Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi – Büyük Oranda Yapımı Tamamlanan İnşaata Ait Sözleşmenin Geçersizliği İddiası

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/1881

K. 2009/2175

T. 14.4.2009

• GEÇ TESLİMDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali – Kooperatife Ait İnşaat Yapım İşlerinin Yaptırılma Yöntemini Belirleme Yetkisi Kooperatif Genel Kuruluna Ait Olduğu/Genel Kurulca Kararlaştırılmayan Yapım Şekline Uyulmaması da Sözleşmeyi Geçersiz Kıldığı )

• KOOPERATİFE AİT İNŞAAT YAPIM İŞİ ( Yaptırılma Yöntemini Belirleme Yetkisi Kooperatif Genel Kuruluna Ait Olduğu – Genel Kurulca Kararlaştırılmayan Yapım Şekline Uyulmaması da Sözleşmeyi Geçersiz Kıldığı )

• HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Dava Tarihine Kadar %99 Seviyesine Getirilen Bir Yapım İşine Ait Sözleşmenin İnşaatın Tamamına Yakınının Bitmesi ve Aradan 9 Yıl Geçtikten Sonra Geçersizliğinin İleri Sürülmesi )

• DÜRÜSTLÜK KURALI İLE BAĞDAŞMAYAN EYLEM ( Dava Tarihine Kadar %99 Seviyesine Getirilen Bir Yapım İşine Ait Sözleşmenin İnşaatın Tamamına Yakınının Bitmesi ve Aradan 9 Yıl Geçtikten Sonra Geçersizliğinin İleri Sürülmesi )

• İNŞAATIN GEÇ TESLİMİ ( Dava Tarihine Kadar %99 Seviyesine Getirilen Bir Yapım İşine Ait Sözleşmenin İnşaatın Tamamına Yakınının Bitmesi ve Aradan 9 Yıl Geçtikten Sonra Geçersizliğinin İleri Sürülmesi İyiniyetle Bağdaşmadığı )

4721/m. 2, 706

818/m. 213

2644/m. 26

1512/m. 60

1163/m. 42

ÖZET : Dava, geç teslimden kaynaklanan alacağın tahsili için yapılan icra takibine vaki itirazın iptali, takibin devamı ve %40 tazminatın davalıdan tahsili istemiyle açılmıştır. Kooperatife ait inşaat yapım işlerinin yaptırılma yöntemini belirleme yetkisi kooperatif genel kuruluna aittir. Genel kurulca kararlaştırılmayan yapım şekline uyulmaması da sözleşmeyi geçersiz kılmaktadır. Nevar ki dava tarihine kadar %99 seviyesine getirilen bir yapım işine ait sözleşmenin inşaatın tamamına yakınının bitmesi ve aradan 9 yıl geçtikten sonra geçersizliğinin ileri sürülmesi TMK’nın 2. maddesinde belirlenen iyiniyet kurallarıyla bağdaşmayacaktır. Bu safhada sözleşmenin geçersizliğine dayanılması hakkın kötüye kullanılması olup hukuk düzeninin bu davranışı korumayacağı ortadadır. Sözleşme hükümleri doğrultusunda davanın sonuçlandırılması gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, geç teslimden kaynaklanan alacağın tahsili için yapılan icra takibine vâki itirazın iptali, takibin devamı ve %40 tazminatın davalıdan tahsili istemiyle açılmış, mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Mahkeme gerekçesinde de kabul edildiği üzere tapuda pay devri içeren inşaat yapım sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için, TMK’nın 706, BK’nın 213, TK’nın 26 ve NK’nın 60. maddeleri uyarınca resmî şekilde yapılması gerekmektedir. Bu husus sözleşmelerin geçerlilik şartı olup mahkemece re’sen gözetilmelidir. Öte yandan 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca, kooperatife ait inşaat yapım işlerinin yaptırılma yöntemini belirleme yetkisi kooperatif genel kuruluna aittir. Genel kurulca kararlaştırılmayan yapım şekline uyulmaması da sözleşmeyi geçersiz kılmaktadır. Nevar ki 03.07.1997 tarihinde başlayan ve davacının da kabulünde olduğu üzere dava tarihine kadar %99 seviyesine getirilen bir yapım işine ait sözleşmenin inşaatın tamamına yakınının bitmesi ve aradan 9 yıl geçtikten sonra geçersizliğinin ileri sürülmesi TMK’nın 2. maddesinde belirlenen iyiniyet kurallarıyla bağdaşmayacaktır. Bu safhada sözleşmenin geçersizliğine dayanılması hakkın kötüye kullanılması olup hukuk düzeninin bu davranışı korumayacağı ortadadır.

Bu nedenle mahkemece işin esasına girilerek 03.07.1997 tarihli sözleşme hükümleri doğrultusunda davanın sonuçlandırılması gerekirken, sözleşmenin geçersizliğinden bahisle davanın reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 14.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Related Posts

whatsappdestek iletişim