Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi – Hizmet Tespit Davası Kamu Düzenine İlişkin Olduğundan Taraflarca Getirilmiş Delillerle Yetinilmeyerek Re’sen Araştırma Yapılması Gereklidir

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/17322

K. 2014/1631

T. 28.1.2014

 

DAVA : Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmün, davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

KARAR : 1-) Dosyadaki yazılara, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre sair temyiz itirazlarının reddine,

2-) Dava, 5510 Sayılı Kanunun geçici 7/1. maddesi uyarınca uygulama alanı bulan, mülga 506 Sayılı Kanunun 79/10 hükmü uyarınca açılmış hizmet tespiti davasıdır. Bu tür sigortalı hizmetlerin tespitine dair davalar, kamu düzenine ilişkindir. Bu sebeple özel bir duyarlılıkla ve özenle yürütülmesi zorunludur. Bu çerçevede hak kayıplarının ve gerçeğe aykırı sigortalılık süresi edinme durumlarının önlenmesi, temel insan haklarından olan sosyal güvenlik hakkının korunabilmesi için, bu tür davalarda tarafların gösterdiği kanıtlarla yetinilmeyerek, gerekli araştırmaların re’sen yapılması ve kanıtların toplanması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

Eldeki somut davada; davacının tespitini talep ettiği 20.3.2006-22.7.2006 tarihleri arasındaki dönem yönünden, daha önce aynı konuda açılan ve Kahramanmaraş İş Mahkemesince 2007/236 E-2011/420 K. sayılı kararı ile açılmamış sayılmasına karar verilen davada dinlenen tanık anlatımları ile bu dosyada bilgi ve görgüsüne başvurulan tanık anlatımları karşılaştırılmalı, varsa, çelişkiler giderilmeli, yine, bu dosyalardaki davalı şirket yetkililerinin beyanları değerlendirilmeli, bu döneme dair bordro tanığı M. Taşkıran dinlenilmeli, bu şekilde sigortalının bu döneme dair olarak kayıtlarda görülmeyen çalışmalarının hangi sebeplerle kayıtlara geçmediği, ya da, bildirim dışı kaldığı hususu, çalışmanın varlığı ve kesintili olup olmadığı yöntemince araştırılmalı, toplanan tüm kanıtlar birlikte değerlendirildikten sonra elde edilecek sonuca göre bir karar verilmelidir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz ardı edilerek eksik araştırma ve inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir

O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, 28.1.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim