Hafta İçi : 09:00-18:00
·

TEK TARAFLI ÖLÜME BAĞLI BİR TASARRUF OLAN VASİYETNAME YOLU İLE YAPILAN TASARUFFLARDA MUVAZAA İDDİASI DİNLENMEZ

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

2013/15169 E.  

2013/17434 K.

Taraflar arasında görülen vasiyetnamenin iptali davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davada, muris ………… …’in … …. Noterliğinin 24.07.2001 tarih ve 3845 sayılı vasiyetnamesi ile tüm malını davalıya bırıktığı ileri sürülerek mirasçılardan mal kaçırmak için yapılan vasiyetnamenin muvazaa ve yasanın öngördüğü şekle aykırı olarak düzenlendiği nedenleriyle iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
Davalı davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, muris …………’in yapmış olduğu vasiyetname ile tüm taşınmazlarını davalıya vasiyet ettiği, murisin tüm malvarlığını kızı olan davalı …’e bırakmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, murisin ölene kadar eşiyle birlikte yaşadığı, kızının kendisine bakması gibi bir durumun söz konusu olmadığı, bu itibarla vasiyetnamenin diğer mirasçılardan mal kaçırma amacına yönelik olduğu kanaatine varılmakla davanın kabulüne … …. Noterliğinin 24/07/2001 tarih ve 03845 yevmiye numaralı vasiyetnamenin iptaline karar verilmiş, hüküm, süresinde davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Kural olarak, muvazaa, iki taraflı işlemler için söz konusu olup, tek taraflı irade beyanı niteliğinde olan ölüme bağlı tasarruflarda (vasiyetnamelerde), muvazaadan sözedilemez. Mahkemece, muvazaa nedeniyle vasiyetnamenin iptaline karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Ancak, davacılar dava dilekçelerinde vasiyetnamenin şekle aykırılık nedeniyle iptali isteminde de bulunmakta olup, mahkemece, bu yönde bir inceleme ve araştırma yapılmamıştır.
TMK.’nun 557. maddesinde vasiyetnamenin iptali sebeplerini sınırlı (tahdidi) olarak sıralamıştır. Aynı maddenin ….bendinde “Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa” iptal sebebi olarak gösterilmiştir.

TMK.’nun 532. maddesine göre, resmi vasiyetname; resmi memur, Sulh hakimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli tarafından iki tanığın katılmasıyla düzenlenir. Uygulamada vasiyetnameler genel olarak noter tarafından düzenlenmektedir.
Davaya konu vasiyetname, muris tarafından resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmiştir. Davacılar, murisin okur-yazar olmadığını bildirmektedirler. TMK.’nun 534-535. maddelerinde resmi vasiyetnamenin iki türü ve şekil şartları belirtilmiştir.
O halde mahkemece, taraf delilleri toplanmak suretiyle dava konusu vasiyetnamenin Türk Medeni Kanunu’nun ilgili madde hükümleri de gözetilmek suretiyle şekil şartlarına uygun düzenlenip düzenlenmediği belirlenmek suretiyle sonucuna göre karar verilmesi gerekirken bu yönde inceleme yapılmaksızın eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 09…..2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim