Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Gazilik Maaşı Alan Kişinin Ölümünün Bildirilmediği ve Aylığın Ödenmeye Devam Edildiği – Davalı Bankanın Gerekli Olan Yoklama Belgesini ve ATM Kartı Tesliminde Alınması Gereken Bankkart Taahhütnamesini Almadan Ödemeleri Gerçekleştirerek Özen Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği İdddiası – Davalı Bankaya Yoklama Belgesi Alınmasına Dair Yükümlülük Öngörülmesinin Maaş Tahakkuku Yaparak Banka Hesabına Aktaran Davacının Sorumluluğu ve Denetim Yetkisini Ortadan Kaldırmayacağı/Davacı Kurumun Gerekli Denetlemeyi Yapmamasının Müterafik Kusur Oluşturacağının Gözetileceği

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/10616
K. 2017/96
T. 10.1.2017

• VEFAT EDEN DAVACI KURUM SİGORTALISININ ÖLÜMÜNÜN BİLDİRİLMEMESİ VE AYLIĞIN ÖDENMEYE DEVAM ETMESİ ( Davalı Bankanın Gerekli Olan Yoklama Belgesini ve ATM Kartı Tesliminde Alınması Gereken Bankkart Taahhütnamesini Almadan Ödemeleri Gerçekleştirerek Özen Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği İdddiası – Davalı Bankaya Yoklama Belgesi Alınmasına Dair Yükümlülük Öngörülmesinin Maaş Tahakkuku Yaparak Banka Hesabına Aktaran Davacının Sorumluluğu ve Denetim Yetkisini Ortadan Kaldırmayacağı/Davacı Kurumun Gerekli Denetlemeyi Yapmamasının Müterafik Kusur Oluşturacağı )

• KURUM ZARARININ TAZMİNİ İSTEMİ ( Gazilik Maaşı Alan Kişinin Ölümünün Bildirilmediği ve Aylığın Ödenmeye Devam Edildiği – Davalı Bankanın Gerekli Olan Yoklama Belgesini ve ATM Kartı Tesliminde Alınması Gereken Bankkart Taahhütnamesini Almadan Ödemeleri Gerçekleştirerek Özen Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği İdddiası – Davalı Bankaya Yoklama Belgesi Alınmasına Dair Yükümlülük Öngörülmesinin Maaş Tahakkuku Yaparak Banka Hesabına Aktaran Davacının Sorumluluğu ve Denetim Yetkisini Ortadan Kaldırmayacağı/Davacı Kurumun Gerekli Denetlemeyi Yapmamasının Müterafik Kusur Oluşturacağının Gözetileceği )

• MÜTERAFİK KUSUR ( Gazilik Maaşı Alan Kişinin Ölümünün Bildirilmediği ve Aylığın Ödenmeye Devam Edildiği – Davalı Bankanın Gerekli Olan Yoklama Belgesini ve ATM Kartı Tesliminde Alınması Gereken Bankkart Taahhütnamesini Almadan Ödemeleri Gerçekleştirerek Özen Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği İdddiası – Davalı Bankaya Yoklama Belgesi Alınmasına Dair Yükümlülük Öngörülmesinin Maaş Tahakkuku Yaparak Banka Hesabına Aktaran Davacının Sorumluluğu ve Denetim Yetkisini Ortadan Kaldırmayacağı/Davacı Kurumun Gerekli Denetlemeyi Yapmamasının Müterafik Kusur Oluşturacağı )
6098/m.51

ÖZET : Dava, vefat eden davacı kurum sigortalısının ölümünün bildirilmemesi ve aylığının ödenmeye devam edilmesi sebebiyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir.
Davacı; gazilik maaşı alan kişinin vefat ettiğini, bu durum kuruma bildirilmediğinden aylıklarının Ziraat Bankası Van Şubesine gönderilmeye devam edildiğini, yapılan protokole rağmen, davalı Bankanın gerekli olan yoklama belgesini ve ATM kartı tesliminde alınması gereken Bankkart Taahhütnamesini almadan ödemeleri gerçekleştirdiğini, böylece özen yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri sürerek, kurum zararının karşılanmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı bankaya yoklama belgesi alınmasına dair yükümlülük öngörülmesi, maaş tahakkuku yaparak banka hesabına aktaran davacının mevzuattan ve çalışma sisteminden kaynaklanan sorumluluğu ve denetim yetkisini ortadan kaldırmaz. Davacı kurumun gerekli denetlemeyi yapmamasının müterafik kusur oluşturacağı gözetilerek, kusur yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılarak karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili tarafından, davalılar Ziraat Bankası A.Ş. Van Şube Müdürlüğü ve A. A. aleyhine 22/06/2009 gününde verilen dilekçeyle alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 02/10/2014 tarihli kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili ile davalı Ziraat Bankası A.Ş. vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2-)Davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Dava, vefat eden davacı kurum sigortalısının ölümünün bildirilmemesi ve aylığının ödenmeye devam edilmesi sebebiyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece davalılardan A. A. hakkındaki davanın reddine, davalı banka hakkındaki davanın ise kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm taraflar vekillerince temyiz edilmiştir.

Davacı vekili; Emekli Sandığından Kore gazisi olması sebebiyle gazilik maaşı alan S. A.’ün 25/12/1997 tarihinde vefat ettiğini, bu durum kuruma bildirilmediğinden 01/01/1998 ile 31/01/2006 tarihleri arası aylıklarının Ziraat Bankası Van Şubesine gönderilmeye devam edildiğini, toplam 9.896,87 TL’nin haksız olarak tahsil edildiğini, taraflar arasında yapılan protokole rağmen, davalı Bankanın gerekli olan yoklama belgesini ve ATM kartı tesliminde alınması gereken Bankkart Taahhütnamesini almadan ödemeleri gerçekleştirdiğini, böylece özen yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri sürerek, kurum zararının karşılanmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı Banka vekili, zamanaşımı def’inde bulunmuş, davanın esastan da reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Taraflar arasındaki sözleşmenin 22. maddesi uyarınca, davalı bankaya yoklama belgesi alınmasına dair yükümlülük öngörülmesi, maaş tahakkuku yaparak banka hesabına aktaran davacının mevzuattan ve çalışma sisteminden kaynaklanan sorumluluğu ve denetim yetkisini ortadan kaldırmaz. Bu itibarla mahkemece, davacı kurumun gerekli denetlemeyi yapmamasının müterafik kusur oluşturacağı gözetilerek, kusur yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılarak varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, bu hususun dikkate alınmaması doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarda (2) numaralı bentte gösterilen sebeplerle davalı banka yararına BOZULMASINA, davacının tüm, davalının diğer temyiz itirazlarının ilk bentte gösterilen sebeplerle reddine, 10.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim