Hafta İçi : 09:00-18:00
·
Uzman Kadro
Alanında uzman avukatlar
Güven
Hukukta güvenle adım atın!
İletişime Geçin

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Tahliye Taahhütnamesi 

Tahliye taahhütnamesi kiracının kiralananın tesliminden sonra, belirli bir tarihte kiralananı boşaltacağını beyan ettiği taahhütnamedir. Türk Borçlar Kanunu 352. maddesi konu başlığı gereği tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesinin kiracıdan kaynaklanan sebeplerle sona erdirilmesi halidir.

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra; belirli bir sürenin sonunda kiralananı boşaltacağını yazılı bir şekilde, tek taraflı olarak beyan ederse kiraya verenin belirlenen sürenin sonunda kiracıyı çıkarma hakkı bulunur.

 

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerliliği

TBK 352.md si gereği kira tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için aşağıda belirtilen şartları bulundurması gerekmektedir;

-Tahliye taahhütnamesi yazılı olarak yapılmalıdır ( tarafların isteğine göre düzenleme şeklinde veya noter onaylı olarak yapılabilmektedir).

-Taahhütname kiralananın tesliminden sonra verilmelidir.

-Taahhütnamede kiracının imzası yer almalıdır. Birden fazla kiracı mevcut ise bütün kiracıların tahliye taahhütnamesini imzalamaları gerekmektedir.

-Taahhütnamede tahliye tarihinin bulunması gereklidir.

 

Tahliye taahhütnamesinin Geçersizliği

  • Tahliye taahhütnamesinin yazılı olması gerekmektedir. Yazılı olarak yapılmayan tahliye taahhütnamesi geçersiz olur. Çünkü yazılı olması, bir geçerlilik şartıdır.
  • Tahliye taahhüdünde kiracı yer almalıdır. Kiracının yakınları, eşi veya çocuklarının kiracı taahhütnamesi vermesi durumunda geçersiz olacaktır. Kiracı vekili ise özel yetki ile taahhütnamede bulunabilir. Birden çok kiracının olması durumunda taahhütnamenin tüm kiracılar tarafından verilmesi gerekmektedir.
  • Tahliye taahhütnamesinin ne zaman verildiği büyük önem arz etmektedir. Kira sözleşmesinin yapıldığı sırada veya sözleşmenin yapılmasından önce verilmiş olan taahhütname geçerli olmayacaktır çünkü konut ve işyeri ihtiyacında bulunan kiracının kiraya verenin baskısı altında özgür iradesini kullanmadan tahliye taahhüdü vermiş olmasıdır. Bu sebepten dolayı işyeri veya konut tahliye taahhütnamesi kiralananın tesliminden sonra yapılmalıdır.
  • Tahliye taahhüdünde konut veya işyeri boşaltma tarihi zorunludur eğer tarih belirtilmemişse tahliye taahhütnamesi geçersiz olur. Yargıtay içtihatlarına göre boşaltma tarihi olarak herhangi bir ayın gösterildiği taktirde bundan ayın son günü anlaşıldığını belirtmiştir.
  • İrade sakatlığı (hata, hile, korkutma) sonucu verilen tahliye taahhütnameleri geçersizdir.  Bu şekildeki sözleşmelerin hukuki niteliği iptal edilebilirliktir. İradesi sakatlanan kişi bir yıl içerisinde bu sözleşmeyi iptal ettiğini tek taraflı olarak beyan etmez ise sözleşme geçerliliğini korur. Kiracı tahliye taahhütnamesini bu şekilde iptal edebilir.
  • Geçerli bir tahliye taahhütnamesinin iptal edilmesi için kiraya veren ve kiracının anlaşması da yeterli olacaktır. Bu anlaşmanın yazılı olma zorunluluğu yoktur.
  • Yargıtay ilamlarında, kiraya verenin her yıl yenilenen kira sözleşmelerinde, sonraki yıllar için almış olduğu kiracı tahliye taahhütnamesine dayanmasını hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirmektedir.

 

Tahliye Taahhütnamesi ile Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Tahliye taahhütnamesi kiracının tahliyesi için hukuki imkânlar doğurur.  Geçerli bir tahliye taahhütnamesi sonucu kiracıyı çıkarabilmek için 2 hukuki yolu vardır;

  • Dava açmak suretiyle (tahliye davası)
  • İcraya başvurmak

Tahliye davası  tahliye taahhütnamesinde kiracının taşınmazı boşaltmak için beyan ettiği tarihten itibaren mutlak suretle bir ay içerisinde sulh hukuk mahkemesinde açılmalıdır. İcra yolu ile icra dairesine başvurunun ardından taahhütnameye dayanarak tahliye sağlanabilir. Bu yol hızlı ve daha pratik olacaktır.

 

Tahliye Taahhütnamesine İtiraz

Tahliye taahhütnamesinin geçersizliğine yönelik itirazını kiracı her zaman ileri sürebilir. Kirazcı hukuki süreç içinde itiraz edebileceği gibi geçersizliğin tespiti için bir tespit davası açma yoluna da gidebilir. Kötü niyetli kiraya verene karşı kiracı her türlü delille durumu ispat ederek tahliye taahhütnamesinin geçersizliğini ileri sürebilir. Tespit davası açarak durumun tespitini sağlayabilir.

 

Tahliye Taahhütnamesinin Sona Ermesi

Tahliye taahhütnamesinde belirtilen tahliye tarihinden itibaren kiraya veren 1 aylık hak düşürücü süre içerisinde icra dairesine ya da mahkemeye tahliye talebinde bulunmalıdır. Kiraya veren hak düşürücü süre (1 ay) içinde tahliye talebinde bulunmazsa artık kiralanan taşınmazın tahliyesini isteyemeyecektir.

Kira sözleşmesi başka bir şekilde sona ererse tahliye taahhütnamesi kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

Kiraya veren ile kiracı anlaşarak tahliye taahhütnamesini hükümsüz kılabilirler.

 

Tahliye Taahhüdünde Önemli Hususlar

–  Kiracı eğer tahliye taahhüdünde bulunmuşsa ihtara gerek yoktur çünkü tahliye taahhütnamesinin temel amacı kiracının ihtar ve ihbara gerek olmadan şartsız bir şekilde kiralananı belirtilen tarihte boşaltacağını gösterir.

– Tahliye davasında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesidir. Davalının yerleşim yeri veya sözleşmenin ifa yerinde de dava açılabilir.

-Tahliye taahhütnamesinin tarihi, kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihten sonraki bir tarih olmalıdır. Kira sözleşmesiyle yapılan ya da kira sözleşmesinin tarihinden önce verilen tahliye taahhütnamesi geçersiz sayılır. Yargıtay kira sözleşmesiyle aynı gün imzalanan tahliye taahhütnamesini geçersiz saymıştır.

– Kiracının tahliye taahhütnamesi hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

 

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

KİRACI         :

(Taahhüt Eden)

TC KİMLİK NO     :

KİRAYA VEREN   :

(Mal Sahibi)

TC KİMLİK NO     :

MECURUN ADRESİ:

TAAHHÜT TARİHİ :

TAHLİYE TARİHİ   :

Yukarıda açık adresi verilmiş olan halen kiracısı olduğum kiralananı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 350,351 ve 352. maddeleri uyarınca, belirten tarihte tahliye edeceğimi, tahliyenin gecikmesi dolayısıyla mal sahibinin uğrayacağı zararlardan ve icra takibi sebebiyle gerçekleşecek olan masraflardan sorumlu olacağımı yazılı olarak taahhüt ve kabul ediyorum.

 

 Kiracı (Taahhüt Eden)

               İmza

Related Posts