Hafta İçi : 09:00-18:00
·

AİDAT BORCUNUN ÖDEMEMESİNDEN KAYNAKLI TAHLİYE

Kiracının Aidat Borcunu Ödememesinden Dolayı Tahliyesi

Kiracılar için getirilen ve kiracıların tahliyesine gerektirebilecek Türk Borçlar Kanununun 341. maddesindeki düzenlemeye göre; Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmede aksi öngörülmemişse veya aksine yerel adet yoksa, ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerine katlanmakla yükümlüdür. Giderlere katlanan taraf bu giderleri ispat edici belgelerin birer örneğini istem üzerine diğer tarafa vermek zorundadır. Madde düzenlemesi kiracılara bir yükümlülük getirmiştir.

Türk Borçlar Kanununun 315.maddesi hükmü uyarınca da temerrüt nedeniyle tahliyeye karar verilebilmesi için istene kira parasının veya kapsamı Türk Borçlar Kanununun 341.maddesinde belirtilen yan giderin istenebilir olması ve kira bedeli ile yan giderin verilen sürede ödenmemiş bulunması, ihtarnamede verilen süre içerisinde kira parasının ödenmemesi halinde akdin feshedileceğinin açıkça belirtilmesi gerekir.

Yargıtay Kararlarına Baktığımızda;

Karşımıza aidatın kiralananın kullanımına ilişkin bir yan gider olduğu konusunda kuşku olmadığı ve bu yan giderler ödenmediği takdirde temerrüt ihtarına konu edinebileceği gibi kararların olduğunu görmekteyiz. Düzenlenen maddelerden ve Yargıtay kararlarından da anlaşılacağı üzere kiracı sözleşmede yer alan bu borcunu yerine getirmekten kaçınıyorsa kiralayan tarafından hukuki yollara başvuru hakkı doğmuş olacaktır.

Kiralayan bu tarz durumlarda ihtarname çıkartabilir. Çıkartılan ihtarnameye karşı kiracıya verilen süre en az 10 gün olmakla beraber bu süre konut ve çatılı işyeri kiralarında 30 gündür. Verilen süreler; kiracıya yazılı bildirim yapılan tarihten sonraki ilk gün olarak işleme başlar. İhtarname karşısında da negatif tavır sergilemeye devam eder ve yükümlülüğünü yerine getirmezse bu sefer kiracıya karşı icra takibi başlatılmalıdır.

Temerrüt nedeniyle tahliye davası kural olarak kiralayan kişi tarafından açılması gerekmektedir.

Örnek Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin bir kararında:

Taraflar arasındaki 15.11.2013 başlangıç tarihli kira sözleşmesinin 3.maddesine göre; ‘’kiralananın elektrik, su, doğalgaz ve ısınma giderleri ile bunların bakım ve onarım giderleri ve çevre temizlik vergisi ve site ortak giderleri ve bahçe bakımı kiracıya aittir. Kiracı bu giderleri ödemekten kaçınamaz’’ düzenlemesi mevcuttur.

Davacı alacaklı, 08.05.2015 tarihinde başlatmış olduğu tahliye istekli icra takibi ile 17.04.2015 tarihli 4500 TL kira ve 17.04.2015 ödeme tarihli 250 TL aidat alacağı ile 24,59 TL işlemiş faizin davalıdan tahsilini istemiştir. Davalı borçluya ödeme emrinin 13.05.2015 tarihinde tebliğ edilmesinden sonra, davalı vekili süresinde yaptığı itirazında müvekkilin herhangi bir borcu bulunmadığını asıl alacak, faize ve ferilerine itiraz ettiklerini belirtmiş ve itirazından sonra alacaklı hesabına 15.05.2015 tarihinde 4700 TL ödeme bulunmuştur. Davalı borçlu itirazında kira sözleşmesine ve takip konusu alacağın miktarına karşı çıkmadığından İİK.’nın 269/2.maddesi gereğince takibe konu alacak miktarı kesinleşmiştir. Davalı borçlu icra takibine konu edilen borcu İİK’nın 269/c maddesinde sayılan belgelerden biri ile kanıtlamak zorundadır. Davalı borçlu ödeme emrinde tanınan yasal otuz günlük süre içerisinde davacı alacaklının banka hesabına 4700 TL ödemiş, TBK’nın 314 ve TBK’nın 315.maddesi gereğince ödemekle yükümlü olduğu giderlerden aidat bedelinin 50 TL’sini ödemediği için temerrüt olgusu gerçekleşmiştir. Mahkeme kiralananın tahliyesi ve ödenmeyen alacak yönünden itirazın kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir. ‘

Diyerek aidat ödememeden kaynaklı tahliye yapılabileceğine karar vermiştir.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim