Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Kararı – Pay Devrine Karşılık Teminat İpoteği İstenebileceği Halde Sözleşmenin Feshi ve Tapu İptali