hmk

5 Haziran 2022

SES VEYA GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI SUÇU

Ses Veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu  TCK Madde 286 Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya […]
6 Nisan 2022

DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE DAVALARIN AYRILMASI

Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması   HMK MADDE 166 (1) Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda, […]
4 Nisan 2022

SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU

Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu   HMK MADDE 201 Senede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak […]
20 Mart 2022

MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI

Mecburi Dava Arkadaşlığı   HMK MADDE 59 Maddi hukuka göre, bir hakkın birden fazla kimse tarafından birlikte kullanılması veya birden fazla kimseye karşı birlikte ileri sürülmesi […]
17 Mart 2022

İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI  

İhtiyari Dava Arkadaşlığı   HMK MADDE 57 Birden çok kişi, aşağıdaki hâllerde birlikte dava açabilecekleri gibi aleyhlerine de birlikte dava açılabilir: a) Davacılar veya davalılar arasında […]
10 Şubat 2020

İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Kavramlarının Ayrımı

İhtiyati Tedbir ile İhtiyati Haczin Farkları  Ortak Prensipler Her iki hukuki kurumda geçici hukuki koruma amacına hizmet etmektedir. Hem ihtiyati haciz karan hem de ihtiyati tedbir […]
3 Şubat 2020

İhtiyati Tedbir

İhtiyati Tedbir 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “geçici hukuki korumalar” başlıklı 10. kısmının birinci bölümünde (md. 389-399) düzenlenmiştir. Madde başlığından hareket ederek ihtiyati tedbire ilişkin açıklamalara geçmeden […]