Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Ücretsiz İzin Uygulaması

Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde başvurulan ücretsiz izin uygulamasıı bağımsız bir başlık olarak mevzuatımızda düzenlenmemiştir. İşverenler, işçileri ücretsiz izne çıkararak, ekonomik durumun işletmeleri üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmeyi amaçlamaktadırlar bunun yanı sıra işçiler tarafından da ücretsiz izin talep edilebilmektedir. 4857 sayılıİş Kanunu’nda, işçilere tanınan ücretsiz yol izni ve analık izni dışında, ücretsiz izin uygulaması ancak tarafların anlaşmasıyla gündeme gelebilmektedir. Mevzuatta özel bir hüküm olmadığı ücretsiz izin uygulaması çalışma koşullarında esaslı değişiklik olarak yorumlanacak olup İş Kanunu’nun 22. maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

Ücretsiz izin kavramına ve şartlarına ilişkin mevzuatta açık bir hüküm olmaması nedeniyle yargı kararları ve öğreti uygulamaya ilişkin temel kaynak olmaktadır. Yargıtay kararları ve öğretide belirtildiği üzere tarafların anlaşması halinde ücretsiz izin uygulaması mümkün olacaktır. Ancak bu durum çalışma koşullarında esaslı değişikliğe sebebiyet verdiğinden işçinin rızası yazılı olmak zorundadır. Rızanın yazılı olmasıyla birlikte işçi lehine yorum gereği rızanın hukuki sonuçlarının işçi tarafından bilinir olması gerekmektedir. Ayrıca ücretsiz izinli olarak geçirilecek sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri belirli olmalıdır herhangi bir muğlaklık olmamalıdır. Son olarak önceden hazırlanmış olan matbu rıza metinleri genel işlem koşulları kapsamında değerlendirilecek olup kimi hallerde geçersizliğe sebep olabilecektir. Bu şartlar gözetilmeksizin alınmış bir rıza beyanı söz konusu ise rıza beyanı geçersiz olacağından ücretsiz izin uygulaması da geçersiz olacaktır.

Ücretsiz izinin sonuçlarından bahsedecek olursak Yargıtay’ca da benimsendiği üzere, tarafların ücretsiz izin konusunda anlaşmaları halinde, ücretsiz izin süresince iş sözleşmesinin askıda kalacaktır. İş sözleşmesinin askıda kaldığı bu süre içerisinde işçi çalışmayacak, işveren de işçiye ücret ödemeyecektir. Askıya alınma halinde sadece asıl ücret değil ücret ekleri de ödenmez. Askı durumunda tarafların temel borçları dışında kalan işçinin sadakat borcu ve sınırlı da olsa talimatlara uyma borcu devam eder. İşveren bakımından ise eşit işlem borcu, koruma ve gözetim yükümlülüğü askı döneminde de varlığını sürdürmektedir. İş sözleşmesinden kaynaklanan temel borçların ifa edilmemesi nedeniyle haklı nedenle fesih imkanı söz konusu olmasa da, kanunda sayılan diğer ihtimallerin gerçekleşmesi ihtimalinde iş akdi haklı nedenle fesih edilebilecektir askı durumu engel değildir. Geçerli nedenle fesih ya da bildirimli fesih bakımından ise; bu hakkın ücretsiz izin döneminde de kullanılması mümkündür ancak bildirim süreleri ücretsiz izin süresinde işlemeyecektir.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim