Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı – Şirket Sermayesinin Artırılmaması Nedeniyle Terkin İşleminin İptali ve Şirketin İhyası

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2019/2366

K. 2020/557

T. 20.1.2020

DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 27/02/2019 tarih ve 2018/1372-2019/216 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili; müvekkilinin ortağı olduğu Art Of Living Turkey Kişisel Gelişim ve Stres Yönetimi Ltd. Şti.’nin 2009 yılında 5.000,00 TL sermaye ile kurulduğunu, mevzuattaki değişiklik nedeniyle sermaye arttırımı için gerekli işlemlerin yapılarak 2014 yılı Şubat ayında İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne müracaat edildiğini, tüm belgelerin eksiksiz olduğunu, ticaret sicil tarafından yetkililerin imzalarının yanına kendilerinin isimlerinin yazılması gerektiğinin bildirildiği, bunun üzerine yetkili ortağın yurt dışında olması nedeniyle bu işlemin uzun sürdüğünü, sermaye artışı ile ilgili işlemlerin devamı için sicile tekrar gidildiğinde TTK Geçici 7. maddesi uyarınca şirketin 15.12.2014 tarihinde re’sen terkin edildiğinin bildirildiğini, şirketin aktif olup faaliyetlerini sürdürdüğünü, vergilerini ödediğini, elde olmayan sebepler neticesinde işlemlerin geciktiğini ileri sürerek Art of Lıvıng Turkey Kişisel Gelişim ve Stres Yönetimi Ltd. Şti.’nin re’sen terkin işleminin iptali ile ticaret sicile tescilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili; yapılan işlemlerin usul ve yasaya uygun olduğunu, davalının yasal hasım olduğunu, davanın açılmasına sebebiyet vermediğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya göre; 6102 Sayılı TTK’nın Geçici 7/1. maddesinin 6552 Sayılı Kanun ile 10.09.2014 tarihinde değişikliğe uğrayarak sermaye arttırımı yapılması için şirketlere verilen sürenin 01.07.2015 tarihine kadar uzatıldığı, davacı tarafından bu tarihten önce Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurulduğu, mahkememizde açılan davanın söz konusu tarihten önce açıldığı, davacının davasında haklı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, …’nün 695574-0 sicil numarasında kayıtlı iken re’sen terkin edilen Art of Living Turkey Kişisel Gelişim ve Stres Yönetimi Ltd. Şti’nin ihyasına, ticaret siciline tesciline, kararın ticaret sicilinde tescil ve ilanına karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 10,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 20/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim