haczedilemeyen mallar

18 Şubat 2021

HACZEDİLEMEYEN MAL,HAK VE ALACAKLAR

Günümüzde artan tüketim alışkanlıkları ve dalgalanan ekonomi sebebiyle borçlanma miktarları artmaktayken ödeme gücü azalmaktadır. Bu sebeple çoğunlukla alacaklılar borçlarını tahsil edemezken borçlular ise büyüyen borç miktarlarının […]
10 Ağustos 2020
icra hukuku

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Borçlunun Meskeniyet Şikayetinde Bulunduğu Taşınmaza, Tapuda Haciz Şerhinin İşlendiği, Borçluya Davetiye Tebliğ Edilmediği, Kıymet Takdirine Dair Keşfin Yapıldığı Dosyadaki Bilirkişi Raporundan Görülmüş Olup, Borçlunun Hacizden En Erken Bu Tarihte Haberdar Olduğu Anlaşılmakla, Yapılan Meskeniyet Şikayetinin Süresinde Olduğunun Kabulü Gerekir.

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2016/9526 K. 2017/754 T. 23.1.2017   HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Yedi Günlük Süreye Tâbi Olup Bu Sürenin Öğrenme Tarihinden Başlayacağı/Borçlunun Meskeniyet […]
17 Ocak 2018

Haczedilebilen ve Haczedilemeyen Mallar

Bir borçlunun ödenemeyen borçlarına istinaden alacaklı tarafından icra daireleri aracılığıyla başlatılan icra takibinde temel olarak; alacaklının takip talebi, borçluya ödeme emrinin gönderilmesi, takibin kesinleşmesi, borçlunun mallarının […]