103 davetiyesi

10 Ağustos 2020

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Kararı – Takip Borçlusu Hacizden Haberdar Edilmeden İstihkak İddiasının Karara Bağlanması Hukuki Dinlenilme Hakkını İhlal Eder.

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2014/18405 K. 2016/9715 T. 2.6.2016   İSTİHKAK ( Takip Borçlusunun İstihkak İddiasına Karşı Tutumu Belirli İse ve Duruşmalara Dahil Edilmesi […]
10 Ağustos 2020
icra hukuku

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Borçlunun Meskeniyet Şikayetinde Bulunduğu Taşınmaza, Tapuda Haciz Şerhinin İşlendiği, Borçluya Davetiye Tebliğ Edilmediği, Kıymet Takdirine Dair Keşfin Yapıldığı Dosyadaki Bilirkişi Raporundan Görülmüş Olup, Borçlunun Hacizden En Erken Bu Tarihte Haberdar Olduğu Anlaşılmakla, Yapılan Meskeniyet Şikayetinin Süresinde Olduğunun Kabulü Gerekir.

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2016/9526 K. 2017/754 T. 23.1.2017   HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Yedi Günlük Süreye Tâbi Olup Bu Sürenin Öğrenme Tarihinden Başlayacağı/Borçlunun Meskeniyet […]
10 Ağustos 2020

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararı – Takibe Dayanak İlamda, Borçlunun Vekille Temsil Edildiği Görülmektedir; Azil veya İstifa Karşı Tarafa Bildirilinceye Kadar Tebligat Vekile Yapılır ve Bu Tebligat ile Süreler İşlemeye Başlar.

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2018/7358 K. 2018/12714 T. 4.12.2018   MESKENİYET ŞİKAYETİ ( İ.İ.K.’nin 103. Md. Kapsamında Gönderilen Davetiyenin ve Kıymet Takdir Raporunun Borçlu […]
5 Ağustos 2020

103 Davetiyesi

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun davet başlıklı 103. maddesiyle düzenlendiği için uygulamada 103 davetiyesi olarak adlandırılan evrak borçluyu yokluğunda yapılan haciz işleminden haberdar ederek hacze […]