alacaklının şikayeti

10 Nisan 2018

TİCARETİ USULSÜZ TERK ETME SUÇU

İİK m.44’e göre; ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktifini, pasifini, alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren […]