Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Velayet/Kişisel İlişki Düzenlemesi Yapılırken Yargılama Sonrasında Meydana Gelen Gelişmelerin Dahi Göz Önünde Tutulması Gerektiği – Ortak Çocuklar Hakkında Düzenlenen Sağlık Raporlarının da Değerlendirilmesi Gerektiği

 

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/18406
K. 2016/15904
T. 13.12.2016

• KİŞİSEL İLİŞKİ DÜZENLEMESİ ( Kamu Düzenine Dair Olup Re’sen Araştırma İlkesinin Geçerli Olduğu – Kişisel İlişki Düzenlemesi Yapılırken Yargılama Sonrasında Meydana Gelen Gelişmelerin Dahi Göz Önünde Tutulması Gerektiği )

• YARGILAMA SONRASINDAKİ GELİŞMELER (Velayet/Kişisel İlişki Düzenlemesi Yapılırken Yargılama Sonrasında Meydana Gelen Gelişmelerin Dahi Göz Önünde Tutulması Gerektiği – Ortak Çocuklar Hakkında Düzenlenen Sağlık Raporlarının da Değerlendirilmesi Gerektiği )

• VELAYET ( Mahkemece Velayeti Anneye Verilen Ortak Çocuklarla Baba Arasında Kurulacak Kişisel İlişki Düzenlemesinde Ortak Çocuklar Hakkında Düzenlenen Sağlık Raporlarının da Değerlendirilmesi Gerektiği )
4721/m.323,324

ÖZET : Kişisel ilişki düzenlemesi kamu düzenine dair olup, re’sen araştırma ilkesi geçerlidir. Kişisel ilişki düzenlemesi yapılırken yargılama sonrasında meydana gelen gelişmelerin dahi göz önünde tutulması gerekir. Bu sebeple, mahkemece velayeti anneye verilen ortak çocuklarla baba arasında kurulacak kişisel ilişki düzenlemesinde ortak çocuklar hakkında düzenlenen sağlık raporlarının da değerlendirilmesi gereklidir.

DAVA : Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; kısmen bozulmasına kısmen onanmasına dair Dairemizin 29/03/2016 gün ve 15970-6273 Sayılı ilamıyla ilgili karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü:

KARAR : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, bu Kanuna 6217 Sayılı Kanunla ilave edilen geçici 3. maddenin ( 1. ) bendinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar, 1086 Sayılı Kanun’un kanun yollarına dair hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlandığından, karar düzeltme talebinin incelenmesi gerekmiştir.

1- )Temyiz ilamında yer alan açıklamalara göre; davalı-karşı davacı erkeğin tüm, davacı-karşı davalı kadının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan karar düzeltme sebepleri yersizdir.

2- )Mahkemece; velayeti davalı-karşı davacı anneye bırakılan tarafların ortak çocukları … davalı baba arasında, dini bayramların 2. günü ile her ayın 1. ve 3. hafta sonları yatılı kişisel ilişki kurulmasına karar verilmiş, Dairemizin 29.02.2016 tarihli ilamı ile baba ile çocuklar arasında kurulan kişisel ilişkinin yetersiz olduğu belirtilerek, hafta sonu ve dini bayramlarda kurulan kişisel ilişkinin yanı sıra baba yanında yaz aylarında ve sömertr tatilinde de kalmasına olanak sağlayacak şekilde kişisel ilişki tesisi gerektiği gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Davalı-karşı davacı anne tarafından karar düzeltme aşamasında sunulan ve çocukların tedavi ve takiplerinin yapıldığı, … ortak çocuklar hakkında düzenledikleri 01/10/2015, 12/10/2015, 04/02/2016, 25/04/2016, 29/06/2016, 01/07/2016 ve 16/11/2016 tarihli raporlarda; çocukların ruh sağlıklarının bozulduğu, sebebinin anneden ayrılma korkusu ve baba orjinli çocuklara yönelik cinsel içerikli davranışlar olarak değerlendirildiği, baba ile çocuklar arasında kurulan kişisel ilişkinin şimdilik anne refakatında haftada 2 saat olarak düzenlenmesinin çocukların üstün yararına olacağı ve kişisel ilişki konusunda daha sonra yeniden değerlendirme yapılmasının uygun olacağı rapor edilmiştir. Kişisel ilişki düzenlemesi kamu düzenine dair olup, re’sen araştırma ilkesi geçerlidir. Kişisel ilişki düzenlemesi yapılırken yargılama sonrasında meydana gelen gelişmelerin dahi göz önünde tutulması gerekir.

Bu sebeple, mahkemece velayeti anneye verilen ortak çocuklarla baba arasında kurulacak kişisel ilişki düzenlemesinde yukarda belirtilen raporların da değerlendirilmesi gerekli hale geldiğinden, Dairemizin bozma ilamının kişisel ilişkiye yönelik 3 numaralı bendinde belirtilen baba ile çocuklar arasında kurulan kişisel ilişkinin az olduğu şeklindeki bozma kısmı kaldırılarak, yerine karar tarihinden sonra dosyaya sunulan … Başkanlığı’nın ortak çocuklar hakkında düzenledikleri raporlar da nazara alınarak, tüm deliller birlikte değerlendirilip, velayeti anneye bırakılan ortak çocuklar ile baba arasında kişisel ilişki düzenlenmesi konusunda yeniden bir karar verilmek üzere hükmün bozulmasına, yazılmak suretiyle mahkemenin kişisel ilişki düzenlemesine yönelik hükmünün değişik gerekçe ile bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 2. ) bentte gösterilen sebeple davalı-karşı davacı kadının karar düzeltme isteğinin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440-442. maddeleri gereğince kısmen kabulüyle Dairemizin 29/03/2016 tarih ve 2015/15970 esas, 2016/6273 karar sayılı ilamındaki 3 numaralı bentte yer alan hükmün yukarda açıklanan değişik gerekçe ile BOZULMASINA, davalı-karşı davacının tüm, davacı-karşı davalının ise diğer karar düzeltme isteklerinin yukarda ( 1. ) bentte gösterilen sebeple REDDİNE, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 442/3. madddesi gereğince; bu maddede gösterilen para cezasının miktarı 5252 Sayılı Kanun’un 4. maddesiyle artırıldığından ve aynı Kanun’un 7. maddesiyle; ceza, idari para cezasına dönüştürüldüğünden, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 17. maddesinin 7. fıkrasıyla da idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yıl uygulanan miktarın, o yıl için belirlenmiş olan yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı öngörülmüş olmakla, bu suretle hesaplanan 264.60 TL. idari para cezasının ve Harçlar Kanunu uyarınca alınması gerekli 60.80 TL. ilam harcının karar düzeltme talep eden Hakana yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, istenmesi halinde karar düzeltme harcını yatıran Songül’e iadesine, 13.12.2016 günü oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim