Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Türk Ceza Kanunu bakımından özel belge (Özel belgede sahtecilik suçunun irdelenebilmesi için özel belgenin tanımlanması gerekmektedir.), resmi belge hükmünü taşımayan her türlü belgedir. Resmi belge, kamu görevlisinin, kamu görevi veya yetkisine nazaran düzenlediği belgedir. Dolayısıyla bir kimsenin, kamu görevi veya yetkisi dışında düzenlediği her türlü belge özel belgedir. Örneğin noterlikçe onaylaması yapılan belge özel belgedir. Ancak bu durumun istisnaları Türk Ceza Kanunu’nun 210/1. maddesinde sayılmıştır. Buna göre, her ne kadar özel belge statüsü taşıyor olsa da sahtecilik suçu bakımından resmi belge sayılan belgeler şunlardır; emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname. Bu belgeler hakkında sahtecilik faaliyeti gerçekleştirilmiş olması halinde resmi belgede sahtecilik suçu oluşur. Ancak kanun, resmi belgede sahtecilik suçunun oluşması için belgenin gerekli şartları taşıyor olmasını şart koşmuştur. Örneğin, kambiyo senetleri için Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde sayılan şartlar mevcut olmalıdır. Vasiyetname için, yazılı vasiyetnamenin şekil şartlarına uyulmuş şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Aksi halde resmi belgede sahtecilik suçu değil özel belgede sahtecilik suçu oluşacaktır.

 

ALDATMA KABİLİYETİ

Aldatma kabiliyeti, sahtecilik yoluyla değiştirilen veya meydana getirilen belgenin kullanılmasının elverişli olup olmadığıdır. Başka türlü bir anlatımla, bir belgenin sahte olduğu herkes tarafından anlaşılabilmekte ise bu belgenin aldatma kabiliyeti bulunmamaktadır. Belgenin sunulduğu makam, belgenin sahte olduğunu ilk bakışta anlayamamış olsa dahi, normal kontroller sırasında belgenin sahte olduğu anlaşılabilmekte ise aldatma kabiliyeti yoktur. Aldatma kabiliyeti, her somut olay için özel olarak ele alınması gereken bir konudur. Aldatma kabiliyetinin tespitinde belgenin fiziki nitelikleri, içeriği ve içeriğindeki şekil ve üslup incelemeye tabi tutulmalı ve buna göre aldatma kabiliyetinin varlığı veya yokluğu konusunda bir karar verilmelidir. Belgenin aldatma kabiliyetine sahip olmaması halinde sahtecilik suçu oluşmaz.

 

 

ZARAR

Belgenin sahtecilik yapılmak suretiyle bir zarar meydana getirmiş olması veya zararı meydana getirebilecek olması gerekmektedir. Dolayısıyla zarar verme ihtimali olan belgeler de belgede sahtecilik suçunu oluşturur. Ancak herhangi bir surette zarar meydana getirmemiş ve zarar meydana getirme ihtimali bulunmayan eylemler suç olarak nitelendirilmediği gibi bu eylemlerde bulunan kişi de cezalandırılamaz.

 

CEZA

TCK.m.207 hükmünün ilk fıkrası suçun basit görünümüdür. İkinci fıkrada ise suçun nitelikli hali sayılmıştır. Buna göre;

TCK.m.207/1: Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK.m.207/2: Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

TCK.m.208 hükmünde ise özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu düzenlenmiştir. Buna göre;

TCK.m.208: Gerçek bir özel belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK.m.209 hükmünde ise açığa imzanın kötüye kullanılması suçu düzenlenmiştir. Hükmün ilk fıkrası, açığa atılan imzanın kötüye kullanılmasına ilişkindir. İkinci fıkrası ise açığa imza atılmış belgeyi kısmen veya tamamen dolduran kişi hakkındadır. Buna göre;

TCK.m.209/1: Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK.m.209/2: İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç doğuracak şekilde dolduran kişi, belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılır.

TCK.m.211 hükmünde suçun daha az cezayı gerektiren hali gösterilmiştir. Buna göre;

TCK.m.211: Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.

Önemle belirtmek gerekir ki, özel belgede sahtecilik suçunun başka bir suçun işlenmesi sırasında işlenmesi halinde her iki suçtan ayrı ayrı cezaya hükmolunur. Başka bir deyişle her iki suçtan da mahkumiyet kararı verilmesi halinde verilecek ceza toplanır. Örneğin 3 yıl hapis cezası kararı verilen başka bir suçun işlenmesi sırasında özel belgede sahtecilik suçu da işlenmiş ve bu suçtan da 2 yıl hapis cezası verilmişse, 5 yıllık hapis cezasından söz edilir.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim