Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Konkordato , 28.02.2018 tarihinde kabul edilerek 15.03.2018 Tarih ve 30361 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7101 Sayılı ‘‘İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’’da düzenlenmiştir.

Bu kanun kapsamında getirilen en temel değişiklik, ‘İflas Erteleme’nin yürürlükten kaldırılarak yerine ‘Konkordato’nun getirilmesidir.

Konkordato, mali durumu bozulan ve ödeme güçlüğü çeken borçluları belli süreler içerisinde haciz ve iflas baskısından koruyarak, mali durumlarını iyileştirmelerine ve ekonomik varlıklarını devam ettirmelerine imkân sunmaktadır.

Konkordato başvurusunda bulunan borçlu, konkordato talebiyle birlikte sunacağı ön projede alacaklılarından, borçlarını ödeme hususunda kendisine vade verilmesini veya borçlarının bir kısmından tenzilat yapılmasını ister.

Konkordatoda geçici ve kesin mühlet olarak iki süre belirlenmiştir.Evrakların tam olduğu tespit edildikten sonra Mahkeme geçici konkordato komiseri görevlendirmesi yapar ve konkordato komiseri 3 aylık geçici sürede kararını verir ve gerekli görülürse Mahkeme bu süreyi  en fazla 2 ay uzatabilir, yani geçici süre en fazla 5 ay olabilir.Bu süreler geçici konkordato süreleridir.Belge ve kayıtların süresinde ve eksiksiz olarak sunulmaması hâlinde geçici mühlet kararı verilmez ve alacaklının yaptığı konkordato talebinin de reddine karar verilir.

Geçici süre verildiği takdirde atanan komiser bu geçici süre içerisinde borçlunun faaliyetlerini takip ederek, mahkemece verilen diğer görevleri yerine getirir ve raporunu mahkemeye sunar. Alacaklıların konkordatoyu kabulü üzerine, konkordato mahkemenin tasdikine sunulur.Mahkemenin onayından sonra kesin süre başlar. Kesin süre ise 1 yıl olup şartlara göre bu süre 6 ay daha mahkeme tarafından uzatılabilir. Dolayısıyla tüm süreler kullanıldığında toplam konkordato süresi 23 ayı bulabilmektedir.

Konkordato için süre verilmesi halinde bu süre içerisinde(geçici ve kesin mehil içerisinde) icra takibi yapılamaz(istisnalar işçi,nafaka alacakları vs.)Yine bu süre içerisinde borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisi kısıtlanır.

Buna karşılık mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir(gayrimenkul ipoteği vs.)ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez.

Kesin sürede yapılacak ilanla, alacaklıların ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde alacaklarını bildirmeye davet etmesi ve ayrıca ilanın birer suretini adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilmesi gerekir.

Konkordato ilan etmiş borçlu şirket, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir. Şu kadar ki, mühlet kararı verirken veya mühlet içinde mahkeme, bazı işlemlerin geçerli olarak ancak komiserin izni ile yapılmasına veya borçlunun yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, kısıtlayamaz ve karşılıksız tasarruflarda bulunamaz. Aksi hâlde yapılan işlemler hükümsüzdür. Mahkeme bu işlemler hakkında karar vermeden önce komiserin ve alacaklılar kurulunun görüşünü almak zorundadır.

Konkordato ilan edilebilmesi için kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini, aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilir.

Örneğin 240.000,00 TL kaydedilmiş alacak ve 240 tane alacaklı var ise ilk seçenek tercih edildiğinde alacaklı sayısının 120’yi aşması,alacak miktarının da 120.000,00 TL’yi geçmesi gerekir.

İkinci seçenek tercih edildiğinde ise alacaklı sayısının 60’ı aşması,alacak miktarının da 160.000,00 TL’yi geçmesi gerekir.

Konkordato için kanunda öngörülen alacaklar için yeterli teminat gösterilmiş, tasdik için gereken giderler ve harçlar depo edilmiş olmalıdır.

Komiserin sunacağı raporda,mali iyileşmenin kesin süreden önce tamamlanacağı bildirilir ise Mahkeme sürenin bitimini beklemeden konkordatoyu kaldırabilir ve şirket ticari faaliyetine devam eder.

Bununla birlikte iflasa tabi borçlu iyi niyetli davranmaz ya da yükümlülüklerine aykırı davranırsa mahkeme mühleti kaldırıp iflasını isteyebilir.

İflas ertelemesine başvurulabilmesi için  pasifin aktifinden fazla(borca batık )olması gerekirken konkordatoya başvuru için vadesinde ödeyememe veya ödeyememe tehlikesi altında bulunmak yeterlidir.

Tasdik edilen konkordato projesi aksine hüküm içermediği takdirde kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesi durur.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim