Hafta İçi : 09:00-18:00
·

SIRA CETVELİ

Sıra cetveli; Hacizli bir mal satıldığında bu satış sonunda elde edilecek bedel eğer tüm alacaklıların alacağını karşılamayacak durumda ise İcra İflas Kanununun 140. Maddesi uyarınca icra dairesi tarafından bir sıra cetveli düzenleneceğini öngörmüştür.

İİK madde 140:  uyarınca sıra cetveli: ‘Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar.’

Ancak hukukumuzda istisnai olarak sıra cetveli düzenlenmesine yer olmadığı kararı da verilebilmektedir. Örneğin takip tek bir alacaklı tarafından yürütülmüş ve satış aşamasında elde edilen tutar alacaklının alacağını karşılamaya yetmemişse sıra cetveli düzenlenmez, bunun yerine bu alacaklıya aciz vesikası verilir. Ya da  rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde de satış bedeli rehin bedelini karşılamıyorsa icra müdürü sıra cetveli düzenlemez.

Peki sıra cetveli kanuna aykırı düzenlenirse hangi yollara başvurabiliriz?

Hukukumuz bu tarz durumlar için iki farklı yol tanımlamıştır. Bunlardan bir tanesi sıra cetveline itiraz diğeri ise sıra cetveline şikayettir.

Sıra cetveline itirazda da sıra cetveline şikayette de başvuru süresi 7 gündür. 7 günlük süre geçtikten sonra ise sıra cetveli kesinleşecektir.

Sıra Cetveline Karşı Şikayet:

İcra İflas Kanununun 142. Maddesinin 3.fıkrası hangi hallerde şikayet yoluna başvurulabileceğine açıklık getirmiştir ve ilgili madde şu şekildedir: ‘İtiraz alacağın esas ve miktarına taallük etmeyip yalnız sıraya dairse şikayet yoluyla icra mahkemesine arzolunur.’

Bunun yanı sıra şikayet; kanunda düzenlenen genel bir sebep olduğundan 142.maddenin 3.fıkrası dışında da kanunun 16.maddesinde yer alan şikayet sebepleri de sıra cetveline karşı şikayet yolunda kullanılabilmektedir.

İİK madde 16: ‘Kanunun halini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır.’

Kanunda da belirtildiği üzere sıra cetveline karşı şikayet yolu icra mahkemesine karşı yapılır. Aynı zamanda şikayet yoluna hem borçlu taraf hem de alacaklı taraf başvurabilmektedir.

Sıra Cetveline Karşı İtiraz:

Sıra cetveline karşı şikayet hem alacaklı hem de borçlu tarafından yapılabiliyorken, sıra cetveline karşı itiraz davası sadece alacaklı tarafından yapılabilmektedir.

Alacaklı itirazında, düzenlenen sıra cetvelinde kendisinden önce gelen alacaklılarının hem alacağına hem de sırasına itiraz etmek istiyorsa itiraz davası yoluyla iki itirazını da ileri sürebilme imkanına sahiptir.

Sıra cetveline itiraz etmek isteyen alacaklı ispat yükünün kendisinde olacağını da unutmamalıdır.

Sıra cetveline itiraz davasında ki yargılama usulü ise basit yargılamadır ve genel mahkemelerde görülür.

 

Alacaklı Sıra Cetveline İtiraz Yolunu Seçmek Zorunda Mıdır?

Eğer düzenlenen sıra cetveline alacaklı olan taraf kendisinden önce gelen diğer alacaklıların alacakları hakkında bir itirazı varsa bu durumda sıra cetveline itiraz davası açmak yerine tasarrufun iptali davası da açabilecektir.

Yalnız unutulmamalıdır ki sıra cetveline itiraz davası maktu avukatlık ücretine tabi iken tasarrufun iptali davaları nispi avukatlık ücretine tabidir.

 

Related Posts