Hafta İçi : 09:00-18:00
·

06.04 2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Katma Değer Vergisinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Kanunu metnin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Yapılan bu değişikliklere değinmek gerekirse;

– Arsa sahiplerinin müteahhitlere arsa teslimi ve müteahhitlerin arsa sahiplerine konut veya işyeri teslimleri teslim olarak kabul edilmekte, artık arsa sahibi tarafından düzenlenen fatura sadece müteahhide düşen konut veya işyerine isabet eden arsa payı için düzenlenecektir. Arsa sahibinin mükellef olmaması halinde müteahhit tarafından düzenlenecek gider pusulası, müteahhide düşen arsa payına tekabül eden tutar kadar olacaktır. Müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin tutarı, VUK’un m.267/II’de ikinci sırada yer alan maliyet bedeli esas alınarak hesaplanacaktır. Bu hükümler 06/04/2018den sonra yapılacak teslimlerde uygulanacaktır.

– Müzayede yoluyla yapılan satışlarda verginin mükellefi, vergiyi düzenleyenlerdir.

– Yapılan yeni düzenleme ile fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazineye ödenen verginin satıcı tarafından alıcıya geri verilmesi şartı ile satıcıya iade edilmesi şartı getirilmiştir. Bunun için alıcı ve satıcı tarafından beyanların düzeltilmesi ve söz konusu KDV’nin önce alıcıya ödenmesi gerekmektedir.

– 01/06/2018’den itibaren gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimler ihracat teslimi sayılmış ve artık KDV’den istisna tutulmuştur.

– KDV’den istisna tutulan hallere 01/06/2018 tarihinden itibaren “okul ve benzeri yerlerin inşasına bağışta bulunacaklara yapılacak teslimler, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancılara verilecek sağlık hizmetleri, özel kanunlarda belirlenen alanlarda AR-GE yenilik ve tasarım faaliyetinde bulunanlara sadece bu faaliyetlerde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri, adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri, konfeksiyon(hazır giyim) işlerinde ortaya çıkan kırpıntılar, oyun yazılımları” eklenmiştir.

– İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükellefler 01/06/2018’den itibaren; KDV mükellefi olmayanlardan aldığı ikinci el motorlu kara taşıtı ile taşınmazların özelliklerinde önemli değişiklik yapmaksızın satması halinde, alış bedeli düştükten sonra kalan tutar üzerinden KDV ödeyecektir.

– KDV Kanunu’nun 29.maddesinde mükelleflerin hesaplanan KDV’den, aksine hüküm olmadıkça, bazı faaliyetlere ilişkin indirebileceği vergiler düzenlenmiştir. Bu maddede yapılan yeni değişiklikle beraber indirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle, teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan iskontolar veya giderler nedeniyle yüklenilen KDV de iade hesabına dahil edilebilecektir.Devrolan KDV 12ay süreyle indirim yoluyla giderilemediğinde izleyen 6ay içinde talep edilmesi gerekiyor.

Yine aynı madde de yapılan bir diğer düzenleme de KDV’de indirim hakkı 2 yıla çıkarılmıştır. 01/01/2019’dan itibaren vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takvim yılı sonuna kadar indirim hakkı kullanılabilecektir.

– VUK m.322’ye göre değersiz hale gelen alacaklarla ilgili hesap ve beyan edilen KDV, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecektir. Uygulamada sıkça tartışılan bu konu yeni düzenlemeyle açıklığa kavuşturulmuştur.

– Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV’nin tamamı indirilebilecektir. Ancak faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV de ise kullanılan süreye isabet eden kısmı indirilebilecektir.

– 01/01/2019’dan itibaren iadelerin talep edilebilmesi için süre sınırı getirilmiş ve istisna edilmiş işlemlerle ilgili indirilemeyen KDV, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla iadenin konusu yapılmıştır. Süresi içerisinde talep edilmeyen ve sonraki döneme devredilen KDV’nin gider yazılması ve iade usul ve esaslarıyla ilgili Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Maliye Bakanlığı’nın yetkisi mükellefiyet süresi, çalışan sayısı, aktif ve özsermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, vergisel ödevlerin zamanında yerine getirilip getirilmediği, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı gibi kıstasları esas alarak mükelleflerin vergisel uyum seviyeleri ve bu uyum seviyelerine göre farklı iade yöntemleri tespit etme, iade alacağının mahsup edileceği vergi borçları ile iadeye ilişkin diğer usul ve esasları belirleme olarak hüküm altına alınmıştır. İmalatçılar tarafından yapılan ihracat işlemlerinden kaynaklanan iadelerde 01/01/2019’dan itibaren, yüklenilen KDV yerine sektörler itibariyle  ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırmaya yetki tanınmıştır.

– Düzenlemenin 38.maddesinde 01/01/2019 yürürlük tarihi olmak üzere tamamen yeni bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre; ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanların talep etmesi halinde, vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dahil) bedel üzerinden,  Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek orana göre KDV ödemesi yapılacaktır. Bu düzenlemenin kapsamına girecek mükelleflerin satış hasılatı 2018 yılı için 380.000.-TL’yi geçemeyecektir.

– 01/01/2019’dan itibaren işletme hesabına göre defter tutanlar beyannamelerini verdikleri ayı takip eden takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödeme yapabileceklerdir. Bu 2 ay öteleme imkânı için Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

-Teknoloji geliştirme bölgeleri ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan mükelleflerin istisna kapsamındaki teslimleri ile ilgili yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilecektir.

– 01/01/2019’dan sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin yapılacak incelemelerde uygulanmak üzere, vergi müfettişlerince yapılacak KDV iadelerinde inceleme süresi 3ay olarak belirlenmiştir. Bu süre yeterli olmazsa 2 aylık ek süre verilebilecektir.

– Maliye Bakanlığı, yetki almış serbest muhasebeci mali müşavirlere, beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak kaydıyla, KDV Kanunu kapsamında yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirmeye, bu kapsamda rapor düzenleyecek mali müşavirlerde aranacak nitelik ve şartlar ile rapor düzenlenebilecek iade türlerini ve azami iade tutarlarını tespite ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır. Mali müşavirler bu şekilde düzenleyecekleri raporlar nedeniyle yeminli mali müşavirlerde olduğu gibi müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaklarıdır. Ayrıca KDV iadelerinin daha hızlı ve sağlıklı yapılabilmesi için ayrı bir birim kurulacaktır.

-Düzenlemenin 17.maddesiyle KDV Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, geçmişe yönelik olarak biriken devreden KDV’nin iadesi ya da ödenecek KDV’nin azaltılması şeklinde tasfiyesi amaçlanmış. Buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye yine Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

– KDV Kanunu gereğince iadesi lazım gelen verginin 3 ay içinde iade edilmemesi halinde, iadeye ilişkin tüm bilgi ve belgelerin tamamlanmış olması şartıyla tecil faizi oranında faiz ödemesi gündeme gelecektir.

– Grup firması olarak mükellefiyet tesis ettirenler verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olacaktır.

Yapılan bu değişiklikler hakkında daha detaylı bilgi ve yardım almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim