesinde düzenlendiği biçimde adam çalıştıran kimsenin çalıştırdığı kişilerin hizmetlerini ifa ettikleri sırada sebep oldukları zararlardan sorumlu sayılmasına, somut olayda şirket çalışanının araç anahtarını araç üzerinde bırakmak suretiyle aracın çalınmasında gereken tedbiri almamış bulunmasına, olayın gerçekleşme biçimine göre sigorta şirketinin sorumlulara rücu etmesine engel halin bulunmamasına, davalı A.T. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nin tüm, davacı ve davalı İ. Sigorta A.Ş.’nin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Davalı İ. Sigorta A.Ş. 1.000.00 YTL poliçe limitiyle sorumlu tutulduğundan, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinden poliçe limitinin tazminata oranı dahilinde sorumlu tutulması gerekirken, diğer davalılarla birlikte tamamından sorumlu tutulması, hükmedilen tazminat üzerinden davacı yararına vekalet ücretinin eksik hesaplanması doğru değil, bozma nedeni ise de, bu yanılgıların giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirmediğinden hüküm fıkrasının 2 numaralı bendinin sonuna, “davalı İ. Sigorta A.Ş.’nin poliçe limitinin tazminata oranı dahilinde sorumlu tutulmasına” tümcesinin eklenmesine, 5 numaralı bendindeki “1.900.00 YTL” rakamı yerine “11.627.70 YTL” rakamının yazılmasına ve “verilmesi” kelimesinden sonra “davalı İ. Sigorta A.Ş.’nin poliçe limitinin tazminata oranı dahilinde sorumlu tutulmasına” tümcesinin eklenmesine ve hükmün HUMK’nın 438/7. maddesi gereğince düzeltilmiş bu şekliyle onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı A.T. İnş. San. Ltd. Şti.’nin tüm, davacı ve davalı İ. Sigorta Şirketi’nin sair temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 6.712.93 YTL kalan onama harcın temyiz eden davalı A.T. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’den alınmasına, 0.90 YTL kalan onama harcın davacıdan alınmasına; 2.186.00 YTL fazla alınan peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 21.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim