Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi – Devam eden davaları bulunan şirketin ticaret sicilindeki kaydının silinme işlemi hukuka uygun değildir ve şirketin ihyası gerekir

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2019/1975

K. 2020/97

T. 15.1.2020

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı-birleşen dosya davalıları …, …, …,…,,…,…, vekili ile davalı-birleşen dosya davacısı … Besicilik İnş. Tur. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. yetkilisi ve birleşen dosya davalısı … vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Asıl ve birleşen davalar, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanmış olup asıl ve birleşen … 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/286 Esas sayılı dosyasında davacı arsa sahipleri ve bağımsız bölüm malikleri davalı yüklenici şirketten, eksik ve ayıpları giderilebilmesi için nama ifaya izin verilmesi ile gecikme nedeniyle kira kaybı alacağının ödenmesini; birleşen … 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/323 Esas sayılı dosyasında davacı yüklenici şirket davalı arsa sahipleri ve mirasçılarından sözleşme gereği kendisine verilmesi gereken bağımsız bölümlerin davalılar adına olan tapu kaydının iptâliyle kendi adına tescilini; birleşen … 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/487 Esas sayılı dosyasında ise davacı arsa sahibi …, mülkiyeti kendisine ait 10 numaralı bağımsız bölümü diğer davalı …’e yetkisi olmadığı halde kiralayan davalı … ve kiracısı …’ten elatmanın önlenmesi ve ecrisimisil ödenmesini talep etmiştir. Mahkemece asıl ve birleşen 2008/286 Esas sayılı davalarda inşaattaki eksiklik bedelinin 444.865,80 TL olduğunun tespitiyle eksikliklerin giderilebilmesi için davacılara yükleniciye düşen 1, 2 ve 15 numaralı bağımsız bölümlerin satışı hususunda yetki verilmesine, 96.000,00 TL kira alacağının davalı yükleniciden tahsiline; birleşen 2014/323 Esas sayılı tapu iptâli ve tescil istemli davanın reddine; birleşen 2014/487 Esas sayılı davada elatmanın önlenmesi isteminin kabulüne, ecrimisil isteminin reddine karar verilmiştir.

Asıl ve birleşen … 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/286 Esas sayılı dosyalarda verilen karar, bu dosyaların … dışındaki tüm davacıları vekillerince süresi içerisinde temyiz edildiği gibi, asıl ve birleşen 2008/286 Esas sayılı dosya davalısı-birleşen … 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/323 Esas sayılı dosya davacısı … Besicilik İnşaat Turizm Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne vekillerinin çekilmesinden sonra 23.11.2017 tarihinde Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre yapılan tebligat, koşulları oluşmaması sebebiyle usulsüz olup bu yüklenici şirket yetkilisi …’ün 29.12.2017 tarihli dilekçesiyle şirketin taraf olduğu dosyalarda verilen kararlar süresinde temyiz edilmiştir. Ayrıca, birleşen … 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/487 Esas sayılı dosyasında verilen karar da bu dosya davalılarından … tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.

6100 Sayılı HMK’nın 114/1-d maddesi hükmüne göre: Tarafların dava ehliyetine sahip olmaları; kanuni temsilin söz konusu olduğu hallerde, temsilcinin gerekli niteliğe sahip bulunması, dava şartlarındandır. Taraf teşkili sağlanmadan yargılama yapılamaz, hüküm verilemez. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 588. maddesine göre limited şirketlerin tüzel kişilik kazanmaları ticaret siciline tescil edilmiş olmaları şartına bağlıdır.

Eksiklik talep yazısı üzerine dosyaya gelen … Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 12.12.2019 tarihli yazı cevabına göre asıl ve birleşen … 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/286 Esas sayılı dosyası davalısı-birleşen … 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/323 Esas sayılı dosya davacısı … Besicilik İnşaat Turizm Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 7. maddesi uyarınca 23.01.2014 tarihinde, mahkemenin 30.03.2017 tarihli nihai kararının verilmesinden önce terkin edildiği ve bu durumun 28.01.2014 tarih ve 8495 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği anlaşılmıştır.

6102 Sayılı Kanun’un geçici 7. maddesinde ticaret şirketlerinin re’sen tasfiye ve sicilden terkin halleri düzenlenmiş ancak maddenin 2. bendinde davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davaları bulunan şirketlere bu madde hükümlerinin uygulanmayacağı ve süresi içinde mahkemeye başvurarak şirketin ihyasının istenebileceği belirtilmiştir. Bu nedenle; mahkemece arsa sahipleri vekillerine yüklenici şirketin ihyasını sağlamak üzere dava açmaları için süre verilip şirketin ihyası ve bundan sonra ihya edilen şirkete tebligat yapılıp taraf teşkili sağlandıktan sonra davaların sonuçlandırılması gerekirken bu işlemler yapılmaksızın yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, temyiz eden tarafların temyiz itirazları bu aşamada incelenmeksizin kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda yazılı nedenle asıl ve birleşen davalarda verilen kararların sair yönler incelenmeksizin temyiz eden taraflar yararına BOZULMASINA, 5766 Sayılı Kanun’un 11. maddesiyle yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken bakiye 37,20 TL harcın temyiz eden davacı-birleşen dosya davalıları …, …, …, …, ….,…,… ve …’den, bakiye 37,20 TL harcın temyiz eden davacı-birleşen dosya davalısı …’dan alınmasına, ödenenden 5766 Sayılı Kanun’un 11. maddesiyle yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 462,90 TL Yargıtay başvurma harcının mahsup edilerek, varsa fazla alınan temyiz harcının temyiz eden davalı-birleşen dosya davacısı… Besicilik İnş. Tur. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti.’ye iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 15.01.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Related Posts

whatsappdestek iletişim