Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi Kararı – Hak Düşürücü Süre Hakim Tarafından Re’sen Dikkate Alınması Gereken Dava Şartıdır

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/4362

K. 2018/8128

T. 24.12.2018

 

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

KARAR : … sonucu …İli Merkez İlçesi Aybey Köyü çalışma alanında bulunan 1119 ada 11 parsel sayılı 177,49 m2 yüzölçümündeki taşınmaz vergi kaydı ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle … adına tespit ve 23.10.1989 tarihinde tescil edildikten sonra intikal ve pay satışları nedeniyle davacı …, davalılar … ve müşterekleri ile dava dışı Hamdiye Aydar adlarına kayden intikal ettirilmiştir. Davacı …, taşınmazdaki davalıların payına yönelik olarak satın alma ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği iddiasına dayanarak tapu iptali ve tescil istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, 1119 ada 11 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının davalılar …, …, … ve … payları yönünden iptali ile bu payların davacının miras bırakanı …… (…) mirasçıları adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş; hüküm, bir kısım davalılar …, … ve … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dava, kadastrodan önceki haklara dayanan tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. Davacı …, çekişmeli taşınmazda bulunan davalılara ait payların miras bırakanı …… tarafından 14.05.1951 tarihinde davalıların miras bırakanı … …’dan satın alındığını ve taşınmazın satın alma tarihinden itibaren …… ve ölümünden sonra ise kendi zilyetliğinde bulundurulduğunu ileri sürerek, dolayısıyla … öncesi sebeplere dayanarak dava açmıştır. Dava, açıklanan bu niteliğine göre 3402 Sayılı … Kanunu’nun 12/3. maddesinde öngörülen hak düşürücü süreye tabidir. Çekişmeli taşınmazın … tespiti 23.10.1989 tarihinde yapılmış ve tespit 19.12.1989 tarihinde kesinleşerek taşınmaz tapuya tescil edilmiştir. Dava tarihi olan 13.10.2010 tarihi ile … tespitinin kesinleştiği tarih arasında 10 yıldan fazla süre geçmiştir. 3402 Sayılı … Kanunu’nun 12/3. maddesi uyarınca, … tespitinin kesinleşmesinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra “kadastrodan önceki nedenlere” dayanılarak dava açılamaz. Hak düşürücü süre, hakim tarafından re’sen dikkate alınması gereken dava şartlarındandır. Hal böyle olunca, mahkemece davanın açıklanan nedenle reddine karar verilmesi gerekirken hak düşürücü sürenin geçtiği gözetilmeksizin davanın esası hakkında karar verilmesi isabetsiz olup, temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz edenlere iadesine, 24.12.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Related Posts