Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Türk Medeni Kanununda düzenlenen boşanma konusunda birtakım özel ve genel boşanma sebepleri belirlenmiştir. Söz konusu boşanma sebeplerinden biri de özel boşanma sebepleri arasında olan ve TMK m.164’te düzenlenen terk sebebiyle boşanma durumudur. İlgili madde hükmü şöyledir:

“Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş te terk etmiş sayılır.”

Aranılan Şartlar:

1- Eşlerden birisinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla ortak hayata son vermesi gerekmektedir. Bunun dışında şiddet sebebiyle veya benzeri makul ve zaruri sebeplerle ortak hayata son verilmiş olması bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

2- Terk durumunun en az altı ay sürmüş olması gerekmektedir.

3- İhtar gönderilmiş olması gerekmektedir. İhtar hususu TMK m.164/2’de detaylı düzenlenmiştir. İlgili hüküm şöyledir:

“Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.”

Yukarıdaki kanun hükmünde belirtildiği üzere terk tarihinden itibaren 4 ay dolmuşsa mahkemeye veya noter aracılığıyla ihtar gönderilebilecektir. İhtarın tebliğinden 2 aylık süre içerisinde eş ortak konuta dönmezse terk nedeniyle boşanma davası açılabilecektir.

İhtarın ihtar çeken/terk edilen eş açısından en önemli sonucu ihtar tarihinden önce terk eden eşin yaptığı davranışları affetmiş veya hoşgörüyle karşılamış sayılacağı ve ihtar öncesindeki olaylara dayanarak boşanma davası açamayacak olmasıdır.

4- Çekilen ihtar samimi olmalıdır. Bu bağlamda terk eden eşin ortak konuta dönmesini zorlaştıracak tavırlar sergileyen, evin kilidini değiştiren eşin çektiği ihtar geçerli olmayacaktır. Öte yandan terk eden eşin davet edildiği ortak konut bağımsız ve eşler tarafından ortak olarak belirlenecek bir konut olmalıdır. Aksi takdirde anne/baba ile yaşanılan eve dönmesi için çekilen ihtarlar bağlayıcı olmayacaktır.

5- Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için herhangi bir hak düşürücü veya zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Terk durumundan itibaren 6 ayın dolması sonrasında herhangi bir süre sınırı olmaksızın dava açılması mümkündür.

whatsappdestek iletişim iletişim