Hafta İçi : 09:00-18:00
·

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kişisel veri kavramı kanunda “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmış bulunmaktadır.

VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

KVKK Madde 3’e göre Veri Sorumlusu “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.” biçiminde tanımlanmıştır.

Kanunun veri güvenliğine ilişkin 12. maddesine göre veri sorumlusu;

  • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
  • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
  • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak ile yükümlüdür

Veri sorumlusu söz konusu bu yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla gerekli güvenlik düzeyini temin etmek zorundadır. Her türlü tedbiri almalıdır.

VERİ İŞLEYEN KİMDİR?

Veri işleyen, veri sorumlusunun vermiş olduğu yetkiyle veri sorumlusunun yerine verileri işleyen, veri sorumlusunun organizasyonu dışında bulunan gerçek veya tüzel kişilerdir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ TOPLANIRKEN HAKLARINIZ NELERDİR?

1-)Öncelikle kişisel verileriniz toplanırken açık rızanızın alınması gerekmektedir. Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin olmak üzere bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanacak olan rızadır. Yani açık rıza verilerinizin işlenmesini kabul etmek anlamına gelmektedir.

2-) Kişisel verileriniz toplanırken kişisel verilerinizi toplayan veri sorumlusunun veyahut da kişisel verilerinizi işleyecek olan veri işleyenin sizi kişisel verilerinizin hangi amaç doğrultusunda işleneceğini, işlenecek olan söz konusu bu kişisel verilerin kimlere ve hangi amaç doğrultusunda aktarılabileceği ve bunun hukuki sebepleri konusunda sizi aydınlatmak zorundadırlar.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ TOPLANDIKTAN SONRAKİ HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK Madde 11’e göre ;

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.”

 

Kişisel verileriniz toplandıktan sonra veri sorumlusuna başvurarak yukarıda yazılı kanun maddesine göre kişisel verilerinizin ne amaçla kullanıldığını, kişisel verileriniz eksik veyahut da yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme vb. haklarınız bulunmaktadır. Söz konusu bu yolla veri sorumlusuna başvurup eğer istediğiniz yeterli cevabı alamazsanız, talebiniz reddedilirse veyahut da veri sorumlusu 30 günlük yasal süre içinde başvuruya herhangi bir cevap vermemişse şikayet oluşturabilirsiniz. Ancak KVKK Madde 11’e göre öncelikle veri sorumlusuna başvurulmadan şikayet yoluna gidilemez. Eğer veri sorumlusuna başvurmadan şikayet yoluna gidecek olursanız talebiniz usulden reddedilecektir.

 

Kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında kişilik haklarının ihlal edildiğini düşünen kişiler veri sorumlusuna başvurduktan sonra veri sorumlusunun cevabından itibaren 30 gün ve herhalde  başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde isterse şikayet yoluna başvurmalıdır.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu şikayet tarihinden itibaren 60 gün içinde bir cevap vermezse talep reddedilmiş sayılır ve kişilik haklarının ihlal edildiğini düşünen kişinin söz konusu bu 60 günlük sürenin geçmesiyle idari yargıda dava açma süresi başlamış olacaktır.

 

Kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında kişilik hakları veri sorumlusu tarafından ihlal edilen kişilerin genel hükümlere göre tazminat hakları saklı bulunmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ İZİNSİZ TOPLANMIŞSA NE YAPMALISINIZ?

TCK Madde 135

Kişisel verilerin kaydedilmesi

Madde 135- (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.[50]

(2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır.[51]

 

 

TCK MADDE 136

 

“Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Madde 136- (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.[52]

(2) Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.”

 

Yukarıdaki TCK Madde 135 ve Madde 136’ya göre kişisel verileriniz hukuka aykırı olarak ele geçirilirse ya da üçüncü kişilerle paylaşılırsa söz konusu suçun faillerine bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. Eğer kişisel verilerinizin bu şekilde ele geçirildiğini veyahut da hukuka aykırı olarak açık rızanız da olmadan üçüncü kişilerle paylaşıldığını düşünüyorsanız savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

 

 

 

 

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim