Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı – Gerekli İhtarlar Yapılmadan Sicil Kaydı Resen Silinen Şirketin İhyası

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/8629

K. 2017/6341

T. 20.11.2017

• ŞİRKETİN FAAL OLDUĞU HALDE MÜNFESİH DURUMDA SAYILMASI SEBEBİYLE İHYA DAVASI ( Ticaret Sicili Müdürlüğünün Usulüne Uygun Birşekilde İşlem Yapmadığı – İlgililere İhtar Gönderilmediği/İhya Edilen Şirket Yöneticisi Dışında Tasfiye Memuru Atanamayacağı – Ek Tasfiye Kararı/Tebliğat Yapılmamaması )

• TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN İLGİLİLERE İHTAR YAPMADIĞI ( Yerel Mahkemece Ticaret Siciline Yazılan Yazının Eksik Olduğu – Ticaret Sicili Müdürlüğünün Eksik İşlem Yaptığının Kabulü/Şirketin Temsil ve İlzam ile Yetkilendirilmiş Yöneticilerine İhtar Gönderilmesi Gereği/Şirketin İhyası Davası/Münfesih )

• TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN HATALI İŞLEM YAPTIĞI ( İlk Derece Mahkemesinin Yazmış Olduğu Müzekkereye Sadece Ticaret Sicili Gazetelerinin Gönderildiği – Yasaya Göre Ticaret Sicili Müdürlüğünün Şirketi Temsil ve İlzam Eden Kişilere İhtar Göndermesinin de Lüzumlu Olduğu/Hatalı İşlem )

6102/m. Geç 7/4-a

ÖZET : Dava, üzerinde malvarlığı bulunan ve faal durumdaki şirketin münfesih sayılması sebebiyle açılan şirketin ihyası talebine ilişkindir.Yerel mahkemede davayı kabul etmiştir.Ancak; yerel mahkemece Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak yapılan ihtar ve tebliğe dair belgelerin çıkartılarak gönderilmesi istenmiş, Ticaret Sicil Müdürlüğünce gönderilen cevabi yazı ekindeki belgelerde sadece Ticaret Sicil Gazetesi ilanı bulunmakta olup TTK’nin geç. 7. M. 4/a F. gösterildiği gibi ayrıca ilgililere ihtar gönderildiğine dair bir belge sunulmamıştır. Bu durumda resen terkin işlemi yapılan şirketin temsil ve ilzam ile yetkilendirilmiş yöneticilerine ihtar gönderilmediği, şirketin sicil kaydının usulüne uyulmadan silindiği anlaşıldığından mahkemece, şirketin ihyası ile yeniden ticaret siciline tesciline karar verilmesi ile yetinilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada … 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 10/06/2015 tarih ve 2014/565-2015/352 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin yöneticiliğini yaptığı … … İşlem Mühendislik Ltd. Şti’nin faal ve aktif olduğu, üzerinde de mal varlığı bulunduğu halde davalı tarafından herhangi bir bildirim yapılmaksızın münfesih sayıldığını ileri sürerek şirketin ihyasını talep ve dava etmiştir.

Davalı, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, iddia ve tüm dosya kapsamına göre, davalı Kurumca … … İşlem Mühendislik Ltd. Şti’nin kaydının TTK’nin geçici 7. maddesi uyarınca re’sen silindiği, aynı maddenin 15. bendi uyarınca hukuki menfaati bulunanların haklı sebebe dayanarak silinme tarihinden itibaren 5 yıl içinde ihya isteyebileceği, ibraz edilen belgelere göre şirketin vergi kaydının ve fiili ticaretinin devam ettiği gerekçesiyle davanın kabulüne, … … İşlem Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti’nin ihyasına, ek tasfiye için yeniden ticaret siciline tesciline, şirkete ek tasfiye için tasfiye memuru atanmasına karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

1- ) Dava, … İşlem Mühendislik Ltd. Şti’nin ihyası ile yeniden ticaret siciline kaydı istemine ilişkindir. Davacı, ihyası istenen şirketin halen ticari faaliyetinin devam ettiğini, davalı tarafından usulüne uygun bir bildirim yapılmaksızın resen terkin edildiğini ileri sürmüştür. Mahkemece de, ihyası talep edilen şirketin ticari faaliyetinin halen devam ettiği kabul edilerek ihya kararı verilmiş, ancak ticaret siciline tescil, ek tasfiye ile sınırlı tutularak şirkete tasfiye memuru atanmıştır.

6102 Sayılı Kanun’un geçici 7. maddesinin 11. fıkrası gereğince şirketin ticaret sicilinden resen kaydının silinmesi için Ticaret Sicil Müdürlüğünün evvela geçici 7. maddenin 4/a ve 4/b fıkralarında gösterilen hususları yerine getirmesi gereklidir. Ticaret Sicil Müdürlüğü yasada gösterilen bu usule uymadan şirketin kaydını sicilden terkin ettiği takdirde ticaret sicilinden silinme işleminin iptali ile şirketin ihyasına karar verilebilir.

Somut olayda, mahkemece Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak TTK’nin geçici 7. maddesi uyarınca yapılan ihtar ve tebliğe dair belgelerin çıkartılarak gönderilmesi istenmiş, Ticaret Sicil Müdürlüğünce gönderilen cevabi yazı ekindeki belgelerde sadece Ticaret Sicil Gazetesi ilanı bulunmakta olup TTK’nin geçici 7. maddesinin 4/a fıkrasında gösterildiği gibi ayrıca ilgililere ihtar gönderildiğine dair bir belge sunulmamıştır. Bu durumda resen terkin işlemi yapılan şirketin temsil ve ilzam ile yetkilendirilmiş yöneticilerine ihtar gönderilmediği, şirketin sicil kaydının usulüne uyulmadan silindiği anlaşıldığından mahkemece, şirketin ihyası ile yeniden ticaret siciline tesciline karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken ticaret siciline tescil işleminin ek tasfiye ile sınırlı tutulması ve ihya edilen şirkete yöneticisi dışında tasfiye memuru atanması yerinde olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

2- ) Bozma sebep ve şekline göre, davacı vekilinin vekalet ücretine dair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davacı yararına BOZULMASINA, ( 2 ) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davacı vekilinin vekalet ücretine dair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, ödediği peşin temyiz harcının istemi halinde temyiz edene iadesine, 20.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Related Posts

whatsappdestek iletişim