ipotek

20 Ocak 2021

İPOTEK TESİSİNDE EŞİN RIZASI

İpotek, doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borcun ödeneceğine dair güvence olarak, borç ödenince kaldırılmak kaydıyla, borçlunun belirlediği taşınmaz üzerinde alacaklı lehine tapu siciline işlenen kayıttır. […]
13 Ocak 2021

İPOTEKLİ TAŞINMAZIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİ

TMK’ ya göre taşınmaz üzerinde ipotek kurulması taşınmaz malikinin tasarruf yetkisini sınırlandırmaz. Bu nedenle taşınmazı üzerinde üzerinde rehin tesis edilen borçlu ya da üçüncü kişi, bu […]
11 Ocak 2021

İPOTEĞİN KALDIRILMASI (FEKKİ) DAVASI

İpoteğin Kaldırılması Davası   İpotek, mevcut veya doğması muhtemel olan bir alacak ödenmediği takdirde hak sahibine rehin konusu taşınmazı sattırarak bedelinden alacağını elde etme yetkisi veren […]
30 Nisan 2020

Sabit Dereceler Sistemi

Sabit Dereceler Sistemi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda da belirtildiği üzere aynı taşınmaz üzerinde birden fazla sınırlı ayni hak kurulabilmesi mümkündür. Aynı taşınmaz üzerinde tesis edilmiş […]
30 Nisan 2020

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi – Boşalan Dereceye İlerleme Hakkına Sahip Olmayan Rehin Alacaklısının, Üst Derecede Yer Alan İpoteğin Terkinini İstemekte Hukuki Yararı Yoktur

T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2011/907 K. 2011/3439 T. 18.3.2011 İPOTEĞİN TERKİNİ İSTEMİ ( Davacı Şirket İle Davalılar Arasındaki İpotek Akit Tablosunda Davacı Şirkete Öndeki […]
2 Mart 2020
İpotekte eşin rızası aranır mı

İpotekte Eşin Rızası Aranır Mı?

İpotekte Eşin Rızası Aranır Mı? Alışılagelmiş tanım doğrultusunda ipotek; doğmuş yahut henüz doğmayan ama doğması kesin ya da muhtemel olan alacakların gayrimenkul bedeli üzerinden güvence altına […]