Hafta İçi : 09:00-18:00
·
Uzman Kadro
Alanında uzman avukatlar
Güven
Hukukta güvenle adım atın!
İletişime Geçin

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararı – Daha Önce Takibe Konu Edilen ve Mahkemece Takibin Devamına Karar Verilen Alacak Kalemleri Yönünden Takibe Devam Edilebilmesi İçin Ayrıca Bir İcra Emri Gönderilmesine Gerek Yoktur

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/27763

K. 2018/927

T. 7.2.2018

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine genel haciz yoluyla ilamsız takip başlatıldığı, borçlunun takibe itirazı üzerine duran takibin devamı için alacaklı tarafından itirazın iptali davası açıldığı, … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2014/697 E. – 2016/304 K. sayılı ilamıyla davanın kabulüyle takibin 266.841,00 TL üzerinden devamına karar verildiği, alacaklının 19.04.2016 tarihli yenileme talebiyle birlikte borçluya örnek 4-5 örnek icra emri gönderildiği, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, faize itiraz ettiği, mahkemece istemin kısmen kabulüne karar verildiği görülmüştür.

İtirazın iptali kararı ile birlikte itirazla duran takibe devam edilir. Takibin devamı için ayrıca icra emri gönderilmesine gerek yoktur. İtirazın iptali kararı ile birlikte, takip, asıl alacak ve faiz oranı yönünden kesinleştiğinden, alacaklı itirazla duran takibe devam etme hakkı kazanır. Daha önce takibe konu edilen ve mahkemece takibin devamına karar verilen alacak kalemleri yönünden takibe devam edilebilmesi için ayrıca bir icra emri gönderilmesine gerek yoktur. Ancak itirazın iptali kararında ilk defa hüküm altına alınan alacakların tahsili için ilamlı icra takiplerinde çıkarılması gereken örnek 4-5 icra emrinin borçluya gönderilmesi gerekir.

Somut olayda; takipte istenen asıl alacak ve faiz de dahil edilerek tüm alacak kalemleri yönünden borçluya icra emri çıkartıldığı görülmektedir.

O halde mahkemece, itirazın iptali kararında ilk defa hükmedilen alacaklar dışındaki alacak kalemleri yönünden icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Related Posts