MAKALELER

9 Ocak 2023

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ VERGİ BORCUNDAN SORUMLULUĞU

LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLARIN VERGİ BORCUNDAN SORUMLULUĞU  Limited şirkette ortakların vergi borcundan sorumluluğu, sermaye şirketlerinin borçlarından dolayı ortakların değil, şirkettin bizzat kendi sermayesiyle sorumlu olacağı kuralının bir […]
9 Ocak 2023

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUMUZDA MUTLAK DELİL DEĞERLENDİRME YASAĞI

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUMUZDA MUTLAK DELİL DEĞERLENDİRME YASAĞI  Mutlak delil değerlendirme yasağı maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ameliyesi olan ispat faaliyetini yönlendiren ve delillerin değerlendirilmesi aşamasını ilgilendiren bir […]
6 Ocak 2023

KEFİL OLMAK İÇİN EŞİN RIZASI ŞARTTIR

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi          2019/8745 E. 2019/11943 K. “İçtihat Metni” Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanıklar … ve…’in, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 340. maddesi […]
6 Ocak 2023

İŞÇİLERİN HAFTALIK TATİLİ 24 SAATTEN AZ OLAMAZ

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2016/31789 K. 2019/15138 “İçtihat Metni” Taraflar arasında görülen davanın yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak […]
6 Ocak 2023

İŞÇİNİN CİNSEL TACİZDE BULUNMASI HAKLI FESİH SEBEBİDİR

T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No. 2017/14071 Karar No. 2020/1819 Tarihi: 10/02/2020 ÖZET: Ülkemizde çalışanların cinsel tacize karşı korunması amacı ile Türk Ceza Kanunu’ndaki düzenlemeler dışında […]
6 Ocak 2023

ISLAH KARARI İLE DAVANIN TÜRÜ DEĞİŞTİRİLEMEZ

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/20701 E. 2020/8136 K. “İçtihat Metni” Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde […]
6 Ocak 2023

SİGORTA SÖZLEŞMESİ

SİGORTA SÖZLEŞMESİ Türk Ticaret Kanunu’nun 1401.maddesine göre sigorta sözleşmesi: ‘Sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun meydana gelmesi halinde […]
5 Ocak 2023

GREV VE LOKAVT

GREV VE LOKAVT İşveren sendikası veya işveren ile işçi sendikası arasında çıkan uyuşmazlıklar (toplu iş uyuşmazlıkları) için öngörülen arabuluculuk veya tahkim gibi barışçıl çözüm yollarının kullanılmasından […]
4 Ocak 2023
ikale sözleşmesi

İKALE SÖZLEŞMESİ

İkale sözleşmesi ile işçi ve işveren anlaşarak kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra işçiye makul miktarda ek ödeme ile iş sözleşmesini sonlandırabilirler. Ancak bu durumda işçi […]
2 Ocak 2023

DOĞRUDAN MERNİS ADRESİNE ÇIKARILAN TEBLİGAT MUHATABIN SAVUNMA HAKKINI KISITLAR NİTELİKTEDİR

T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2018/1293 K. 2018/5765 T. 18.9.2018 DAVA : Taraflar arasındaki ortaklığın giderilmesi davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen hüküm davalılar … ve … […]
30 Aralık 2022

AVUKATIN DURUŞMAYA MAZERETSİZ KATILMAMASI ÖZEN BORCUNU YERİNE GETİRMEDİĞİNİN GÖSTERGESİDİR

13. Hukuk Dairesi          2013/31516 E.   2014/12805 K. “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen […]
30 Aralık 2022

MURİS MUVAZZASINDA ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

Hukuk Genel Kurulu          2017/1263 E.   2019/603 K. Dava konusu 5672 parsel sayılı taşınmazın 1917 doğumlu mirasbırakan Şükrü Hayda adına kayıtlı iken 12.04.2004 tarihinde satış suretiyle […]