Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Örnek No:14 tahliye emri, kiraya veren tarafından kiracının tahliyesi için başlatılan icra takibidir.

İİK Madde 272 – (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.)

“ Mukavelename ile kiralanan bir taşınmazın müddeti bittikten bir ay içinde mukavelenin icra dairesine ibrazı ile tahliyesi istenebilir.

Bunun üzerine icra memuru bir tahliye emri tebliği suretiyle taşınmazın on beş gün içinde tahliye ve teslimini emreder.

Tahliye emrinde:

Kiralayanın ve kiracının ve varsa mümessillerinin isim, şöhret ve yerleşim yerleri ve mukavele tarihi ve kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazı varsa yedi gün içinde daireye müracaatla beyan etmez ve itirazda bulunmaz veya kendiliğinden tahliye etmezse zorla çıkarılacağı yazılır.”

Konut ve çatılı işyerlerinin ilamsız takip yoluyla tahliyesi için özel düzenlemeler bulunmaktadır. Kiraya veren, kiracısını dava açmadan tahliye edebilme imkânına sahiptir. Bu imkânlardan biri de; Kiracı, belirli bir tarihte kiralananı boşaltmayı yazılı olarak taahhüt (tahliye taahhütnamesi) ettiğinde, kiraya veren bu taahhüde dayanarak kira sözleşmesini sonlandırabilir.

Kiracı, tahliye taahhüdünü yazılı olarak düzenlemeli ve imzalamalıdır. Bu taahhüdü, kişisel olarak veya yasal olarak yetkilendirilmiş bir temsilci aracılığıyla yapabilir. Taahhüdün içeriği, tahliye tarihini, kiralananın adresini ve kiracının imzasını içermelidir. Kiracının bu taahhüdü serbest iradesiyle yapması gerekmektedir.

Tahliye taahhütnamesi hakkında bilgi almak için sitemizde yayınlamış olduğumuz makalemize göz atınız. Tahliye taahhüdünün geçerlilik şartları yazımızda yer almaktadır.

Kira süresinin sona ermesi durumunda alacaklı, taşınmazın tahliyesini sağlamak amacıyla ilamsız icra yoluna başvurabilir.

Örnek no:14 Takip Talebi Süresi

Kira süresi sona erdiğinde, tahliye taahhüdüne dayalı icra takibi için bir aylık süre hak düşürücü süre bulunmaktadır. Kiraya veren, tahliyenin taahhüt edildiği tarihten itibaren bir ay içinde dava açmalı veya icra takibi başlatmalıdır. Bu bir aylık süre geçerse, kiracının tahliyesini isteme hakkı kaybolur. Bu süre, hem icra dairesi hem de mahkeme tarafından dikkate alınmalıdır.

TBK MADDE 352- “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.”

Takibin Kesinleşmesi (Takibe itiraz edilmemesi)

Örnek 14 takip talebinin düzenlenmesinden sonra, icra dairesi tarafından düzenlenen tahliye emrinin kiracıya tebliğinin ardından 7 günlük itiraz süresi bulunmaktadır. Kiracının kendisine tebliğ olunan icra takibine itiraz etmemesi halinde, ilamsız tahliye takibi kesinleşir.   Kesinleşen icra takibi sonrasında 15 gün içerisinde kiracının kiralananı teslim etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu süre zarfında kiralanan boşaltılmaz ise icra dairesi tarafından kiracı kiralanandan zorla çıkarılmak durumunda kalır.

Örnek no 14 Tahliye Emrine İtiraz Edilmesi

Örnek no 14 tahliye emrinin kiracıya tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde icra dairesine dilekçeyle veya sözlü olarak itiraz iletebilir. Bu yapılan itiraz neticesinde tahliye takibi durur.

Kiracı, tahliye emrine karşı şunları belirterek itiraz edebilir: Tahliye taahhüdünün imzasına, kira ilişkisine veya tahliye taahhüdünün ilk kira sözleşmesi sırasında zorla imzalandığına dair iddialar. İtiraz durumunda, Kiraya veren Sulh Hukuk Mahkemesinde itirazın iptali ve tahliye dava yoluna gidebilir.

Tahliye taahhütnamesinin noter huzurunda yapılmış olması, taahhütname üzerindeki tarih veya imzaya itiraz edilmemesi durumunda kiracının itirazına yönelik olarak İcra Hukuk Mahkemesinde itirazı kaldırılması ve tahliye davası açılabilecektir.

Bu noktada kiracı olarak tarafınıza gönderilen örnek no 14 tahliye emrine itiraz etmeden önce bir avukata durumu bildirim profesyonel destek almanız gerekmektedir. Çünkü yapılacak itirazın içeriği daha sonra aleyhinize açılacak davanın seyrini etkileyecektir.

ÖNEMLİ

!!! Başlatılan icra takibi kiraya veren tarafından yapılır. Kiraya veren birden fazla ise zorunlu takip arkadaşlığı nedeniyle takibi birlikte başlatmaları gerekecektir. Kiraya verenin vefatı durumunda ise mirasçılarının birlikte hareket etmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

whatsappdestek iletişim iletişim