Hafta İçi : 09:00-18:00
·
Uzman Kadro
Alanında uzman avukatlar
Güven
Hukukta güvenle adım atın!
İletişime Geçin

Satışa arz şerhi İpotek borcunun ödenmemesinin sonucu taşınmazın satışına başlandığını bildiren bir şerhtir. Bu şerhin kütüğe işlenebilmesi için gayrimenkul üzerinde ipotek olmalıdır. Bu ipoteğin borcun ödenmemesinden dolayı paraya çevrilmesine başlandığını ve tapu siciline şerh verilmesini bir icra müzekkeresi gelmelidir. Satışa arz şerhi sicile işlenmesi ile beraber gayrimenkulü icra takibinden sonra satın almış olanların Medeni Kanunun 1023. maddesine dayanarak iyi niyet iddiasında bulunmaları söz konusu olmayacaktır. İcra İflas Kanunu 150/c maddesine göre;

Tapu idaresine haber verme:

Madde 150/c – (Ek: 18/2/1965-538/72 md.)

İcra memuru, ipoteğin paraya çevrilmesi hakkındaki takibin başladığını tapu idaresine haber vermeye mecburdur. Tapu memuru, keyfiyeti taşınmazın siciline şerh verir. Taşınmazı bu şerh tarihinden sonra iktisap edenlere icra veya ödeme emri tebliğ olunmaz.

Maddeden de anlaşılacağı üzere 150/c şerhi ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte işlenebilen bir şerhtir.  Genel haciz yoluyla takip sonucunda taşınmaz üzerine haciz koyulmasında ise 150/c şerhinin işlenmesi söz konusu değildir.

Haciz ve İİK md. 150/c şerhi tesisi işlemleri icra takip yoluna başvuran kişiler bakımından farklı niteliktedir. Haciz her alacaklının başvurabileceği herhangi bir takip yolu sonucunda gerçekleşirken, İİK md. 150/c şerhi tesisi işleminde ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilecek tek alacaklı adına ipotek tesis edilmiş bulunan ipotek lehtarıdır. İpoteğin paraya  çevrilmesi yolu ile takip yolunda haciz aşması yoktur.  Zira bu halde taşınmazın haczine gerek olmayıp taşınmaz zaten ipotek ile takyidat altındadır. Fakat hem haciz hem de İİK md. 150/c şerhi aynı amaca hizmet eder ki bu da bu şerh sicile verildikten sonra, gayrimenkulü icra takibinden sonra satın almış olanların Medeni Kanunun 1023. maddesine dayanarak iyi niyet iddiasında bulunmalarının önüne geçmektir. Her iki şerh de taşınmazın devrine engel değildir.  Bu nedenle icra dairelerinden gelen müzekkerelerde talebin niteliğine dikkat edilmeli, müzekkerede istenilen şerhin tescili sağlanmalıdır.  Tenkit konusu işlemde de haciz olarak tescil edilen şerhin müzekkereye uygun olarak TST md. 8,5 hükmü uygulanarak İİK md. 150/c şerhi olarak tescili sağlanmalıdır.