Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı – Devam eden davaları bulunan şirketin ticaret sicilindeki kaydının silinme işlemi hukuka uygun değildir ve şirketin ihyası gerekir

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2019/5353

K. 2020/626

T. 21.1.2020

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara 12. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 26/12/2018 tarih ve 2018/354 E- 2018/903 K. sayılı kararın davalı tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi’nce verilen 10/10/2019 tarih ve 2019/527 E- 2019/1198 K. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/232 esas sayılı dosyasında davalı olan Budak Otom. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’nin yargılama devam ederken Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce re’sen sicilden terkin edildiğini öğrendiğini, taraf teşkilinin tamamlanması amacıyla mahkemece ihya davası açmak üzere kendilerine süre verildiğini ileri sürülerek anılan şirketin ihyasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, beyan dilekçesinde, işlemlerin mevzuata uygun yapıldığını, yasal hasım olmaları nedeniyle aleyhlerine vekalet ücreti ve yargılama giderine hükmedilmemesini talep etmiştir.

İlk derece mahkemesince iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, ihyası talep edilen şirket aleyhine, derdest bir dava bulunduğu halde şirketin, Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 7/2. maddesi hükmüne aykırı olarak sicilden terkin edildiği, usulüne uygun ihtar yapıldığına dair kayıtların da ibraz edilmediği, bu haliyle terkinin usulsüz olduğu, ilgili davanın devamı için şirketin ihyasının gerektiği, davalının hatalı işlem yaparak dava açılmasına sebebiyet verdiği, bu nedenle yargılama giderlerinden sorumlu olduğu gerekçesiyle Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin davası ile sınırlı olmak üzere ihyasına, tasfiye sürecini tamamlamak üzere tasfiye memuru atanmasına karar verilmiştir.

Kararı, davalı istinaf etmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesince tüm dosya kapsamına göre, ilk derece mahkemesinin davanın kabulü yönündeki kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle davalının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı yargılama gideri yönünden temyiz etmiştir.

Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarda açıklanan nedenlerle, davalının temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 10,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 21/01/2020 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Related Posts

whatsappdestek iletişim